Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/39

Liuksemburgas, 2012 m. spalio 11 d.

„Atrinktose ES agentūrose buvo netinkamai valdomi interesų konfliktai“, – teigia ES auditoriai

Pastaraisiais metais spaudoje skelbta apie įvairius galimo interesų konflikto atvejus kai kuriose ES agentūrose, kurie sulaukė Europos Parlamento susirūpinimo. 2011 m. Europos Parlamentas kreipėsi į Audito Rūmus su prašymu „atlikti išsamią agentūrų požiūrio į situacijų valdymą, kai gali būti interesų konfliktai, analizę“.

Audito metu buvo įvertinta interesų konflikto atvejų valdymo politika ir procedūros keturiose atrinktose agentūrose, kurios priima esminius sprendimus, turinčius įtakos vartotojų saugai ir sveikatai: Europos aviacijos saugos agentūroje (EASA), Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA), Europos maisto saugos tarnyboje (EFSA) ir Europos vaistų agentūroje (EMA).

Europos Audito Rūmai padarė išvadą, kad nė vienoje iš audito metu tikrintų agentūrų interesų konflikto atvejai nebuvo tinkamai valdomi. Buvo nustatyta skirtingo laipsnio konkrečios agentūrų politikos ir procedūrų bei jų įgyvendinimo trūkumų.

„Išnagrinėję šiose agentūrose esančią padėtį, parengėme bendrųjų ir specialiųjų rekomendacijų sąrašą, kurias tinkamai įgyvendinus galėtų būti reikšmingai pagerintas interesų konfliktų atvejų valdymas ne tik atrinktose agentūrose, bet ir visose ES institucijose ir decentralizuotose įstaigose “, – teigė Igors Ludboržs, už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. Šioje specialiojoje ataskaitoje Nr. 15/2012 „Interesų konfliktų valdymas atrinktose ES agentūrose“ buvo vertinama interesų konflikto atvejų valdymo politika ir procedūros keturiose atrinktose agentūrose, kurios priima esminius sprendimus, turinčius įtakos vartotojų saugai ir sveikatai.

Interesų konfliktu laikomas konfliktas tarp viešojo sektoriaus pareigūno viešosios valdžios funkcijos ir privačių interesų, kai šio pareigūno privatūs interesai galėtų daryti netinkamą įtaką jo oficialių pareigų ir funkcijų vykdymui. Atrinktoms agentūroms tam tikra interesų konfliktų rizika yra būdinga dėl jų struktūros (pvz., ta pati organizacija atstovaujama administracijoje ir teikia paslaugas) ir atitinkamame pramonės sektoriuje atliekamų mokslinių tyrimų rezultatų naudojimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes labai svarbu, kad atrinktose agentūrose būtų nustatytos griežtos sistemos, padedančios valdyti didelę būdingą interesų konfliktų riziką.

ES lygmeniu nėra nustatyta visapusės interesų konfliktų reglamentavimo sistemos, kurioje būtų įtvirtinti visoms ES agentūroms ir pagrindiniams veikėjams, darantiems įtaką strategijai, veiksmams ir sprendimų priėmimui, taikomi minimalūs palyginami nepriklausomumo ir skaidrumo reikalavimai. Kadangi tokios reglamentavimo sistemos nėra, atliekant šį auditą EBPO gairės, kuriose nustatyti tarptautiniai išsamios interesų konfliktų politikos kūrimo kriterijai, šiuo atžvilgiu buvo vienas referencinių pagrindų.

Audito Rūmai padarė išvadą, kad nė vienoje iš atrinktų agentūrų interesų konflikto atvejai nebuvo tinkamai valdomi. Tačiau nustatyti trūkumai buvo skirtingo laipsnio. Iš atrinktų agentūrų EMA ir EFSA taiko pažangiausią interesų konfliktų deklaravimo, įvertinimo ir valdymo politiką ir procedūras. Nors ECHA nustatė konkrečią agentūros interesų konfliktų valdymo politiką ir procedūras, ECHA darbuotojams ir Apeliacinei komisijai taikoma politika ir procedūros turi rimtų trūkumų. Audito Rūmai nustatė, kad EASA nebuvo nustačiusi konkrečios agentūros interesų konfliktų politikos ir procedūrų. EASA negauna ir nevertina darbuotojų, Valdančiosios tarybos, Apeliacinės komisijos ir ekspertų interesų deklaracijų.

Audito Rūmai rekomenduoja, kad atrinktos agentūros pagerintų interesų konfliktų politiką ir procedūras ir dėl to:

i) prieš kandidatus paskiriant vykdyti pareigas, patikrintų, ar jie neturi interesų konfliktų;

ii) nustatytų interesų konfliktų politiką ir procedūras, kurios padėtų užtikrinti, kad nacionalinės institucijos, kurioms perduota vykdyti užduotis, laikytųsi panašių interesų konfliktų valdymo standartų (EASA ir EMA);

iii) nustatytų aiškius ir objektyvius interesų deklaracijų vertinimo kriterijus ir juos nuosekliai taikytų;

iv) nustatytų visai agentūrai taikomą dovanų ir kvietimų politiką ir procedūras (EASA, ECHA ir EFSA);

v) parengtų aiškią, skaidrią ir nuoseklią visai agentūrai taikomą pasitikėjimo pažeidimo politiką ir procedūras;

vi) padidintų deklaruojamų interesų skaidrumą posėdžių metu ir mokslinių sprendimų priėmimo proceso kontekste;

vii) užtikrintų išsamius ir privalomus mokymo kursus interesų konflikto tema;

viii) kartu su visomis susijusiomis paskyrimų tarnybomis spręstų su tarnybos laiko pabaiga susijusius klausimus.

Europos Audito Rūmai taip pat rekomenduoja ES teisės aktų leidėjui, prireikus konsultuojantis su kitomis ES institucijomis, apsvarstyti galimybę toliau plėtoti ES reglamentavimo sistemą, skirtą interesų konflikto atvejams valdyti, atsižvelgiant į EBPO gaires ir geriausią patirtį.

Ryšių pareigūnas:

Europos Audito Rūmų

Atstovas spaudai

Aidas Palubinskas

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar