Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER PERSBERICHT

ECA/12/39

Luxemburg, 11 oktober 2012

Geselecteerde EU-agentschappen gaan niet adequaat om met gevallen van belangenconflicten” – EU-controleurs

In de voorbije jaren heeft de pers bericht over een aantal vermeende gevallen van belangenconflicten bij bepaalde EU-agentschappen en hebben deze gevallen geleid tot bezorgdheid in het Europees Parlement. In 2011 verzocht het Europees Parlement de Rekenkamer om “een alomvattende analyse te maken van de manier waarop de agentschappen omgaan met situaties waarin er sprake is van een mogelijk belangenconflict”.

Bij de controle werd een beoordeling gemaakt van de beleidslijnen en procedures voor de omgang met belangenconflicten bij vier geselecteerde agentschappen die uiterst belangrijke beslissingen nemen over de veiligheid en gezondheid van consumenten, namelijk het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De Europese Rekenkamer heeft geconcludeerd dat geen van de gecontroleerde agentschappen adequaat omgaat met belangenconflicten. In de eigen procedures en beleidslijnen van de agentschappen en de tenuitvoerlegging daarvan werd een aantal min of meer ernstige tekortkomingen aangetroffen.

“Na bestudering van de situatie bij deze agentschappen hebben wij een lijst opgesteld met algemene en specifieke aanbevelingen, en als deze naar behoren worden uitgevoerd, kunnen ze een aanzienlijke verbetering brengen in de omgang met situaties waarin zich belangenconflicten voordoen, niet alleen bij de geselecteerde agentschappen maar bij alle instellingen en gedecentraliseerde organen van de EU”, zegt Igors Ludboržs, lid van de ERK en verantwoordelijk voor dit verslag.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. Dit Speciaal verslag nr. 15/2012 “Omgang met belangenconflicten bij een selectie van agentschappen van de EU” geeft een beoordeling en evaluatie van de beleidslijnen en procedures voor de omgang met belangenconflicten bij vier geselecteerde agentschappen die uiterst belangrijke besluiten nemen over de veiligheid en gezondheid van consumenten.

Een belangenconflict is een conflict tussen de openbare functie en de privébelangen van een ambtenaar, waarbij deze particuliere belangen heeft die een ongepaste invloed kunnen hebben op de vervulling van zijn officiële verplichtingen en verantwoordelijkheden. Soms is het risico van belangenconflicten inherent aan de structuur van de geselecteerde agentschappen (dezelfde organisatie is bijvoorbeeld zowel een beheersvertegenwoordiging als een dienstverlener) en aan de afhankelijkheid van door het bedrijfsleven verricht onderzoek. Daarom is het van het grootste belang dat geselecteerde agentschappen beschikken over degelijke systemen voor het beheer van grote inherente risico’s op belangenconflicten.

Er bestaat in de EU geen alomvattend regelgevingskader voor belangenconflicten dat vergelijkbare minimumeisen vaststelt voor onafhankelijkheid en transparantie van alle EU-agentschappen en alle belangrijke spelers die invloed uitoefenen op de strategie, de werkzaamheden en de besluitvorming. Omdat een dergelijk regelgevingskader ontbreekt, werden de richtsnoeren van de OESO, die op internationaal niveau het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van een alomvattend beleid voor belangenconflicten, beschouwd als onderdeel van een referentiekader voor deze controle.

De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat geen van de geselecteerde agentschappen adequaat omgaat met belangenconflicten. De ernst van de geconstateerde tekortkomingen liep echter uiteen. Van de geselecteerde agentschappen hebben EMA en EFSA de meest uitgebreide procedures en beleidslijnen ontwikkeld voor de melding, de beoordeling en het beheer van belangenconflicten. Hoewel ECHA eigen beleidslijnen en procedures heeft ontwikkeld voor de omgang met belangenconflicten, vertonen de beleidslijnen en procedures voor de personeelsleden en de kamer van beroep van ECHA significante tekortkomingen. De Rekenkamer stelde vast dat EASA niet beschikt over eigen beleidslijnen en procedures voor belangenconflicten. EASA ontvangt of beoordeelt geen opgaven van belangen van personeelsleden, de raad van bestuur, de kamer van beroep en deskundigen.

De Rekenkamer beveelt aan dat de geselecteerde agentschappen hun beleidslijnen en procedures voor belangenconflicten verbeteren door:

i) het screenen van kandidaten op potentiële belangenconflicten voordat ze worden aangesteld;

ii) beleidslijnen en procedures voor belangenconflicten vast te stellen waarmee wordt gewaarborgd dat nationale instanties die uitbestede taken verrichten, volgens een vergelijkbare norm omgaan met belangenconflicten (EASA en EMA);

iii) duidelijke en objectieve criteria vast te stellen voor de beoordeling van meldingen van belangen en die criteria consequent toe te passen;

iv) voor het gehele agentschap geldende beleidslijnen en procedures in te voeren voor geschenken en uitnodigingen (EASA, ECHA en EFSA);

v) heldere, transparante en consistente procedures en beleidslijnen voor vertrouwensbreuk te ontwikkelen, geldend voor het gehele agentschap;

vi) de transparantie over tijdens vergaderingen gemelde belangen en belangen in verband met wetenschappelijke besluitvormingsprocessen te verbeteren;

vii) een uitgebreide en verplichte opleiding inzake belangenconflicten te verzorgen;

viii) in samenwerking met alle betrokken tot aanstelling bevoegde organen naar oplossingen te zoeken voor problemen die zich voordoen na de uitdiensttreding.

Tevens beveelt de Europese Rekenkamer aan dat de EU-wetgever, mogelijk in overleg met andere instellingen van de EU, verdere ontwikkeling overweegt van het speciale EU-regelgevingskader voor de omgang met belangenconflicten, met gebruikmaking van de OESO-richtsnoeren en bestaande beste praktijken als referentie.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter

Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar