Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/36

Luxemburg 28. septembra 2012

„Projekty týkajúce sa zásobovania vodou a hygienických zariadení v subsaharskej Afrike – Komisia EÚ mohla a mala dosiahnuť viac“ – audítori EÚ

Európska únia poskytuje rozvojovú pomoc na zásobovanie vodou a hygienické zariadenia po celom svete vrátane subsaharskej Afriky. Bezpečná pitná voda a hygiena zlepšujú zdravie a prispievajú tak k rýchlejšiemu rastu a znižovaniu chudoby.

Dvor audítorov preskúmal 23 projektov v šiestich subsaharských krajinách. Dvor audítorov zistil, že prostredníctvom podpory EÚ sa zvýšil prístup k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam za použitia štandardných technológií a materiálov dostupných na mieste. Na druhej strane menej než polovica preskúmaných projektov uspokojivo splnila potreby príjemcov. A pri väčšine projektov nebudú plynúť výsledky a prínosy, ak sa nezabezpečia príjmy okrem tých, ktoré plynú z poplatkov.

„Prístup k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam je dôležitým rozvojovým cieľom. Podpora EÚ významne prispela k jeho splneniu. Počas auditu Dvora audítorov sa však zistili problémy v značnom počte projektov, ktoré sme preskúmali. Z auditu tiež vyplynulo, že Komisia urobila menej, než mohla, na maximalizáciu úspechu a najmä na maximalizáciu šance, že projekty budú udržateľné – že budú naďalej dlhodobo zabezpečovať prínosy. Komisia by mala prísnejšie uplatňovať svoje súčasné postupy riadenia a venovať viac pozornosti tomu, akým spôsobom a do akej miery možno očakávať dostupnosť finančných prostriedkov pre projekty, potrebných na zabezpečenie pokračovania pomoci a zlepšovania života a zdravia obyvateľov týchto krajín,“ uviedol David Bostock, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Osobitná správa č. 13/2012 („Rozvojová pomoc Európskej únie na zásobovanie pitnou vodou a základné hygienické zariadenia v subsaharských krajinách“) sa týka auditu výkonnosti, ktorého cieľom bolo posúdiť, či Komisia riadila rozvojovú pomoc EÚ na pitnú vodu a základné hygienické zariadenia v krajinách subsaharskej Afriky tak, aby sa dosiahli účinné a udržateľné výsledky.

Dvor audítorov preskúmal vzorku 23 projektov v šiestich krajinách, ktoré predstavujú značnú časť pomoci poskytnutej tomuto regiónu, aby zistil, či sa dosiahli výsledky projektov a či je pravdepodobnosť, že sa udržia.

Hlavnými zisteniami auditu boli tieto:

  • Celkovo boli zariadenia nainštalované podľa plánu a boli v prevádzke.

  • Avšak menej než polovica preskúmaných projektov dosiahla výsledky, ktoré splnili potreby príjemcov.

  • V rámci preskúmaných projektov sa vo všeobecnosti podporilo využívanie štandardných technológií a materiálov dostupných na mieste: projekty boli z technického hľadiska udržateľné.

  • Pri väčšine projektov nebudú v strednodobom a dlhodobom horizonte plynúť výsledky a prínosy, ak sa nezabezpečia príjmy okrem tých, ktoré plynú z poplatkov; alebo z dôvodu inštitucionálnych nedostatkov (nepostačujúce schopnosti prevádzkovateľov používať inštalované zariadenia).

  • Postupy Komisie v súvislosti s projektovým riadením v plnej miere pokrývajú udržateľnosť; Komisia však dobre nevyužila tieto postupy na zvýšenie pravdepodobnosti pretrvania prínosov projektov.

Dvor audítorov odporúča, aby Komisia vo viacerých ohľadoch zlepšila využívanie súčasných postupov s cieľom maximalizovať prínosy výdavkov EÚ na rozvoj v tejto oblasti a v tomto sektore.

Fotografie z auditu sú k dispozícii na: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR122012

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pracovník tlačového oddelenia

Európsky dvor audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar