Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/40

Luxembourg, den 25. oktober 2012

EU’s revisorer: "De nye EU-medlemsstater er ved at indhente deres efterslæb med hensyn til hygiejne på slagterier"

De medlemsstater, der tiltrådte EU fra 2004 og fremefter, skulle sørge for, at deres slagterier opfyldte EU's hygiejnekrav. Eftersom disse krav generelt fastsatte en meget højere standard end de eksisterende nationale krav, blev der afsat EU-midler til modernisering af slagterier for at gøre det lettere at bringe dem i overensstemmelse med hygiejnekravene. EU betalte ca. 117 millioner euro til 241 slagterier under Sapard-programmet.

Revisorerne undersøgte, hvordan disse og andre midler var blevet anvendt, og om der var indført passende systemer til implementering af hygiejnestandarderne. Som led i revisionen blev der aflagt besøg på slagterier i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen, Rumænien og Slovenien, som havde modtaget støtte fra EU.

Hovedbudskabet fra revisionen er, at de systemer, som Kommissionen og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater anvendte til overvågning af hygiejnekravene, generelt var hensigtsmæssigt udformet.

Revisionen afslørede imidlertid en række svagheder i anvendelsen af disse systemer (både for så vidt angår fødevareledernes overvågning og deres opfyldelse af hygiejnekravene).

De konstaterede svagheder viser, at der er behov for øget strenghed på alle niveauer for at imødegå risiciene. Beretningen kommer med generelle anbefalinger til, hvordan implementeringen konkret kan blive bedre, og om vejledning og uddannelse.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres i årets løb og redegør for resultaterne af udvalgte revisioner om specifikke områder af EU’s budget eller om forvaltningsspørgsmål. I denne særberetning, nr. 14/2012 "Implementeringen af EU’s hygiejnelovgivning på slagterier i de lande, der har tiltrådt EU siden 2004", undersøges det, om Kommissionen og de berørte medlemsstater har taget de nødvendige skridt til at sikre, at slagterierne blev bragt på niveau med EU’s hygiejnestandarder. Retten undersøgte i den forbindelse aspekterne overvågning, vejledning, implementering og finansiering af foranstaltninger i relation til hygiejnekravene.

Revisionen afslørede en række svagheder i anvendelsen af regler og procedurer i de besøgte medlemsstater, som beskrives kort i det følgende. Disse svagheder giver ikke anledning til at anfægte systemernes generelle udformning, men de viser, at kontrollen på alle niveauer bør udføres mere konsekvent for at mindske risiciene og undgå potentielt alvorlige problemer med fødevaresikkerheden.

Implementeringen af en del af kravene i den gældende hygiejneforordning var blevet gennemgået af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) i medlemsstaterne. Der blev konstateret svagheder i medlemsstaternes gennemførelse af de flerårige nationale kontrolplaner. De nationale myndigheders overvågning forhindrede ikke problemer i forbindelse med fødevarevirksomhedsledernes implementering af hygiejnekravene.

Kommissionen offentliggjorde retningslinjer med henblik på at lette implementeringen af hygiejnekravene, men nogle af de berørte medlemsstater havde ikke fastsat nationale retningslinjer.

Der manglede et systematisk samarbejde mellem Kommissionen og Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere om initiativet "Bedre uddannelse - større fødevaresikkerhed", og der manglede hensigtsmæssige procedurer i medlemsstaterne til udbredelse af initiativets resultater.

Anvendelsen af EU-midler til at lette implementeringen af hygiejnekravene på slagterier var behæftet med svagheder med hensyn til de finansierede projekters bæredygtighed og udvælgelsen af dem.

Retten anbefaler, at Kommissionen sørger for bedre overvågning og vejledning vedrørende implementeringen af hygiejnekravene i de nytiltrådte medlemsstater. Med hensyn til anvendelse af EU-midler til at fremme implementeringen af hygiejnekravene i disse lande, anbefaler Retten, at Kommissionen effektivt overvåger gennemførelsen af de relevante programmer og evaluerer EU-finansieringens effekt.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar