Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/40

Lucemburk 25. října 2012

„Nové‘ členské státy EU se přizpůsobují hygienickým požadavkům na jatkách“ – auditoři EU

Členské státy, které do EU vstoupily od roku 2004, musely zajistit, aby jejich jatky splňovaly hygienické normy EU. Jelikož tyto požadavky byly většinou mnohem přísnější než stávající vnitrostátní předpisy, poskytla EU prostředky na modernizaci jatek, aby vyhovovaly hygienickým požadavkům. EU poskytla z programu SAPARD přibližně 117 milionů EUR pro 241 jatek.

Při auditu se zkoumalo, jak se tyto a jiné prostředky využívaly a zda byly na dodržování hygienických norem zavedeny odpovídající systémy. Součástí auditu byly návštěvy jatek, které čerpaly prostředky EU, v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovinsku.

Hlavním zjištěním auditu je skutečnost, že celkově jsou systémy dohledu nad hygienickými požadavky, který provádí Komise a příslušné orgány v dotčených členských státech, koncipovány dostatečně kvalitně.

Při auditu však byla zjištěna řada nedostatků v provádění těchto systémů (které se týkaly jak dohledu nad provozovateli potravinářských podniků, tak dodržování hygienických požadavků těmito provozovateli).

Zjištěné nedostatky ukazují, že na všech úrovních je třeba větší důslednosti, aby se zmírňovala rizika. Ve zprávě se předkládají obecná doporučení, jak zlepšit nejen provádění předpisů v praxi, ale také pokyny a školení.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. V této zvláštní zprávě č. 14/2012 „Provádění předpisů EU o hygieně na jatkách v zemích, které vstoupily do EU od roku 2004“ se hodnotí, zda Komise a dotčené členské státy podnikly potřebná opatření k tomu, aby se jatky přizpůsobily hygienickým normám EU. Při auditu se tak posuzoval dohled nad opatřeními, která se týkala hygienických požadavků, pokyny k nim a jejich provádění a financování.

Audit odhalil v uplatňování pravidel a postupů v navštívených členských státech nedostatky, které jsou shrnuty níže. Tyto nedostatky nezpochybňují celkovou koncepci systémů, nicméně ukazují, že kontroly na všech úrovních je třeba provádět důsledněji, aby se zmírňovala rizika a předcházelo se potenciálně vážným problémům pro bezpečnost potravin.

Provádění požadavků platných hygienických nařízení v členských státech částečně přezkoumal Potravinový a veterinární úřad (FVO) Komise. Byly zjištěny nedostatky ve způsobu, jakým členské státy provádějí víceleté vnitrostátní plány kontrol (VVPK). Dohled vykonávaný příslušnými orgány členských států nezamezil výskytu problémů, které měli při provádění hygienických požadavků provozovatelé potravinářských podniků.

Komise sice zveřejnila pokyny usnadňující provádění hygienických požadavků, avšak některé členské státy nevypracovaly vlastní vnitrostátní pokyny.

Chyběly systematické konzultace mezi Komisí a Výkonnou agenturou pro zdraví a spotřebitele o iniciativě BTSF a v členských státech zase vhodné postupy pro šíření jejích výsledků.

Přínos prostředků EU pro provádění hygienických požadavků na jatkách byl ovlivněn nedostatky souvisejícími s udržitelností a výběrem projektů.

Účetní dvůr doporučuje, aby Komise zlepšila dohled nad prováděním hygienických požadavků v nově přistoupivších členských státech a zdokonalila příslušné pokyny. Pokud jde o využití prostředků EU určených na provádění hygienických požadavků na jatkách v těchto členských státech, Komisi se doporučuje, aby na provádění souvisejících programů účelně dohlížela a dopad vynaložených prostředků EU vyhodnocovala.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar