Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/39

Luxembourg, den 11. oktober 2012

"Udvalgte EU-agenturers håndtering af interessekonfliktsituationer var ikke hensigtsmæssig," siger EU's revisorer

I de seneste år er en række sager om påståede interessekonflikter i EU's agenturer blevet omtalt i pressen, og disse sager har givet anledning til bekymring i Europa-Parlamentet. I 2011 anmodede Europa-Parlamentet Revisionsretten om at "foretage en gennemgribende analyse af agenturernes tilgang til håndteringen af situationer, hvor der kunne opstå interessekonflikter".

Retten vurderede retningslinjer og procedurer for håndtering af interessekonfliktsituationer i fire udvalgte agenturer, der træffer væsentlige beslutninger med betydning for forbrugernes sundhed og sikkerhed: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Retten konkluderede, at ingen af de udvalgte agenturer håndterede interessekonfliktsituationer hensigtsmæssigt. Retten konstaterede en række mere eller mindre alvorlige mangler i agenturernes egne retningslinjer og procedurer samt i implementeringen af dem.

"Efter at have undersøgt situationen i disse agenturer har vi udarbejdet en liste med generelle og specifikke anbefalinger, som - hvis de implementeres korrekt - kan føre til væsentlige forbedringer i håndteringen af interessekonfliktsituationer, ikke kun i de udvalgte agenturer, men i alle EU's institutioner og decentrale organer," siger Igors Ludboržs, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Særberetning nr. 15/2012 "Håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer" omhandler Rettens vurdering af retningslinjer og procedurer for håndtering af interessekonfliktsituationer i fire udvalgte agenturer, der træffer væsentlige beslutninger med betydning for forbrugernes sundhed og sikkerhed.

En interessekonflikt defineres som en konflikt mellem en tjenestemands offentlige hverv og private interesser, hvor tjenestemanden som privatperson har interesser, der på utilbørlig vis vil kunne påvirke hans udøvelse af officielle opgaver og forpligtelser. Nogle risici for interessekonflikter er iboende i de udvalgte agenturers struktur (f.eks. når en organisation både er repræsenteret i ledelsen og fungerer som tjenesteleverandør) og i det forhold, at agenturerne er afhængige af forskning, som er udført af industrien. På denne baggrund er det af største vigtighed, at de udvalgte agenturer har robuste systemer til at håndtere en stor iboende risiko for interessekonflikter.

Der findes ikke et omfattende EU-regelsæt vedrørende interessekonflikter, der kan sikre, at der fastsættes sammenlignelige bestemmelser om uafhængighed og åbenhed, som gælder alle EU-agenturer og alle nøgleaktører, der har indflydelse på strategi, aktiviteter og beslutningstagning. Da et sådant regelsæt ikke findes, betragtede Retten OECD's retningslinjer på området som en del af referencerammen for denne revision, eftersom de fastsætter et internationalt benchmark for udformning af en samlet politik vedrørende interessekonflikter.

Retten konkluderede, at ingen af de udvalgte agenturer håndterede interessekonfliktsituationer hensigtsmæssigt. De konstaterede mangler var imidlertid ikke alle lige alvorlige. Af de udvalgte agenturer er det EMA og EFSA, der har udviklet de mest avancerede retningslinjer og procedurer for erklæring, vurdering og håndtering af interessekonflikter. ECHA har udviklet egne retningslinjer og procedurer for håndtering af interessekonflikter, men der er væsentlige mangler i retningslinjerne og procedurerne vedrørende personalet og medlemmerne af klageudvalget. Retten konstaterede, at EASA ikke havde egne retningslinjer og procedurer vedrørende interessekonflikter. EASA indhenter og vurderer ikke interesseerklæringer fra personalet, bestyrelsesmedlemmerne, medlemmerne af klagenævnet og eksperterne.

Retten anbefaler, at de udvalgte agenturer forbedrer deres retningslinjer og procedurer vedrørende interessekonflikter ved at:

i) screene kandidater før udnævnelsen for at fastlægge, om de har en interessekonflikt

ii) fastlægge retningslinjer og procedurer vedrørende interessekonflikter, som vil kunne sikre, at interessekonfliktsituationer håndteres på samme måde af nationale myndigheder, der udfører outsourcede opgaver (EASA og EMA)

iii) fastlægge klare og objektive kriterier for vurdering af interesseerklæringer og anvende dem konsekvent

iv) fastlægge retningslinjer og procedurer vedrørende gaver og invitationer, som gælder hele agenturet (EASA, ECHA og EFSA)

v) udvikle klare, åbne og konsekvente retningslinjer og procedurer vedrørende tillidsbrud, som gælder hele agenturet

vi) sikre større åbenhed om de interesser, der er blevet oplyst om på møder og i forbindelse med den videnskabelige beslutningsproces

vii) sørge for omfattende og obligatoriske kurser vedrørende interessekonflikter

viii) adressere spørgsmålet om situationen efter fratrædelse i et koordineret samarbejde med alle de organer, der er ansvarlige for udnævnelser.

Den Europæiske Revisionsret anbefaler også, at EU-lovgiver - eventuelt i samråd med andre EU-institutioner - overvejer at videreudvikle EU's regelsæt vedrørende håndtering af interessekonfliktsituationer med udgangspunkt i OECD's retningslinjer og eksisterende bedste praksis.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar