Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/39

Luxembourg, 11. oktober 2012

„Izbrane agencije niso ustrezno obvladovale situacij, v katerih je obstajalo navzkrižje interesov“ – revizorji EU

V zadnjih letih so mediji poročali o več domnevnih primerih navzkrižja interesov, v katere so bile vpletene nekatere agencije EU, kar je povzročilo zaskrbljenost v Evropskem parlamentu. Leta 2011 je Evropski parlament Računsko sodišče pozval, naj opravi obsežno analizo pristopa agencij k upravljanju situacij, v katerih obstaja možnost navzkrižja interesa.

Sodišče je ocenilo politike in postopke za obvladovanje situacij, v katerih obstaja navzkrižje interesov, v štirih izbranih agencijah EU, ki sprejemajo ključne odločitve, ki vplivajo na varnost in zdravje potrošnikov, in sicer v Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA), Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) in Evropski agenciji za zdravila (EMA).

Evropsko računsko sodišče je prišlo do zaključka, da nobena od izbranih agencij ni ustrezno obvladovala situacij, v katerih je prišlo do navzkrižja interesov. V internih politikah in postopkih agencij ter njihovem izvajanju je bilo odkritih več različno velikih pomanjkljivosti.

„Po preučitvi razmer v teh agencijah smo pripravili seznam splošnih in posebnih priporočil, ki lahko ob pravilni izvedbi močno izboljšajo obvladovanje situacij, v katerih obstaja navzkrižje interesov, ne samo v izbranih agencijah, ampak v vseh institucijah in decentraliziranih organih EU,“ je dejal član Evropskega računskega sodišča Igors Ludboržs, odgovoren za poročilo.

Opombe za urednike:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev. V posebnem poročilu št. 15/2012 – Obvladovanje navzkrižij interesov v izbranih agencijah EU so ocenjeni politike in postopki za obvladovanje situacij, v katerih obstaja navzkrižje interesov, v štirih izbranih agencijah, ki sprejemajo ključne odločitve za varnost in zdravje potrošnikov.

Za navzkrižje interesov šteje nasprotje med javnimi nalogami in zasebnimi interesi uradnika, kadar ima uradnik zasebne interese, ki bi lahko neprimerno vplivali na opravljanje njegovih uradnih nalog in odgovornosti. Nekatera navzkrižja interesov obstajajo že zaradi same strukture izbranih agencij (npr. ista organizacija je predstavnica vodstva in izvajalka storitev) in zaradi odvisnosti od raziskav, ki jih izvaja panoga. Glede na to je nujno, da imajo izbrane agencije zanesljive sisteme za obvladovanje visokega vgrajenega tveganja navzkrižja interesov.

Za področje navzkrižja interesov ni celovitega zakonodajnega okvira EU, ki bi zagotavljal primerljive minimalne zahteve glede neodvisnosti in preglednosti, ki bi veljale za vse agencije EU in vse ključne akterje, ki vplivajo na strategijo, dejavnosti in odločanje. Ker ni takšnega zakonodajnega okvira, so bile za to revizijo kot del referenčnega okvira upoštevane smernice OECD, ki so mednarodno merilo za oblikovanje celovite politike za obvladovanje navzkrižja interesov.

Evropsko računsko sodišče je prišlo do zaključka, da nobena od izbranih agencij ni ustrezno obvladovala situacij, v katerih je prišlo do navzkrižja interesov, vendar je bil obseg ugotovljenih pomanjkljivosti različen. Med izbranimi agencijami sta najbolj dodelane politike in postopke za prijavo, ocenjevanje in obvladovanje navzkrižja interesov pripravili EMA in EFSA. Čeprav je ECHA pripravila interno politiko in postopke za obvladovanje navzkrižja interesov, so politike in postopki za uslužbence ECHA in komisijo za pritožbe precej pomanjkljivi. Sodišče je ugotovilo, da EASA ni imela interne politike in postopkov za obvladovanje navzkrižja interesov in da ne pridobiva niti ne ocenjuje prijav interesov za uslužbence, upravni odbor, komisijo za pritožbe in strokovnjake.

Sodišče priporoča, naj izbrane agencije izboljšajo svoje politike in postopke za obvladovanje navzkrižja interesov s:

(i) preverjanjem navzkrižja interesov pri kandidatih pred njihovim imenovanjem;

(ii) oblikovanjem politik in postopkov za obvladovanje navzkrižja interesov, ki bodo zagotavljali, da tudi nacionalni organi, ki so jim bile oddane naloge v zunanje izvajanje, obvladujejo situacije, v katerih obstaja navzkrižje interesov, po primerljivih standardih (EASA in EMA);

(iii) določitvijo jasnih in objektivnih meril za ocenjevanje prijav interesov in njihovo dosledno uporabo;

(iv) uvedbo politik in postopkov glede daril in vabil za celotno agencijo (EASA, ECHA in EFSA);

(v) oblikovanjem jasnih, preglednih in doslednih politik in postopkov glede zlorabe zaupanja za celotno agencijo;

(vi) izboljšanjem preglednosti prijavljenih interesov na sestankih in v okviru procesov znanstvenega odločanja;

(vii) zagotavljanjem celostnega in obveznega usposabljanja o navzkrižju interesov;

(viii) obravnavanjem vprašanj, povezanih z opravljanjem dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, pri čemer bi morali sodelovati organi za imenovanja.

Evropsko računsko sodišče prav tako priporoča, naj zakonodajalec, po možnosti po posvetovanju z drugimi institucijami EU, razmisli o nadaljnjem razvoju zakonodajnega okvira EU, ki bo namenjen obvladovanju situacij, v kateri obstaja navzkrižje interesov, in se pri tem opre na smernice OECD in najboljše prakse.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi

Evropsko računsko sodišče

Službeni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar