Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/39

Luksemburg, 11 października 2012 r.

Zdaniem kontrolerów UE „wybrane agencje UE nie zarządzają konfliktami interesów w sposób należyty”.

W ostatnich latach media podawały informacje o szeregu domniemanych przypadków konfliktu interesów w niektórych agencjach UE, co wzbudziło zaniepokojenie w Parlamencie Europejskim. W 2011 r. Parlament zwrócił się do Trybunału o „przeprowadzenie kompleksowej analizy podejścia agencji do sytuacji, w których może wystąpić konflikt interesów”.

Kontrola polegała na ocenie polityki i procedur zarządzania konfliktami interesów w czterech wybranych agencjach europejskich podejmujących istotne decyzje mające wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów, a mianowicie w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że żadna ze skontrolowanych agencji nie zarządza sytuacjami konfliktu interesów w sposób należyty. We własnych politykach i procedurach agencji oraz w ich wdrażaniu stwierdzono szereg niedociągnięć o różnym stopniu istotności.

– Po zbadaniu sytuacji w wybranych agencjach sporządziliśmy listę ogólnych i szczegółowych zaleceń, które mogą, jeśli zostaną właściwie wdrożone, znacznie ulepszyć zarządzanie konfliktami interesów nie tylko w tych agencjach, ale także we wszystkich instytucjach unijnych i organach zdecentralizowanych – zauważył Igors Ludboržs, członek ETO odpowiedzialny za omawiane sprawozdanie.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) są publikowane przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. Przedmiotem omawianego sprawozdania specjalnego nr 15/2012 („Zarządzanie konfliktami interesów w wybranych Agencjach UE”) była ocena polityki i procedur zarządzania konfliktami interesów w czterech wybranych agencjach podejmujących istotne decyzje mające wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów.

Za konflikt interesów uznaje się konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego obowiązków i zadań publicznych. Pewne niebezpieczeństwo konfliktu interesów wynika z samej struktury wybranych agencji (np. ta sama organizacja pełni zarówno rolę przedstawiciela zarządu, jak i rolę usługodawcy) oraz z zależności od badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji kwestią najwyższej wagi jest posiadanie przez wybrane agencje solidnych systemów zarządzania nieodłącznym wysokim ryzykiem konfliktu interesów.

Nie istnieją kompleksowe ramy regulacyjne UE dotyczące konfliktu interesów, które zapewniałyby porównywalne minimalne wymogi w zakresie niezależności i przejrzystości, mające zastosowanie do wszystkich agencji UE i wszystkich najważniejszych podmiotów, które mają wpływ na strategię, działalność i proces decyzyjny. Wobec braku takich ram regulacyjnych za część obowiązujących zasad i przepisów na potrzeby kontroli uznano wytyczne OECD na ten temat, które określają międzynarodowy standard kształtowania kompleksowej polityki rozwiązywania konfliktu interesów.

Trybunał stwierdził, że żadna z wybranych agencji nie zarządza sytuacjami konfliktu interesów w sposób należyty. Waga wskazanych niedociągnięć była jednak zróżnicowana. Spośród wybranych agencji EMA i EFSA opracowały najbardziej zaawansowaną politykę i najbardziej zaawansowane procedury deklarowania i oceny konfliktu interesów oraz zarządzania nim. ECHA opracowała wprawdzie własną politykę i procedury zarządzania konfliktem interesów, jednak polityka i procedury dotyczące pracowników i rady odwoławczej ECHA wykazują znaczne niedociągnięcia. Trybunał ustalił, że EASA nie posiada własnej polityki i procedur dotyczących konfliktu interesów. EASA nie wymaga od pracowników, zarządu, komisji odwoławczej ani ekspertów składania deklaracji interesów ani nie poddaje ich ocenie.

Trybunał zaleca, aby wybrane agencje ulepszyły swoje polityki i procedury dotyczące konfliktu interesów poprzez:

(i) sprawdzanie kandydatów pod kątem konfliktu interesów przed ich mianowaniem;

(ii) ustanowienie polityki i procedur dotyczących konfliktu interesów, które zapewniałyby porównywalny standard zarządzania sytuacjami konfliktu interesów przez władze krajowe wykonujące powierzone im zadania (EASA i EMA);

(iii) ustanowienie jasnych i obiektywnych kryteriów oceny deklaracji interesów i ich konsekwentne stosowanie;

(iv) wprowadzenie dla całej agencji polityki i procedur dotyczących prezentów i zaproszeń (EASA, ECHA i EFSA);

(v) opracowanie dla całej agencji jasnej, przejrzystej i spójnej polityki i procedur dotyczących nadużycia zaufania;

(vi) zwiększenie przejrzystości deklarowanych interesów podczas posiedzeń oraz w kontekście procesu podejmowania decyzji naukowych;

(vii) zapewnienie wszechstronnych i obowiązkowych szkoleń na temat konfliktów interesów;

(viii) uwzględnienie problemów związanych z działalnością zawodową po zakończeniu służby, we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi organami powołującymi.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zaleca także, aby prawodawca UE, w miarę możliwości w porozumieniu z innymi instytucjami UE, rozważył dopracowanie ram regulacyjnych UE dotyczących zarządzania konfliktami interesów z wykorzystaniem wytycznych OECD i istniejących dobrych praktyk jako punktu odniesienia.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar