Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PRESES RELĪZE

ECA/12/36

Luksemburgā, 2012. gada 28. septembrī

ES revidenti: “Ūdensapgādes un sanitārijas projekti Subsahāras Āfrikā — Eiropas Komisija varētu strādāt un tai jāstrādā labāk”

Eiropas Savienība (ES) sniedz attīstības palīdzību ūdensapgādei un sanitārijai visā pasaulē, tostarp Subsahāras Āfrikā. Nekaitīgs dzeramais ūdens un pienācīga sanitārija uzlabo veselību un tādējādi paātrina ekonomisko izaugsmi un samazina nabadzību.

Eiropas Revīzijas palāta revidēja 23 projektus sešās Subsahāras valstīs. Palāta konstatēja, ka ES atbalsta rezultātā bija uzlabojusies piekļuve dzeramajam ūdenim un pamatsanitārijai un ka vajadzīgo ietaišu izveidē bija izmantota standarta tehnoloģija un vietējie materiāli. Tomēr mazāk nekā pusē pārbaudīto projektu rezultāti pienācīgā mērā atbilda saņēmēju vajadzībām. Lielākās daļas projektu rezultāti un ieguvumi neturpināsies, ja vien netiks sagādāti ar tarifiem nesaistīti ieņēmumi.

“Piekļuve dzeramajam ūdenim un pamatsanitārijai ir svarīgi attīstības mērķi. ES atbalsts ir bijis vērtīgs ieguldījums to sasniegšanā. Tomēr Palātas veiktajā revīzijā atklājās problēmas daudzos no mūsu pārbaudītajiem projektiem. Revīzijā konstatējām arī, ka Komisija nedarīja visu iespējamo, lai sasniegtu labākos rezultātus, tostarp, lai projekti būtu ilgtspējīgi, proti, turpinātu dot labumu ilgākā termiņā. Komisijai stingrāk jāpiemēro ieviestās pārvaldības procedūras un jāpievērš lielāka uzmanība tam, vai un kā pēc projektu beigām būs pieejams turpmāks finansējums, lai arī turpmāk projektu rezultāti uzlabotu šo valstu iedzīvotāju dzīvi un veselību,” saka par šo ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis David Bostock.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Šis īpašais ziņojums Nr. 13/2012 (“Eiropas Savienības attīstības palīdzība dzeramā ūdens apgādei un pamatsanitārijai Subsahāras Āfrikā”) ir sagatavots pēc lietderības revīzijas, kurā novērtēja, vai Komisija ir pārvaldījusi ES attīstības palīdzību dzeramā ūdens apgādei un pamatsanitārijai Subsahāras Āfrikā tā, lai būtu sasniegti efektīvi un ilgtspējīgi rezultāti.

Palāta revīzijai atlasīja 23 projektus sešās valstīs, lai secinātu, vai ir sasniegti projektu rezultāti un vai tie turpināsies. Šie projekti veido ievērojamu daļu no reģionam sniegtās palīdzības.

Revīzijas galvenie konstatējumi bija šādi:

  • kopumā ietaises bija izveidotas saskaņā ar plāniem un bija derīgas lietošanai;

  • taču tikai mazāk nekā pusē pārbaudīto projektu rezultāti atbilda saņēmēju vajadzībām;

  • kopumā pārbaudītajos projektos veicināja standarta tehnoloģijas un vietējo materiālu izmantošanu, tātad tehniskajā ziņā projektu rezultāti bija ilgtspējīgi;

  • lielākās daļas projektu rezultāti un ieguvumi neturpināsies vidējā un ilgākā termiņā, ja vien netiks sagādāti ar tarifiem nesaistīti ieņēmumi vai nedarbosies attiecīgās iestādes (apsaimniekotāji nespēj ekspluatēt jaunizveidotās iekārtas);

  • Komisijas projektu pārvaldības procedūras vispusīgi aptver ilgtspēju, bet Komisija šīs procedūras pilnvērtīgi neizmantoja, lai ieguvumi no projektiem būtu noturīgi.

Palāta iesaka Komisijai vairākos aspektos labāk izmantot jau pastāvošās procedūras, lai šajā jomā un nozarē pēc iespējas kāpinātu labumu, kas gūstams no ES attīstības izdevumiem.

Revīzijas laikā uzņemtās fotogrāfijas var apskatīt Palātas tīmekļa vietnē:
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar