Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/12/38
Luxemburg 4. októbra 2012

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ

V posledných rokoch sa v súvislosti s niektorými agentúrami EÚ v tlači písalo o viacerých údajných prípadoch konfliktu záujmov, ktoré vzbudili obavy v Európskom parlamente. V roku 2011 Európsky parlament vyzval Dvor audítorov, aby „uskutočnil dôkladnú analýzu prístupu agentúr k riadeniu situácií, v ktorých dochádza k možnému konfliktu záujmov“.

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. V osobitnej správe č. 15/2012 „Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ“ Dvor audítorov hodnotil politiky a postupy riadenia situácií konfliktu záujmov pre štyri vybrané európske agentúry, ktoré prijímajú dôležité rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví tlači p. Igors Ludboržs, člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS Štvrtok, 11. októbra 2012 o 14:00

MIESTO The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium

TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA, pozostávajúca z osobitnej správy a tlačovej správy, bude k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

TLMOČENIE do francúzštiny a angličtiny bude zabezpečené.


Side Bar