Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/36

Luxembourg, 28. september 2012

Projekti za oskrbo z vodo in izboljšanje sanitarnih razmer v podsaharski Afriki – Evropska komisija bi se lahko in morala bolje odrezati“ – revizorji Evropske unije

Evropska unija zagotavlja razvojno pomoč za oskrbo z vodo in urejanje sanitarnih razmer po vsem svetu, tudi v podsaharski Afriki. Varna pitna voda in urejene sanitarne razmere izboljšujejo zdravje ter tako prispevajo k hitrejši gospodarski rasti in zmanjševanju revščine.

Evropsko računsko sodišče je pregledalo 23 projektov v 6 podsaharskih državah. Ugotovilo je, da se je zaradi podpore EU ob uporabi standardne tehnologije in lokalnih materialov povečal dostop do pitne vode in urejenih osnovnih sanitarnih razmer, po drugi strani pa je manj kot polovica pregledanih projektov zadovoljivo izpolnila potrebe upravičencev. Pri večini projektov rezultati in koristi ne bodo trajni, če poleg pristojbin ne bo mogoče zagotoviti še drugih prihodkov.

Dostop do pitne vode in osnovnih sanitarnih razmer je pomemben razvojni cilj. Podpora EU veliko prispeva k njegovemu doseganju. Toda Sodišče je med svojo revizijo pri številnih projektih, ki jih je pregledalo, odkrilo probleme. Prav tako se je pokazalo, da je Komisija za doseganje kar največjega uspeha in zlasti kar največjih možnosti za trajnost projektov, torej za dolgoročno prinašanje koristi, storila manj, kot bi lahko. Komisija bi morala biti doslednejša pri izvajanju svojih upravljavskih postopkov in več pozornosti nameniti temu, ali je mogoče pričakovati, da bodo imeli projekti dostop do potrebnega financiranja, tako da bodo lahko še naprej prispevali k boljšemu življenju in zdravju ljudi v teh državah, in kako bi bilo to mogoče doseči,“ je dejal David Bostock, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo.

Opombe za urednike:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev.

V tem posebnem poročilu št. 13/2012 – Razvojna pomoč Evropske unije za oskrbo s pitno vodo in urejanje osnovnih sanitarnih razmer v podsaharskih državah – so predstavljeni rezultati revizije smotrnosti poslovanja, katere namen je bil oceniti, ali je Komisija upravljala razvojno pomoč EU za oskrbo s pitno vodo in urejanje osnovnih sanitarnih razmer v podsaharski Afriki tako, da bi dosegla uspešne in trajne rezultate.

Sodišče je preučilo vzorec 23 projektov v šestih državah, ki predstavljajo precejšen delež pomoči tej regiji, da bi ugotovilo, ali so projekti prinesli rezultate in ali je verjetno, da bodo ti rezultati trajni.

Glavne revizijske ugotovitve so bile:

  • Oprema je bila v glavnem nameščena po načrtih in je pravilno delovala.

  • Manj kot polovica pregledanih projektov je prinesla rezultate, ki so zadovoljili potrebe upravičencev.

  • Na splošno so pregledani projekti spodbujali uporabo standardne tehnologije in lokalnih materialov, torej so bili trajni s tehničnega vidika.

  • Pri večini projektov bodo rezultati in koristi projektov le kratkoročni, če ne bo poleg pristojbin zagotovljeno še financiranje iz drugih virov ali zaradi institucionalnih slabosti (nizka zmogljivost subjektov za upravljanje nameščene opreme).

  • Trajnost je pomemben del postopkov Komisije za upravljanje projektov, vendar Komisija teh postopkov ni izkoristila, da bi povečala verjetnost doseganja trajnih koristi projektov.

Sodišče priporoča, naj Komisija v več pogledih bolje izkoristi svoje postopke, da bodo odhodki EU za razvoj na tem območju in v tem sektorju prinesli čim večje koristi.

Fotografije, posnete med revizijo, so na voljo na:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR122012

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik

Evropsko računsko sodišče

Službeni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar