Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/39

Luxembourg, 2012. október 11.

A számvevőszéki ellenőrök megállapítása szerint „a kiválasztott uniós ügynökségek nem kezelték megfelelően az összeférhetetlenséget előidéző helyzeteket”

Az elmúlt években a sajtó egyes uniós ügynökségek kapcsán több ízben beszámolt állítólagos összeférhetetlenségi esetekről, és aggodalmának adott hangot e témában az Európai Parlament is. 2011‑ben az Európai Parlament felhívta a Számvevőszéket, hogy „végezzen átfogó elemzést arról, milyen megközelítéssel kezelik az ügynökségek azokat a helyzeteket, amelyekben lehetséges összeférhetetlenségek állnak fenn”.

Az ellenőrzés célja az volt, hogy értékelje, milyen politikák és eljárások szolgálják az összeférhetetlenséget előidéző helyzetek kezelését a következő négy, a fogyasztók biztonságára és egészségére nézve létfontosságú döntéseket hozó ügynökségnél: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA), Európai Vegyianyag‑ügynökség (ECHA), Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és Európai Gyógyszerügynökség (EMA).

Az Európai Számvevőszék megállapítása szerint a kiválasztott ügynökségek egyike sem kezelte megfelelően az összeférhetetlenséget előidéző helyzeteket. Számos, eltérően súlyos hiányosságra derült fény az ügynökségspecifikus politikák és eljárások, valamint azok végrehajtása terén.

„Miután megvizsgáltuk a helyzetet ezeknél az ügynökségeknél, olyan általános és konkrét ajánlásokat tartalmazó listát állítottunk össze, amelyek megfelelő végrehajtása nem csak a kiválasztott ügynökségeknél javítaná jelentősen az összeférhetetlenséget előidéző helyzetek kezelését, hanem az összes uniós intézménynél és decentralizált szervnél is” (Igors Ludboržs, a jelentésért felelős számvevőszéki tag).

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. A 15/2012. számú, „Az összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott uniós ügynökségeknél” című különjelentés azt értékelte, hogy milyen politikák és eljárások szolgálják az összeférhetetlenséget előidéző helyzetek kezelését négy, a fogyasztók biztonságára és egészségére nézve létfontosságú döntéseket hozó ügynökségnél.

Az összeférhetetlenség a köztisztviselő közfeladatai és magánérdekei között fennálló összeütközés, amikor a köztisztviselőnek magánemberként olyan érdekei állnak fenn, amelyek helytelenül befolyásolhatják hivatali feladatainak és kötelezettségeinek ellátását. Bizonyos összeférhetetlenségi helyzetek a kiválasztott ügynökségek szerkezetéből adódnak (pl. ugyanaz a szervezet egyszerre képviselteti magát a vezetőségben és nyújt szolgáltatást), és abból, hogy az ügynökségek az ágazati szereplők által végzett kutatásokra támaszkodnak. Ennek tükrében elengedhetetlen, hogy a kiválasztott ügynökségek megbízható rendszerekkel kezeljék azt a jelentős eredendő kockázatot, amelyet az összeférhetetlenség jelent.

Nem létezik olyan átfogó uniós összeférhetetlenségi keretszabályozás, amely a függetlenségre és átláthatóságra vonatkozóan olyan összehasonlítható minimumkövetelményeket szabna meg, amelyeket valamennyi uniós ügynökségre, illetve a stratégiát, a működést és a döntéshozatalt befolyásoló főbb szereplőre nézve érvényesíteni kellene. Ilyen keretszabályozás hiányában ellenőrzésünk során többek között az OECD idevágó iránymutatását használtuk referenciaként, amely nemzetközi viszonyítási alapként szolgál az átfogó összeférhetetlenségi koncepciók kidolgozásához.

A Számvevőszék megállapítása szerint a kiválasztott ügynökségek egyike sem kezelte megfelelően az összeférhetetlenséget előidéző helyzeteket. A feltárt hiányosságoknak azonban nem mindegyike esik egyforma súllyal latba. A kiválasztott ügynökségek közül az EMA és az EFSA dolgozták ki a legkorszerűbb politikákat és eljárásokat az összeférhetetlenség bejelentésére, értékelésére és kezelésére. Az ECHA ugyan kidolgozott ügynökségspecifikus politikákat és eljárásokat az összeférhetetlenség kezelésére, ám a munkatársaira és a fellebbezési tanácsára vonatkozó politikákban és eljárásokban jelentős hiányosságok mutatkoznak. A Számvevőszék megállapítása szerint az EASA‑nak nincsen ügynökségspecifikus politikája és eljárásai az összeférhetetlenség kezelésére. Az EASA nem igényel érdekeltségi nyilatkozatot alkalmazottaitól, igazgatóságától, a fellebbezési tanácstól és a szakértőktől, illetve nem értékeli a kapott nyilatkozatokat.

A Számvevőszék azt ajánlja, hogy a kiválasztott ügynökségek a következőképpen tökéletesítsék összeférhetetlenségi politikájukat és eljárásaikat:

i. a jelölteket még kinevezésük előtt vessék alá összeférhetetlenségi szűrésnek;

ii. érvényesítsenek olyan összeférhetetlenségi politikákat és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a kiszervezett feladatokat ellátó tagállami hatóságok hasonló normák szerint kezelik az összeférhetetlenséget előidéző helyzeteket (EASA és EMA);

iii. szabjanak meg egyértelmű és objektív értékelési kritériumokat az érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozóan, és azokat következetesen alkalmazzák;

iv. az ajándékokra és a meghívásokra nézve vezessenek be egységes politikát és eljárásokat az Ügynökség egészére kiterjedően (EASA, ECHA és EFSA);

v. a bizalommal való visszaélésre nézve dolgozzanak ki egyértelmű, átlátható és egységes politikát és eljárásokat az Ügynökség egészére kiterjedően;

vi. javítsanak az üléseken és a tudományos döntéshozatali folyamatok során adott érdekeltségi nyilatkozatok átláthatóságán;

vii. gondoskodjanak átfogó és kötelező képzésről az összeférhetetlenség témakörében;

viii. a kinevező testületekkel együttműködve foglalkozzanak a szolgálati jogviszony megszűnését követő időszakra vonatkozó kérdésekkel;

Az Európai Számvevőszék azt javasolja továbbá, hogy az uniós jogalkotó, lehetőleg más uniós intézményekkel egyeztetve, fontolja meg az összeférhetetlenségi helyzetek kezelését segítő uniós szabályozási keret továbbfejlesztését, támaszkodva az OECD iránymutatásaira és a gyakorlatban jól bevált eljárásokra.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő

Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar