Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/39

Luxemburg, 11 octombrie 2012

„Agențiile UE selectate nu au gestionat în mod adecvat situațiile de conflict de interese”, potrivit auditorului extern al UE

În ultimii ani, presa a relatat un număr de cazuri presupuse de conflicte de interese în care erau implicate anumite agenţii ale UE și în legătură cu care Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea. În 2011, Parlamentul European a solicitat Curţii „să întreprindă o analiză cuprinzătoare a metodelor de gestionare de către agenții a situațiilor care prezintă un conflict de interese potențial”.

Auditul a evaluat politicile și procedurile utilizate în vederea gestionării situațiilor de conflict de interese în cadrul a patru agenţii selectate ale căror decizii sunt vitale pentru siguranţa și sănătatea consumatorilor, mai exact: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA).

Curtea de Conturi Europeană a concluzionat că niciuna dintre agenţiile auditate nu a gestionat în mod adecvat situaţiile de conflict de interese. Au fost identificate mai multe deficienţe cu diverse grade de gravitate în cadrul politicilor și procedurilor specifice fiecărei agenţii, precum și în ceea ce privește punerea lor în aplicare.

„După examinarea situației existente la nivelul acestor agenții, auditorii Curții au întocmit o listă de recomandări generale și specifice care, dacă sunt corect implementate, pot aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește gestionarea situațiilor de conflict de interese, nu numai în cadrul agențiilor selectate, ci și în cadrul tuturor instituțiilor UE și al tuturor organismelor descentralizate ale UE”, a declarat Igors Ludboržs, membrul Curții responsabil de acest raport.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Acest raport special, nr. 15/2012, intitulat „Gestionarea conflictelor de interese în cadrul unor agenţii selectate ale UE”, a analizat și a evaluat politicile și procedurile utilizate în vederea gestionării situațiilor de conflict de interese în cadrul a patru agenţii selectate, ale căror decizii sunt vitale pentru siguranţa și sănătatea consumatorilor.

Conflictul de interese este considerat a fi un conflict între îndatoririle publice și interesele personale ale unui funcționar public, în care acesta din urmă are anumite interese, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influența în mod necorespunzător îndeplinirea sarcinilor și a responsabilităților sale oficiale. Anumite riscuri de conflict de interese fac parte integrantă din structura agenţiilor selectate (de exemplu, aceeași organizaţie poate fi atât un reprezentant al conducerii, cât și un prestator de servicii) sau sunt inerente din cauza dependenței de activităţile de cercetare realizate de sectorul privat. Având în vedere acest context, este extrem de important ca agenţiile selectate să dispună de sisteme solide pentru a putea gestiona acest risc inerent ridicat de conflicte de interese.

La nivelul UE nu există un cadru de reglementare cuprinzător privind conflictele de interese, care să asigure existenţa unor cerinţe minime comparabile cu privire la independenţă și la transparență, aplicabile tuturor agențiilor UE și tuturor actorilor-cheie care au un rol determinant în ceea ce privește strategia, operaţiunile și procesul decizional al acestora. În lipsa unui astfel de cadru de reglementare, orientările OCDE în materie, care constituie un etalon internaţional pentru conceperea unei politici cuprinzătoare privind conflictele de interese, au fost luate în considerare ca element al cadrului de referinţă pentru acest audit.

Curtea a concluzionat că niciuna dintre agenţiile selectate nu a gestionat în mod adecvat situaţiile de conflict de interese. Deficienţele identificate aveau însă diverse grade de gravitate. Dintre agenţiile selectate, EMA și EFSA au elaborat politicile și procedurile cele mai avansate pentru declararea, aprecierea și gestionarea conflictelor de interese. Deși ECHA a elaborat politici și proceduri pentru gestionarea conflictelor de interese care pot apărea în contextul său specific, cele care se aplică membrilor personalului și membrilor Camerei de recurs sunt afectate de deficienţe semnificative. Potrivit constatărilor Curţii, AESA nu a instituit politici și proceduri specifice agenţiei cu privire la conflictele de interese. De asemenea, AESA nu impune membrilor personalului, membrilor Consiliului de administraţie, membrilor Comisiei de apel și experţilor completarea unor declaraţii de interese, în vederea verificării.

Curtea recomandă agențiilor selectate să aducă îmbunătăţiri politicilor și procedurilor privind conflictele de interese, prin:

(i) verificarea candidaţilor în vederea identificării unor eventuale conflicte de interese, înainte de numirea lor;

(ii) instituirea unor politici și proceduri privind conflictele de interese prin intermediul cărora să se poată asigura că autorităţile naţionale care execută sarcini externalizate (în cazul AESA și al EMA) gestionează în mod comparabil situaţiile de conflict de interese;

(iii) stabilirea unor criterii clare și obiective pentru aprecierea declaraţiilor de interese și prin aplicarea consecventă a acestor criterii;

(iv) introducerea unor politici și proceduri privind cadourile și invitaţiile care să se aplice la nivelul întregii agenţii (în cazul AESA, al ECHA și al EFSA);

(v) elaborarea unor politici și proceduri clare, transparente și coerente privind abuzul de încredere, care să se aplice la nivelul întregii agenţii;

(vi) ameliorarea transparenţei intereselor declarate în cadrul reuniunilor și în contextul procesului decizional cu implicaţii știinţifice;

(vii) asigurarea unor cursuri exhaustive și obligatorii de formare cu privire la conflictele de interese;

(viii) abordarea, în cooperare cu toate organismele împuternicite să facă numiri, a problemei privind chestiunile postangajare.

De asemenea, Curtea de Conturi Europeană recomandă ca organele legislative ale UE, eventual după consultarea altor instituţii ale Uniunii, să aibă în vedere dezvoltarea în continuare a cadrului de reglementare de la nivelul UE pentru gestionarea situaţiilor de conflict de interese, luând ca punct de plecare orientările OCDE și cele mai bune practici existente.

Persoană de contact:

Aidas Palubinskas

Ofiţer de presă

Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar