Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/39

Люксембург, 11 октомври 2012 г.

Нито една от избраните агенции на ЕС не управлява достатъчно добре ситуациите на конфликт на интереси. — одиторите на ЕС.

През последните години в пресата се съобщава за редица случаи на конфликт на интереси, свързани с определени агенции на ЕС, и това поражда загриженост сред представителите на Европейския парламент. През 2011 г. Европейският парламент поиска от Палатата „да извърши подробен анализ на подхода на агенциите по отношение на управлението на случаите на потенциален конфликт на интереси.“

Целта на извършения одит е да се направи оценка на политиките и процедурите за управление на случаите на конфликт на интереси в четири европейски агенции, които вземат особено важни решения, засягащи безопасността и здравето на потребителите, а именно Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), Европейската агенция по химикали (ECHA). Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Европейската сметна палата стигна до заключението, че нито една от избраните агенции не управлява ситуациите на конфликт на интереси по подходящ начин. В специфичните за отделните агенции политики и процедури, както и в начина на тяхното прилагане, бяха установени редица недостатъци с различна степен на сериозност.

„След като проверихме ситуацията в тези агенции, ние изготвихме списък с общи и специфични препоръки, които, ако се изпълняват правилно, биха могли да доведат до съществени подобрения в управлението на ситуациите, свързани с конфликт на интереси, не само в избраните агенции, но и във всички институции и децентрализирани органи на ЕС,“ каза Igors Ludboržs — членът на Сметната палата, отговарящ за този доклад.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението. Настоящият Специален доклад № 15/2012 „Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС“ прави оценка на политиките и процедурите за управление на случаите на конфликт на интереси в четири европейски агенции, които вземат особено важни решения, засягащи безопасността и здравето на потребителите.

За конфликт на интереси се счита конфликт между обществените задължения и личните интереси на длъжностните лица, при който личните интереси могат неправомерно да повлияят върху изпълнението на техните служебни задължения и отговорности. Определени рискове, свързани с конфликта на интереси, са заложени в структурата на избраните агенции (напр. една и съща организация е едновременно представител на управлението и доставчик на услуги), както и в обстоятелството, че те разчитат на проучванията, извършвани от съответния промишлен отрасъл. В този контекст е от първостепенна важност избраните агенции да притежават надеждни системи за справяне с високия присъщ риск от възникване на конфликт на интереси.

Не съществува цялостна регулаторна рамка на ЕС, посветена на конфликта на интереси, която да осигурява съпоставими минимални изисквания относно независимостта и прозрачността, приложими за всички агенции на ЕС и всички основни участници, които оказват влияние върху стратегията, дейността и вземането на решения. В отсъствието на такава регулаторна рамка Насоките на ОИСР по този въпрос, които представляват международен стандарт за разработване на цялостна политика по отношение на конфликта на интереси, са възприети като част от референтната рамка на настоящия одит.

Палатата стигна до заключението, че нито една от избраните агенции не управлява ситуациите на конфликт на интереси по подходящ начин. Степента на отчетените недостатъци обаче е различна. От избраните агенции EMA и ЕОБХ са разработили най-усъвършенствани политики и процедури за деклариране, оценка и управление на конфликта на интереси. Въпреки че ECHA е разработила своя специфична политика за управление на конфликта на интереси, в политиката и процедурите спрямо служителите и апелативния съвет на ECHA има съществени недостатъци. Палатата установи, че ЕААБ няма свои специфични политика и процедури относно конфликта на интереси. ЕААБ не получава и не оценява декларациите за интереси на служителите, на управителния съвет и на апелативния съвет и на експертите.

Палатата препоръчва избраните агенции да подобрят своите политики и процедури за конфликт на интереси чрез:

i) проверка на кандидатите за евентуален конфликт на интереси преди назначаването им;

ii) установяване на политики и процедури за конфликт на интереси, които да гарантират, че националните органи, изпълняващи външни за тях задачи, възложени от агенциите (ЕААБ и ЕМА), управляват ситуациите на конфликт на интереси съгласно съпоставими изисквания;

iii) определяне и последователно прилагане на ясни и обективни критерии за оценка на декларациите за наличие на интереси;

iv) въвеждане на политики и процедури, свързани с получаването на подаръци и покани, валидни за цялата агенция (ЕААБ, ЕCHA, ЕОБХ);

v) разработване на ясни, прозрачни и последователни политики и процедури относно злоупотребата с доверие, валидни за цялата агенция;

vi) подобряване на прозрачността на декларираните интереси по време на заседанията и в контекста на процедурите за вземане на научно обосновани решения;

vii) осигуряване на комплексно задължително обучение по конфликт на интереси;

viii) уреждане на въпроси, възникващи след прекратяване на служебните правоотношения, съгласувано със съответните органи по назначаване.

Европейската сметна палата препоръчва също така законодателят на ЕС, евентуално съгласувано с други институции на ЕС, да обмисли възможността за по-нататъшно развитие на регулаторната рамка на ЕС, посветена на управлението на ситуации на конфликт на интереси, като използва Насоките на ОИСР и съществуващите добри практики.

За контакти:

Aidas Palubinskas

служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar