Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PRESES RELĪZE

ECA/12/39

Luksemburgā, 2012. gada 11. oktobrī

ES revidenti: “Atlasītajās aģentūrās interešu konflikti nebija pienācīgi pārvaldīti.”

Pēdējos gados presē ir bijušas publikācijas par vairākiem it kā interešu konflikta gadījumiem, kuros bija iesaistītas dažas ES aģentūras, un par to pauda bažas Eiropas Parlaments. 2011. gadā tas lūdza Palātu “visaptveroši analizēt aģentūru pieeju tādu situāciju pārvarēšanā, kurās pastāv aizdomas par interešu konfliktu”.

Palāta novērtēja politiku un procedūras, kas attiecas uz interešu konfliktu pārvaldību četrās aģentūrās, kuras pieņem svarīgus lēmumus, kas ietekmē patērētāju drošību un veselību, proti, Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā (EASA), Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā (ECHA), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (EFSA) un Eiropas Zāļu aģentūrā (EMA).

Palāta secināja, ka nevienā no revidētajām aģentūrām interešu konflikta situācijas netika pienācīgi pārvaldītas. Dažādas smaguma pakāpes trūkumi tika konstatēti aģentūru izstrādātajās politikās un procedūrās, kā arī to īstenošanā.

“Izvērtējuši situāciju šajās aģentūrās, mēs sagatavojām vispārējus un konkrētus ieteikumus, kuri, ja vien tos pareizi īstenos, varētu ievērojami uzlabot interešu konfliktu pārvaldību ne vien atlasītajās aģentūrās, bet visās ES iestādēs un decentralizētajās struktūrās,” sacīja par šā ziņojuma sagatavošanu atbildīgais ERP loceklis Igors Ludboržs.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2012 “Interešu konflikta pārvaldība revīzijai atlasītajās ES aģentūrās” ir novērtēta politika un procedūras, kas attiecas uz interešu konflikta pārvaldību četrās aģentūrās, kuras pieņem svarīgus lēmumus, kas ietekmē patērētāju drošību un veselību.

Interešu konflikts ir konflikts starp amata pienākumiem publiskā dienestā un personiskām interesēm, kad publiskai amatpersonai ir personiskas intereses, kuras varētu nelabvēlīgi ietekmēt amata pienākumu veikšanu un atbildības uzņemšanos. Daži objektīva riska faktori, kas saistīti ar interešu konflikta rašanos, ir skaidrojami ar revidēto aģentūru struktūru (piemēram, tā pati organizācija ir gan vadības pārstāve, gan pakalpojumu sniedzēja) un to, ka nākas izmantot nozares pētījumus. Šajā kontekstā ir sevišķi svarīgi, lai aģentūrās būtu spēcīgas sistēmas, kas piemērojamas augsta objektīvā riska novēršanai saistībā ar interešu konfliktu.

Eiropas Savienībā interešu konfliktu risināšanai nav visaptveroša tiesiskā regulējuma, kurš noteiktu salīdzināmas obligātās prasības attiecībā uz neatkarību un pārredzamību, kas jāievēro visām ES aģentūrām un galvenajām iesaistītajām personām, kuras ietekmē stratēģiju, darbību un lēmumu pieņemšanu. Tā kā šāda juridiska regulējuma nav, šīs revīzijas vajadzībām tika izmantotas ESAO pamatnostādnes, kuras definē starptautisku standartu visaptverošas interešu konflikta novēršanas politikas izstrādāšanai.

Palāta secināja, ka nevienā no revidētajām aģentūrām interešu konflikta situācijas netika pienācīgi pārvaldītas. Tomēr konstatēto nepilnību smaguma pakāpe bija dažāda. No visām revidētajām aģentūrām vispilnīgāko politiku un procedūras interešu konflikta deklarēšanai, novērtēšanai un pārvaldīšanai bija izstrādājušas Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Lai gan Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra bija izveidojusi savu politiku un procedūras interešu konflikta pārvaldīšanai, tajās, kas attiecās uz darbiniekiem un Apelācijas padomi, bija nozīmīgas nepilnības. Palāta konstatēja, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai nav savas interešu konflikta politikas un procedūru. Šī aģentūra neprasa un neizvērtē darbinieku, Valdes, Apelācijas padomes un ekspertu interešu deklarācijas.

Palāta iesaka revidētajām aģentūrām uzlabot interešu konflikta politiku un procedūras, veicot turpmāk minētos pasākumus.

i) Pirms kandidātu iecelšanas izvērtēt, vai viņi nav iesaistīti interešu konfliktā;

ii) izstrādāt tādu interešu konflikta politiku un procedūras, kuras nodrošina, lai valstu iestādes, kuras veic ārējus uzdevumus, pārvalda interešu konfliktus saskaņā ar salīdzināmiem standartiem (EASA un EMA);

iii) izstrādāt skaidrus un objektīvus kritērijus interešu deklarāciju novērtēšanai un tos konsekventi piemērot;

iv) ieviest politiku un procedūras, kas nosaka dāvanu un uzaicinājumu pieņemšanas nosacījumus visā aģentūrā (EASA, ECHA un EFSA);

v) izstrādāt skaidru, pārredzamu un konsekventu politiku un procedūras visā aģentūrā attiecībā uz uzticības ļaunprātīgu izmantošanu;

vi) uzlabot sanāksmju laikā un zinātnisko lēmumu pieņemšanas procesā deklarēto interešu pārredzamību;

vii) nodrošināt visaptverošas un obligātas mācības par interešu konfliktiem;

viii) risināt jautājumus par darbinieku profesionālo darbību pēc aiziešanas no aģentūras saskaņoti ar visām iesaistītajām iecēlējinstitūcijām.

Eiropas Revīzijas palāta turklāt iesaka ES likumdevējam, varbūt apspriežoties ar citām ES iestādēm, izskatīt iespējas turpmāk izstrādāt ES juridisko regulējumu interešu konflikta pārvaldībai, atsaucei izmantojot ESAO pamatnostādnes un labāko praksi.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar