Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/40

Люксембург, 25 октомври 2012 г.

„Новите“ държави-членки на ЕС постигат напредък с хигиената в кланиците“ — одиторите на ЕС

Държавите, които се присъединяват към ЕС от 2004 г. нататък, трябва да приведат кланиците си в съответствие с хигиенните стандарти на ЕС. Тъй като тези изисквания по принцип са по-строги, отколкото действащите национални норми, за модернизирането на кланиците в тези държави са отделени средства на ЕС с цел да се улесни спазването на хигиенните изисквания. ЕС осигурява около 117 милиона евро за 241 кланици в рамките на програма САПАРД.

Одитът провери как са използвани тези и други средства , както и дали съществуват адекватни системи за изпълнение на хигиенните стандарти. Одитът включи посещения на кланици, които ползват финансиране от ЕС, в Чешката република, Унгария, Полша, Румъния и Словения.

Основното заключение от одита е, че като цяло моделът на системите за надзор на хигиенните изисквания от страна на Комисията и на компетентните органи на посетените държави членки е подходящ.

При одита обаче бяха установени редица слабости при прилагането на тези системи (по отношение на надзора на предприятията за хранителни продукти (ПХП), и изпълнението от тяхна страна на хигиенните изисквания).

Установените слабости показват необходимостта от по-стриктно извършване на проверки на всички нива, за да се намалят рисковете. В доклада се отправят общи препоръки, насочени към подобряване на изпълнението на място, както и на насоките и обучението.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението. Настоящият Специален доклад № 14/2012 „Прилагане на законодателството на ЕС за хигиената в кланиците в държавите, присъединили се към ЕС от 2004 г. нататък“ провери дали Комисията и съответните държави членки са предприели необходимите действия, за да гарантират, че кланиците са приведени в съответствие с хигиенните стандарти на ЕС. Това включи проверка на надзора, наличните указания, изпълнението и финансирането на мерки, свързани с хигиенните изисквания.

Одитът откри слабости при прилагането на правилата и процедурите в посетените държави членки, които са обобщени по-долу. Тези слабости не поставят под съмнение цялостния модел на системите, но показват необходимостта от по-стриктно извършване на проверки на всички нива, за да се намалят рисковете и да се избегнат потенциално сериозни проблеми за безопасността на храните.

Изпълнението на изискванията на приложимия регламент за хигиената в държавите членки е проверено частично от Хранителната и ветеринарна служба (FVO) на Комисията. Открити са слабости при изпълнението от страна на държавите членки на многогодишните национални планове за контрол (МНПК). Надзорът от страна на компетентните национални органи не е предотвратил проблеми, възникващи при изпълнението на хигиенните изисквания от ПХП.

Въпреки че Комисията публикува насоки с цел да улесни изпълнението на хигиенните изисквания, някои от проверените държави членки не са изготвили национални указания.

Липсват систематични консултации относно инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“между Комисията и Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите , както и подходящи процедури в държавите членки за разпространение на резултатите от тази инициатива.

Приносът на средствата на ЕС за улесняване на изпълнението на хигиенните изисквания в кланиците е засегнат от слабости, свързани с устойчивостта и подбора на проекти.

Палатата препоръчва на Комисията да подобри надзора и насоките за изпълнението на хигиенните изисквания в новоприсъединяващите се държави членки. Като се вземе предвид използването на средства на ЕС за изпълнението на хигиенните изисквания в тези държави членки, Комисията следва да упражнява ефективен надзор върху изпълнението на съответните програми и да направи оценка на ефекта от използването на тези средства.

За контакти:

Aidas Palubinskas

служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar