Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

ECA/12/39

Luxemburg den 11 oktober 2012

Utvalda EU-organ hanterade inte intressekonflikter på ett tillfredsställande sätt” – EU:s revisorer

På senare år har pressen rapporterat om ett antal påstådda fall av intressekonflikter som inbegripit vissa EU-organ, vilket väckt farhågor i Europaparlamentet. År 2011 bad Europaparlamentet revisionsrätten att “göra en heltäckande analys av byråernas sätt att hantera situationer där det kan finnas risk för intressekonflikter”.

Vid revisionen utvärderade revisionsrätten riktlinjer och förfaranden för hantering (många bestämda former: riktlinjer och förfaranden för att hantera?; jfr första stycket på nästa sida) av intressekonflikter vid fyra utvalda EU-organ som fattar beslut av avgörande betydelse som påverkar konsumenternas säkerhet och hälsa, nämligen Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa), Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Europeiska revisionsrätten drog slutsatsen att inget av de utvalda organen hanterade intressekonflikter på ett tillfredsställande sätt. Ett antal mer eller mindre allvarliga brister konstaterades i organens riktlinjer och förfaranden och även i genomförandet av dem.

Efter att ha granskat situationen vid dessa organ har vi tagit fram en lista med allmänna och särskilda rekommendationer som, om de genomförs korrekt, avsevärt kan förbättra hanteringen av intressekonflikter inte bara vid de utvalda organen utan även vid samtliga EU-institutioner och decentraliserade organ”, sade Igors Ludboržs, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. I särskild rapport nr 15/2012 Hantering av intressekonflikter vid utvalda EU-organ bedömde och utvärderade revisionsrätten riktlinjer och förfaranden för hantering av intressekonflikter vid fyra utvalda organ som fattar avgörande beslut som påverkar konsumenternas säkerhet och hälsa.

En intressekonflikt anses vara en konflikt mellan en offentlig tjänstemans offentliga uppdrag och hans eller hennes personliga intressen genom vilka den offentliga tjänstemannen har privata intressen som otillbörligen skulle kunna påverka det sätt på vilket han eller hon utför sina uppgifter och åligganden. Vissa risker för intressekonflikt är inbyggda i de utvalda organens struktur (t.ex. är samma organisation både företrädare för ledningen och tjänsteleverantör) och i deras beroende av den forskning som näringslivet bedriver. Mot den bakgrunden är det ytterst viktigt att de utvalda organen har tillförlitliga system för att hantera den stora inneboende risken för intressekonflikter.

Det finns inget heltäckande regelverk i EU som gäller särskilt för intressekonflikter och som skulle kunna garantera att det finns jämförbara minimikrav på oberoende och insyn som gäller för alla EU-organ och alla nyckelaktörer med inflytande över strategier, insatser och beslutsfattande. Eftersom det saknas ett sådant regelverk har OECD:s riktlinjer, i vilka internationella riktmärken fastställs för utformningen av heltäckande riktlinjer för intressekonflikter, delvis använts som referensram vid revisionsrättens revision.

Revisionsrätten drog slutsatsen att inget av de utvalda organen hanterade intressekonflikter på ett tillfredsställande sätt. De brister som konstaterades var dock mer eller mindre allvarliga. Av de utvalda organen har EMA och Efsa kommit längst med att utarbeta riktlinjer och förfaranden för redovisning, bedömning och hantering av intressekonflikter. Echa har visserligen utarbetat riktlinjer och förfaranden för hantering av intressekonflikter som är specifika för myndigheten, men de riktlinjer och förfaranden som gäller för Echas personal och överklagandenämnd har stora brister. Revisionsrätten konstaterade att Easa inte hade några riktlinjer och förfaranden för hantering av intressekonflikter som är specifika för myndigheten. Easa tar inte emot och bedömer inte heller intresseförklaringar som gäller personalen, styrelsen, överklagandenämnden och experter.

Revisionsrätten rekommenderar att de utvalda organen förbättrar sina riktlinjer och förfaranden för hantering av intressekonflikter genom att

(i) undersöka om de sökande befinner sig i en intressekonflikt innan de utnämns,

(ii) fastställa riktlinjer och förfaranden för intressekonflikter som kan garantera att intressekonflikter hanteras utifrån jämförbara krav av de nationella myndigheter som utför uppgifter på entreprenad (Easa och EMA),

(iii) fastställa tydliga och objektiva kriterier för bedömningen av intresseförklaringar och tillämpa dem konsekvent,

(iv) införa riktlinjer och förfaranden för gåvor och inbjudningar som gäller för hela organet (Easa, Echa och Efsa),

(v) ta fram tydliga, genomblickbara och enhetliga riktlinjer och förfaranden i händelse av trolöshet mot huvudman som gäller för hela organet,

(vi) öka insynen i de redovisade intressena under mötena och i samband med den vetenskapliga beslutsprocessen,

(vii) se till att det finns heltäckande och obligatorisk utbildning i hantering av intressekonflikter,

(viii) ta itu med frågor som dyker upp efter avslutad anställning vid de utvalda organen i samverkan med alla berörda tillsättningsmyndigheter.

Europeiska revisionsrätten rekommenderar också att EU-lagstiftaren, möjligen i samråd med övriga EU-institutioner, överväger att vidareutveckla den del av EU:s regelverk som gäller hantering av intressekonflikter med OECD:s riktlinjer och bästa praxis som referens.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar