Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

ECA/12/40

Luxembourg, 25. oktoober 2012

„Tapamajade hügieeni parandamine ELi „uutes” liikmesriikides” – ELi audiitorid

2004. aastal ja hiljem ELiga liitunud liikmesriikidel tuli tagada oma tapamajade vastavus ELi hügieeninõuetele. Et ELi nõuded olid üldjuhul tunduvalt rangemad kui senikehtinud siseriiklikud nõuded, andis EL tapamajade uuendamiseks toetust, et hõlbustada nende hügieeninõuetega vastavusse viimist. EL andis programmi SAPARD raames 241 tapamajale toetust summas 117 miljonit eurot.

Auditis analüüsiti nii mainitud kui muude vahendite kasutamist, samuti seda, kas hügieenistandardite täitmiseks rakendati asjakohaseid süsteeme. Auditi raames külastati Tšehhi Vabariigi, Ungari, Poola, Rumeenia ja Sloveenia tapamajasid, mis olid ELi toetust saanud.

Auditi peamine sõnum on, et süsteemid, mille abil komisjon ja asjassepuutuvate liikmesriikide pädevad asutused hügieeninõuete täitmise üle järelevalvet tegid, olid üldjuhul asjakohaselt üles ehitatud.

Mainitud süsteemide rakendamises leiti siiski puudusi, mis seonduvad nii toidukäitlejate üle järelevalve tegemisega kui nendepoolse hügieeninõuete täitmisega.

Leitud puudused näitavad, et riskide maandamiseks tuleb kõigil tasanditel rangemat kontrolli teha. Aruandes esitatakse üldisi soovitusi kohapealse rakendamise parandamiseks, samuti juhendamise ja koolituse kohta.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse konkreetsete ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. Eriaruandes nr 14/2012 „ELi hügieenialaste õigusaktide rakendamine alates 2004. aastast ELiga liitunud riikide tapamajades” vaadeldakse, kas komisjon ja asjassepuutuvad liikmesriigid võtsid vajalikke meetmeid, et tagada tapamajade ELi hügieenistandarditega vastavusse viimine. See hõlmas hügieeninõuetega seotud meetmete järelevalve, juhendamise, rakendamise ja rahastamise läbivaatamist.

Auditiga tuvastati külastatud liikmesriikides eeskirjade ja menetluste rakendamises puudusi, millest tehakse allpool kokkuvõte. Puudused ei sea kahtluse alla süsteemide üldist ülesehitust, kuid näitavad vajadust rangema kontrolli järele kõigil tasanditel, et maandada toiduohutusega seotud riske ja ära hoida võimalikke tõsiseid probleeme.

Kehtiva hügieenimääruse nõuete rakendamist kontrollis liikmesriikides osaliselt komisjoni Toidu- ja Veterinaaramet. Puudusi leiti mitmeaastaste riiklike kontrollikavade elluviimises liikmesriikide poolt. Riiklike pädevate ametiasutuste tehtav järelevalve ei hoidnud ära probleeme hügieeninõuete täitmisel toidukäitlejate poolt.

Komisjon avaldas hügieeninõuete rakendamise hõlbustamiseks juhised, kuid mõned liikmesriigid ei koostanud riiklikke suuniseid.

Komisjon ning Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet ei pidanud algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” üle süstemaatilisi konsultatsioone ning liikmesriikides puudusid asjakohased menetlused algatuse tulemuste levitamiseks.

ELi rahalise toetuse panust hügieeninõuete rakendamise hõlbustamisel tapamajades mõjutasid projektide jätkusuutlikkuse ja valikuga seotud puudused.

Kontrollikoda soovitab komisjonil parandada hügieeninõuete rakendamise alast järelevalvet ja juhendamist hiljuti ELiga ühinenud liikmesriikides. Võttes arvesse ELi vahendite kasutamist hügieeninõuete rakendamiseks neis liikmesriikides, on komisjonil soovitatav teha mõjusat järelevalvet asjassepuutuvate programmide elluviimise üle ja hinnata ELi vahendite mõju.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressiametnik

Euroopa Kontrollikoda

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar