Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

ECA/12/36

Luxemburg den 28 september 2012

”Vatten- och sanitetsprojekt i Afrika söder om Sahara – EU-kommissionen kan och bör bli bättre” – EU:s revisorer

Europeiska unionen ger utvecklingsbistånd till dricksvatten och sanitetstjänster runtom i hela världen, bland annat Afrika söder om Sahara. Rent dricksvatten och säkra sanitetstjänster förbättrar hälsan och bidrar därigenom till en snabbare ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom.

Revisionsrätten granskade 23 projekt i 6 länder söder om Sahara. Revisionsrätten konstaterade att EU-stödet hade ökat tillgången till dricksvatten och grundläggande sanitetstjänster med hjälp av standardteknik och lokalt tillgängliga material. Men färre än hälften av de granskade projekten tillgodosåg stödmottagarnas behov på ett tillfredsställande sätt. Och när det gäller merparten av projekten kommer resultaten och vinsterna inte att fortsätta såvida inte icke-tariffära inkomster kan garanteras.

Tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitetstjänster är viktiga utvecklingsmål. EU-stödet har gett ett värdefullt bidrag för att dessa mål ska uppnås. Men revisionsrättens revision visade att det fanns problem i många av de projekt som vi granskade. Den visade också att kommissionen inte gjorde så mycket som den skulle kunna för att maximera framgång och framför allt för att maximera förutsättningarna för att projekten skulle bli hållbara – det vill säga fortsätta ge vinster på lång sikt. Kommissionen bör bättre utnyttja sina befintliga förvaltningsförfaranden och i högre grad undersöka om och hur projekt kan förväntas få tillgång till den finansiering de behöver för att garantera att de kan fortsätta att förbättra människors liv och hälsa i de berörda länderna”, sade David Bostock, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 13/2012 (Europeiska unionens utvecklingsbistånd till dricksvattenförsörjning och grundläggande sanitetstjänster i länder söder om Sahara) presenteras resultatet av en effektivitetsrevision som syftade till att bedöma huruvida kommissionen har förvaltat EU:s utvecklingsbistånd till dricksvatten och grundläggande sanitetstjänster i Afrika söder om Sahara så att det leder till ändamålsenliga och hållbara resultat.

Revisionsrätten granskade ett urval av 23 projekt i 6 länder, som utgör en betydande del av det bistånd som tillhandahålls i den regionen, för att ta reda på om projekten hade gett resultat och sannolikt skulle bli hållbara.

De viktigaste granskningsresultaten var följande:

  • I allmänhet hade utrustning installerats som planerat och var i fungerande skick.

  • Färre än hälften av de granskade projekten gav dock resultat som tillgodosåg stödmottagarnas behov.

  • Generellt sett främjade de granskade projekten användning av standardteknik och lokalt tillgängliga material: de var hållbara i teknisk mening.

  • När det gäller merparten av projekten kommer resultaten och vinsterna inte att fortsätta på medellång och lång sikt såvida inte icke-tariffära inkomster garanteras eller institutionella brister (otillräcklig kapacitet hos aktörerna att använda den installerade utrustningen) åtgärdas.

  • Kommissionens förfaranden för projektförvaltning behandlar visserligen hållbarhet på ett heltäckande sätt men kommissionen utnyttjade dem inte på ett sådant sätt att de ökade sannolikheten för att projekten skulle ge bestående vinster.

Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen i ett antal avseenden bättre använder de förfaranden som finns och på så sätt maximerar vinsterna från EU:s utgifter för utveckling på detta område och i denna sektor.

Fotografier som togs under revisionen finns på följande adress: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.euTwitter: @EUAuditorsECA


Side Bar