Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

ECA/12/39

Luxembourg, 11. oktoober 2012

ELi audiitorid: „Valitud ametid ei suutnud huvide konflikti olukordi
adekvaatselt hallata”.

Viimastel aastatel on ajakirjanduses kajastatud mitmeid ELi ametitega seotud väidetava huvide konflikti juhtumeid, mis on tekitanud muret ka Euroopa Parlamendis. 2011. aastal palus Euroopa Parlament kontrollikojal „uurida põhjalikult ametite lähenemisviisi potentsiaalsete huvide konfliktide haldamiseks”.

Kontrollikoda vaatles huvide konflikti olukordade haldamise poliitikat ja menetlusi neljas ELi ametis, mille otsused mõjutavad otseselt tarbijate ohutust ja tervist. Valitud ametid olid Euroopa Lennundusohutusamet (EASA), Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja Euroopa Ravimiamet (EMA).

Kontrollikoda leidis, et ükski valitud ametitest ei suutnud huvide konflikti olukordi adekvaatselt hallata. Nii ametite huvide konflikti haldamise poliitikates ja menetlustes kui nende rakendamisel tuvastati mitmeid erineva kaaluga puudusi.

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Igors Ludboržsi sõnul „koostas kontrollikoda ametite olukorra uurimise tulemusel nimekirja nii üldiste kui konkreetsete soovitustega, mis peaksid nende asjakohase rakendamise korral aitama oluliselt parandada huvide konflikti olukordade haldamist mitte ainult valitud ametites, vaid kõigis ELi institutsioonides ja detsentraliseeritud asutustes.”

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse konkreetsete ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. Käesolev eriaruanne nr 15/2012 („Huvide konfliktide haldamine valitud Euroopa Liidu ametites”) vaatles ja hindas huvide konflikti olukordade haldamise poliitikat ja menetlusi neljas valitud ELi ametis, mille otsused mõjutavad otseselt tarbijate ohutust ja tervist.

Huvide konflikt on olukord, kus vastanduvad ametiisiku töised ja isiklikku laadi huvid, mille korral isiklikud huvid võivad ebasoovitavalt mõjutada tema tööülesannete nõuetekohast täitmist. Teatud huvide konflikti riskid tulenevad ametite struktuurist (nt sama organisatsioon tegeleb nii ELi vahendite haldamise kui teenuste osutamisega) ja asjaolust, et ametid kasutavad majandusharu esindajate tehtud uuringute tulemusi. Selle taustal on äärmiselt oluline, et valitud ametites oleksid ranged süsteemid, mille abil hallata kaasnevat huvide konflikti tekkimise kõrget riski.

Euroopa Liidus puudub terviklik reguleeriv huvide konflikti raamistik, mis sätestaks võrreldavad sõltumatuse ja läbipaistvuse miinimumnõuded, mis oleksid kohaldatavad kõigile strateegia kujundamist ning tegevuse ja otsuste tegemist mõjutavatele ELi ametitele ja võtmeisikutele. Reguleeriva raamistiku puudumisel moodustavad OECD asjaomased suunised, mis sätestavad huvide konflikti haldamise poliitika väljatöötamise rahvusvaheliselt rakendatavad põhimõtted, käesoleva auditi võrdlusraamistiku ühe osa.

Kontrollikoda leidis, et ükski valitud ametitest ei suutnud huvide konflikti olukordi adekvaatselt hallata. Tuvastatud puuduste raskusaste oli aga erinev. Valitud ametite seast on EMAs ja EFSAs välja töötatud eeskirjad ja menetlused huvide konflikti deklareerimise, hindamise ja juhtimise osas kõige läbimõeldumad ja tõhusamad. Kuigi ECHA on välja töötanud ametkonnasisese huvide konflikti haldamise eeskirjad ja menetlused, on ECHA töötajate ja apellatsioonikoja huvide konflikti haldamise sise-eeskirjades olulisi puudusi. Kontrollikoda leidis, et EASA-l puudusid ametisisesed huvide konflikti haldamise eeskirjad ja menetlused. EASAs ei ole olemas või ei ole hinnatud töötajate, juhatuse, apellatsioonikoja ega ekspertide huvide deklaratsioone.

Kontrollikoda soovitab valitud ametitel oma huvide konflikti eeskirjade ja menetluste parandamiseks:

  • kehtestada menetlused, et tuvastada huvide konflikti olemasolu enne kandidaatide ametisse nimetamist;

  • võtta kasutusele huvide konflikti haldamise eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse, et allhanget tegevates liikmesriikide ametkondades rakendatakse huvide konflikti haldamisel võrreldavaid standardeid (EASA ja EMA);

  • kehtestada huvide deklaratsioonide hindamiseks selged ja objektiivsed kriteeriumid ja neid järjepidevalt rakendada;

  • võtta iga ameti jaoks vastu kingituste ja meelelahutuse pakkumise ja vastuvõtmise kord ja menetlused (EASA, ECHA ja EFSA);

  • kehtestada kogu ameti jaoks selged, läbipaistvad ja järjepidevad menetlused usaldusnõuete rikkumise puhuks;

  • parandada koosoolekute ajal ja teadusalaste otsustusprotsesside kontekstis deklareeritud huvide läbipaistvust;

  • tagada huvide konflikti käsitlev põhjalik ja kohustuslik koolitus;

  • käsitleda töösuhtejärgseid küsimusi koostöös kõigi ametisse nimetatavate asutustega.

Kontrollikoda soovitab ELi seadusandjal, võimaluse korral koostöös teiste ELi institutsioonidega, kaaluda huvide konflikti olukordade haldamist käsitleva ELi reguleeriva raamistiku edasiarendamist, võttes seejuures aluseks OECD suunised ja parimad tavad.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressiametnik

Euroopa Kontrollikoda

Telefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA @EUAuditorsECA


Side Bar