Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/39

Luxembourg, 11. lokakuuta 2012

Tarkastetuissa EU:n virastoissa ei hallinnoitu eturistiriitatilanteita asianmukaisesti” – EU:n tarkastajat

Viime vuosina lehdistössä on väitetty tietyissä EU:n virastoissa ilmenneen eturistiriitatapauksia. Nämä tapaukset ovat nostattaneet huolta Euroopan parlamentissa. Parlamentti pyysi vuonna 2011 tilintarkastustuomioistuinta ”tekemään perusteellisen analyysin virastojen soveltamasta lähestymistavasta sellaisten tilanteiden hallitsemiseksi, joissa kyse on mahdollisesta eturistiriidasta”.

Tarkastuksessa arvioitiin toimintaperiaatteita ja menettelyitä, joita sovelletaan eturistiriitatilanteiden hallintaan neljässä tarkastetussa virastossa: Euroopan lentoturvallisuusvirasto, Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan lääkevirasto. Nämä virastot tekevät kuluttajien turvallisuuteen ja terveyteen ratkaisevasti vaikuttavia päätöksiä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi, että yksikään tarkastetuista virastoista ei hallinnoinut eturistiriitatilanteita asianmukaisesti. Virastokohtaisissa toimintaperiaatteissa ja menettelyissä sekä niiden soveltamisessa havaittiin useita eriasteisia puutteita.

Tutkittuamme tilanteen näissä virastoissa laadimme luettelon yleisluonteisista ja virastokohtaisista suosituksista. Jos ne toteutetaan asianmukaisesti, eturistiriitatilanteiden hallinta saattaa parantua merkittävästi kaikissa EU:n toimielimissä ja erillisvirastoissa, ei ainoastaan nyt tarkastetuissa virastoissa”, totesi kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Igors Ludboržs.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Erityiskertomuksissa esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. Erityiskertomuksessa nro 15/2012 ”Eturistiriitojen hallinta tarkastetuissa EU:n virastoissa” arvioidaan toimintaperiaatteita ja menettelyitä, joita sovelletaan eturistiriitatilanteiden hallintaan neljässä tarkastetussa virastossa. Nämä virastot tekevät kuluttajien turvallisuuteen ja terveyteen ratkaisevasti vaikuttavia päätöksiä.

Eturistiriidalla tarkoitetaan ristiriitaa virkamiehen virkavelvollisuuksien ja yksityisten etujen välillä: virkamiehellä on yksityiseen toimintaansa liittyviä etuja, jotka saattavat vaikuttaa epäasianmukaisesti virkatehtävien ja -velvollisuuksien hoitoon. Tietyt eturistiriitariskit ovat seurausta tarkastettujen virastojen rakenteesta (sama organisaatio saattaa esimerkiksi olla sekä hallinnon edustaja että palveluiden tuottaja) ja siitä, että virastot ovat riippuvaisia teollisuuden tekemistä tutkimuksista. Tätä taustaa vasten on ensiarvoisen tärkeää, että tarkastetuilla virastoilla on vahvat järjestelmät toiminnan luonteesta johtuvien korkeiden eturistiriitariskien hallintaan.

Ei ole olemassa eturistiriitoihin sovellettavaa kattavaa EU:n sääntelykehystä, jonka avulla kyettäisiin varmistamaan riippumattomuutta ja avoimuutta koskevat vertailukelpoiset vähimmäisvaatimukset, joita sovellettaisiin kaikkiin EU:n virastoihin ja laitoksiin sekä kaikkiin keskeisiin toimijoihin, jotka vaikuttavat strategiaan, toimiin ja päätöksentekoon. Tällaisen sääntelykehyksen puuttuessa OECD:n ohjeet otettiin osaksi tarkastuksen viitekehystä, sillä ne muodostavat kansainvälisen vertailukohdan eturistiriitoihin sovellettavan kattavan toimintapolitiikan suunnittelulle.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yksikään tarkastetuista virastoista ei hallinnoinut eturistiriitatilanteita asianmukaisesti. Havaitut puutteet olivat kuitenkin asteeltaan vaihtelevia. Tarkastetuista virastoista lääkevirasto ja elintarviketurvallisuusviranomainen ovat kehittäneet eniten toimintaperiaatteitaan ja menettelyitään eturistiriitojen ilmoittamista, arviointia ja hallintaa varten. Kemikaalivirasto on kehittänyt virastokohtaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt eturistiriitojen hallintaan, mutta viraston henkilöstön ja valituslautakunnan osalta toimintaperiaatteissa ja menettelyissä on huomattavia puutteita. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että lentoturvallisuusvirastolla ei ollut omia eturistiriitojen hallintaan sovellettavia toimintaperiaatteita ja menettelyjä. Lentoturvallisuusvirasto ei saa tai ei arvioi henkilöstön, hallintoneuvoston, valituslautakunnan ja asiantuntijoiden etunäkökohdista antamia ilmoituksia.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että tarkastetut virastot parantavat eturistiriitoihin sovellettavia toimintaperiaatteitaan ja menettelyitään

i) soveltamalla ehdokkaisiin eturistiriitoja koskevia arviointimenettelyjä ennen kuin heidät nimitetään tehtäviinsä

ii) luomalla eturistiriitoihin sovellettavat toimintaperiaatteet ja menettelyt, joiden avulla kyetään varmistamaan, että ulkoistetuista tehtävistä vastaavat kansalliset viranomaiset hallinnoivat eturistiriitatilanteita samaan tapaan kuin virastot (lentoturvallisuusvirasto ja lääkevirasto)

iii) määrittämällä selkeät ja objektiiviset etunäkökohdista annettavien ilmoitusten arviointikriteerit ja soveltamalla niitä johdonmukaisesti

iv) ottamalla käyttöön koko viraston osalta lahjojen ja kutsujen vastaanottamiseen sovellettavat toimintaperiaatteet ja menettelyt (lentoturvallisuusvirasto, kemikaalivirasto ja elintarviketurvallisuusviranomainen)

v) kehittämällä koko virastoa koskevat selkeät, avoimet ja johdonmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt luottamusaseman väärinkäyttötapauksia varten

vi) lisäämällä sidonnaisuuksista ilmoittamisen avoimuutta kokousten aikana ja tieteellisten päätöksentekoprosessien yhteydessä

vii) varmistamalla kattava pakollinen koulutus eturistiriitakysymyksistä

viii) käsittelemällä työsuhteen jälkeiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä yhdessä kaikkien asianomaisten nimittämisestä vastaavien elinten kanssa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin suosittaa myös, että EU:n lainsäätäjän tarkastelisi – mahdollisesti muita EU:n toimielimiä konsultoiden – mahdollisuuksia kehittää eturistiriitatilanteiden hallintaan sovellettavaa EU:n sääntelykehystä OECD:n ohjeiden ja olemassa olevien parhaiden käytäntöjen tarjoaman viitekehyksen avulla.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin +352 4398 45410 Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar