Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/39

Luxemburg 11. októbra 2012

„Vybrané agentúry EÚ neriadili situácie konfliktu záujmov primerane“ – Dvor audítorov

V posledných rokoch sa v súvislosti s niektorými agentúrami EÚ v tlači písalo o viacerých údajných prípadoch konfliktu záujmov, ktoré vzbudili obavy v Európskom parlamente. V roku 2011 Európsky parlament vyzval Dvor audítorov, aby „uskutočnil dôkladnú analýzu prístupu agentúr k riadeniu situácií, v ktorých dochádza k možnému konfliktu záujmov“.

Tento audit sa zameral na hodnotenie politík a postupov riadenia situácií konfliktu záujmov pre štyri európske agentúry, ktoré prijímajú dôležité rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov, konkrétne pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA), Európsku chemickú agentúru (ECHA), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európsku agentúru pre lieky (EMA).

Dvor audítorov dospel k záveru, že ani jedna z vybraných agentúr neriadi situácie konfliktu záujmov primerane. Zistilo sa niekoľko nedostatkov s rôznymi stupňami závažnosti v osobitných politikách a postupoch agentúr, ako aj v ich realizácii.

„Po preskúmaní situácie v týchto agentúrach sme vypracovali zoznam všeobecných a konkrétnych odporúčaní, ktoré, ak sa náležite zavedú, môžu viesť k výraznému zlepšeniu v riadení situácií konfliktu záujmov nielen vo vybraných agentúrach, ale vo všetkých inštitúciách a decentralizovaných orgánoch EÚ,“ povedal Igors Ludboržs, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. V osobitnej správe č. 15/2012 „Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ“ Dvor audítorov hodnotil politiky a postupy riadenia situácií konfliktu záujmov pre štyri vybrané európske agentúry, ktoré prijímajú dôležité rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov.

Za konflikt záujmov sa považuje konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nesprávne ovplyvniť vykonávanie jeho služobných povinností a úloh. Niektoré riziká konfliktu záujmov sa spájajú so štruktúrou vybraných agentúr (napr. tá istá organizácia je predstaviteľom manažmentu a súčasne poskytovateľom služieb) a s využívaním výskumu, ktorý vykonáva priemysel. Vzhľadom na túto skutočnosť je prvoradé, aby vybrané agentúry mali pevné systémy riadenia vysokého inherentného rizika konfliktu záujmov.

Neexistuje jednotný regulačný rámec EÚ v oblasti konfliktu záujmov, ktorý by zabezpečil porovnateľné minimálne požiadavky na nezávislosť a transparentnosť uplatniteľné na všetky agentúry EÚ a všetkých kľúčových aktérov, ktorí majú vplyv na stratégie, činnosti a rozhodovanie. Keďže chýba takýto regulačný rámec, usmernenia OECD, ktoré stanovujú medzinárodné referenčné kritérium pre vytvorenie jednotnej politiky konfliktu záujmov, sa v tejto súvislosti považujú za časť referenčného rámca pre tento audit.

Dvor audítorov dospel k záveru, že ani jedna z vybraných agentúr neriadi situáciu konfliktu záujmov primerane. Zistili sa však nedostatky s rôznymi stupňami závažnosti. Spomedzi vybraných agentúr EMA a EFSA vytvorili najprimeranejšie politiky a postupy na vyhlásenie, posúdenie a riadenie konfliktu záujmov. Hoci ECHA vytvorila osobitnú politiku a postupy riadenia konfliktu záujmov, politika a postupy pre zamestnancov ECHA a jej odvolaciu radu majú závažné nedostatky. Dvor audítorov zistil, že EASA nemá osobitnú politiku a postupy v oblasti konfliktu záujmov. EASA nemá alebo neposudzuje vyhlásenia o záujme pre zamestnancov, správnu radu, odvolaciu radu a expertov.

Dvor audítorov odporúča, aby vybrané agentúry zlepšili svoje politiky a postupy riadenia situácií konfliktu záujmov prostredníctvom:

i) previerky konfliktu záujmov uchádzačov pred ich vymenovaním;

ii) vytvorenia politík a postupov v oblasti konfliktu záujmov, ktoré by zabezpečili, aby vnútroštátne orgány vykonávajúce externe zadané úlohy riadili situácie konfliktu záujmov na porovnateľnej úrovni (EASA a EMA);

iii) vytvorenia jasných a objektívnych kritérií posúdenia vyhlásení o záujme a ich dôsledného uplatňovania;

iv) zavedenia politík a postupov týkajúcich sa darov a pozvaní vzťahujúcich sa na celú agentúru (EASA, ECHA a EFSA);

v) vypracovania jasných, transparentných a konzistentných politík a postupov týkajúcich sa porušenia dôvery vzťahujúcich sa na celú agentúru;

vi) zlepšenia transparentnosti oznámených záujmov na zasadnutiach a v rámci vedeckých rozhodovacích procesov;

vii) zabezpečenia úplného a povinného školenia v oblasti konfliktu záujmov;

viii) riešenia otázok po odchode zo služby v spolupráci so všetkými príslušnými menovacími orgánmi;

Európsky dvor audítorov taktiež odporúča, aby zákonodarný orgán EÚ, po prípadnej konzultácii s ostatnými inštitúciami EÚ, zvážil ďalší rozvoj regulačného rámca EÚ určeného na riadenie situácií konfliktu záujmov, pričom by vychádzal z usmernení OECD a existujúcich osvedčených postupov.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Press Officer

European Court of Auditors

Desk: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar