Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/39

Lucemburk 11. října 2012

„Vybrané agentury neřešily situace střetu zájmů přiměřeným způsobem“ –
auditoři EU

V posledních letech byla v tisku prezentována řada případů, v nichž šlo o údajný střet zájmů týkající se některých agentur EU, a v Evropském parlamentu to vyvolalo obavy. V roce 2011 Evropský parlament požádal Účetní dvůr, „aby provedl komplexní rozbor přístupu agentur k řízení situací, v nichž existuje možnost, že dojde ke střetu zájmů“.

V rámci auditu se hodnotily politiky a postupy pro řešení situací představujících střet zájmů ve čtyřech evropských agenturách, které přijímají zásadní rozhodnutí ovlivňující bezpečnost a zdraví spotřebitelů, jmenovitě v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA), Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA), Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a v Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA).

Účetní dvůr došel k závěru, že žádná z vybraných agentur neřešila situace střetu zájmů přiměřeným způsobem. Ve vlastních politikách a postupech agentur i v jejich provádění byla zjištěna řada nedostatků různého stupně.

„Po prověření situace v těchto agenturách jsme vypracovali seznam obecných a konkrétních doporučení, která by, budou-li řádně zavedena, mohla vést k zásadnímu zlepšení řízení situací představujících střed zájmů nejen ve vybraných agenturách, ale i ve všech orgánech EU a decentralizovaných subjektech,“ uvedl pan Igors Ludboržs, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. V této zvláštní zprávě č. 15/2012 „Řešení střetu zájmů ve vybraných agenturách EU“ se posuzují a hodnotí politiky a postupy pro řešení situací představujících střet zájmů ve čtyřech evropských agenturách, které přijímají zásadní rozhodnutí ovlivňující bezpečnost a zdraví spotřebitelů.

Za střet zájmů se považuje konflikt mezi veřejnou službou a soukromými zájmy úředníka veřejné správy, při němž má úředník veřejné správy soukromé zájmy, které by mohly nevhodně ovlivnit výkon jeho úředních úkolů a povinností. Jistá rizika střetu zájmů ve struktuře vybraných agentur a v souvislosti s využíváním výzkumu, který provádí průmysl, nezbytně existují (např. tatáž organizace je současně zástupcem vedení i dodavatelem služeb). Za této situace je mimořádně důležité, aby měly vybrané agentury důkladné systémy pro řešení vysokého přirozeného rizika střetu zájmů.

Neexistuje žádný komplexní regulační rámec EU věnovaný střetu zájmů, který by zajistil srovnatelné minimální požadavky na nezávislost a transparentnost platné pro všechny agentury EU a všechny klíčové subjekty, které ovlivňují strategii, činnost a rozhodování. Protože takový regulační rámec chybí, jsou pro účely tohoto auditu za součást referenčního rámce považovány pokyny OECD pro tuto oblast, které stanoví mezinárodní srovnávací standard pro vypracování komplexní politiky pro střet zájmů.

Účetní dvůr došel k závěru, že žádná z vybraných agentur neřešila situace střetu zájmů přiměřeným způsobem. Zjištěné nedostatky však byly různého stupně. Nejpokročilejší politiky a postupy pro oznámení, hodnocení a řešení střetu zájmů z vybraných agentur vyvinuly agentura EMA a úřad EFSA. Ačkoli agentura ECHA vypracovala svou vlastní politiku a postupy pro řešení střetu zájmů, vykazují politika a postupy platné pro zaměstnance agentury ECHA a pro odvolací senát podstatné nedostatky. Účetní dvůr zjistil, že agentura EASA nemá svou vlastní politiku a postupy pro případ střetu zájmů. Agentura EASA nedostává ani neposuzuje prohlášení o zájmech týkající se zaměstnanců, správní rady, odvolacího senátu a odborníků.

Účetní dvůr doporučuje vybraným agenturám, aby zlepšily své politiky a postupy pro střet zájmů:

     • prověřováním uchazečů před jejich jmenováním;

     • stanovením politik a postupů pro střet zájmů, které by zajistily, že vnitrostátní orgány, které plní úkoly externích dodavatelů, budou situace střetu zájmů řešit na srovnatelné úrovni (EASA a EMA);

     • stanovením jasných a objektivních kritérií pro posuzování prohlášení o zájmech a jejich důsledným uplatňováním;

     • zavedením politik a postupů pro dary a pozvání platných pro celou agenturu (EASA, ECHA a EFSA);

     • vypracováním jasných, transparentních a jednotných politik a postupů pro porušení důvěry platných pro celou agenturu;

     • zlepšením transparentnosti oznámených zájmů během jednání a v kontextu vědeckých rozhodovacích postupů;

     • zajištěním komplexního a povinného školení na téma střetu zájmů;

     • řešením problematiky činnosti po ukončení pracovního poměru ve spolupráci se všemi orgány oprávněnými provádět jmenování.

Evropský účetní dvůr normotvůrci EU rovněž doporučuje, aby případně po konzultaci s ostatními orgány EU a za pomoci pokynů OECD a stávajících osvědčených postupů zvážil další rozvoj regulačního rámce EU upravujícího řešení situací střetu zájmů.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar