Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/12/38

Люксембург, 4 октомври 2012 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС

През последните години в пресата се появи информация за редица предполагаеми случаи на конфликт на интереси в някои агенции на ЕС и това породи загриженост от страна на Европейския парламент. През 2011 г. Европейският парламент поиска от Сметната палата „да извърши цялостен анализ на подхода на агенциите към управлението на ситуациите, при които съществуват потенциални конфликти на интереси“.

Европейската сметна палата (ЕСП) редовно публикува специални доклади, в които представя резултатите от избрани одити на конкретни области от бюджета на ЕС или управленски въпроси. Настоящият Специален доклад № 15/2012 „Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС“ разглежда и прави оценка на политиките и процедурите за управление ситуациите на конфликт на интереси в четири избрани агенции, взимащи важни решения от значение за безопасността и здравето на потребителите.

Г-н Igors Ludboržs — член на Сметната палата, ще представи пред пресата основните заключения и препоръки.

ДАТА И ЧАС Четвъртък, 11 октомври 2012 г. в 14,00 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата, www.eca.europa.eu, на 22-та официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar