Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/36

Luksemburg, 28 września 2012 r.

Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę i dostępu do infrastruktury sanitarnej w Afryce Subsaharyjskiej – zdaniem kontrolerów UE Komisja Europejska może i powinna zdziałać więcej

Unia Europejska świadczy pomoc rozwojową w dziedzinie dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej na całym świecie, w tym w Afryce Subsaharyjskiej. Bezpieczna woda pitna i infrastruktura sanitarna wpływają na poprawę stanu zdrowia, a zatem prowadzą do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zmniejszenia ubóstwa.

ETO zbadał 23 projekty w sześciu krajach Afryki Subsaharyjskiej. Trybunał stwierdził, że dzięki wsparciu UE, przy wykorzystaniu standardowych technologii i materiałów dostępnych na poziomie lokalnym, poprawił się dostęp do wody pitnej i podstawowej infrastruktury sanitarnej. Z drugiej strony w przypadku niespełna połowy zbadanych projektów uzyskano zadowalające rezultaty, które zaspokajały zapotrzebowanie beneficjentów. Natomiast w przypadku większości projektów rezultaty i korzyści nie będą trwałe, o ile nie zostanie zapewnione finansowanie ze źródeł innych niż opłaty.

– Dostęp do wody pitnej i podstawowej infrastruktury sanitarnej to ważne cele rozwojowe. Wsparcie unijne wnosi istotny wkład w realizację tych celów. Jednak w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Trybunał ujawniono problemy dotyczące znacznej liczby zbadanych projektów. Stwierdzono również, że Komisja nie zrobiła wszystkiego, co było w jej mocy, aby maksymalnie zwiększyć sukces projektów, a w szczególności zwiększyć szanse, że projekty będą trwałe, tzn. że będą przynosić korzyści długofalowe. Komisja powinna bardziej rygorystycznie stosować swoje istniejące procedury zarządcze oraz poświęcać większą uwagę temu, czy i w jaki sposób projekty mogą uzyskać dostęp do niezbędnego finansowania, aby zapewnić im możliwość dalszego przyczyniania się do poprawy jakości życia i zdrowia ludności w krajach, których te projekty dotyczą – zauważył David Bostock, członek ETO odpowiedzialny za omawiane sprawozdanie.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Omawiane sprawozdanie specjalne nr 13/2012 („Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej na rzecz dostępu do wody pitnej i podstawowej infrastruktury sanitarnej w krajach Afryki Subsaharyjskiej”) zostało sporządzone w wyniku kontroli wykonania zadań, której celem była ocena, czy Komisja zarządza pomocą rozwojową UE na rzecz dostępu do wody pitnej i podstawowej infrastruktury sanitarnej w Afryce Subsaharyjskiej w sposób pozwalający uzyskać skuteczne i trwałe rezultaty.

Trybunał zbadał próbę 23 projektów, na które przeznaczono znaczącą część pomocy skierowanej do tego regionu, w sześciu krajach, aby ocenić, czy zakładane rezultaty projektów zostały uzyskane oraz czy miały one szansę być trwałe.

Główne ustalenia kontroli są następujące:

  • Ogólnie mówiąc, urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z planem i funkcjonowały.

  • Jednak tylko w ramach niespełna połowy skontrolowanych projektów uzyskano rezultaty zaspokajające potrzeby beneficjentów.

  • Z zasady w zbadanych projektach preferowano wykorzystanie standardowej technologii i materiałów dostępnych na poziomie lokalnym: pod względem technicznym projekty te były trwałe.

  • W przypadku większości projektów rezultaty i korzyści nie będą trwałe w perspektywie średnio- i długoterminowej, o ile nie zostanie zapewnione finansowanie ze źródeł innych niż opłaty. Przeszkodą mogą być także uchybienia instytucjonalne (słaba zdolność operatorów w zakresie eksploatacji zainstalowanych urządzeń).

  • Procedury zarządzania projektami obowiązujące w Komisji obejmują trwałość w sposób kompleksowy, jednak Komisja nie czyni odpowiedniego użytku z tych procedur, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że projekty przyniosą trwałe korzyści.

Trybunał zaleca, aby w wielu kwestiach Komisja lepiej wykorzystywała istniejące procedury, tak aby zmaksymalizować korzyści osiągane za pomocą wydatków UE na rozwój w tym obszarze i sektorze.

Zdjęcia wykonane podczas kontroli są dostępne na stronie:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621 552224

mailto:press@eca.europa.eu http://www.eca.europa.eu/Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar