Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/36

Liuksemburgas, 2012 m. rugsėjo 28 d.

Audito Rūmų nuomonė: Komisija galėtų ir turėtų geriau vykdyti vandens ir sanitarijos priemonių teikimo projektus Užsachario Afrikoje

Europos Sąjunga skiria pagalbą vystymuisi, suteikdama geriamąjį vandenį ir sanitarijos priemones pasaulyje, taip pat ir Užsachario Afrikoje. Teikiant švarų geriamąjį vandenį ir sanitarijos priemones prisidedama prie sveikatos gerinimo, ekonominio augimo ir mažinamas skurdas.

Audito Rūmai tikrino 23 projektus 6 Užsachario šalyse. Jie nustatė, kad dėl ES paramos padidėjo galimybės naudoti geriamąjį vandenį ir pagrindines sanitarijos priemones naudojant standartinę technologiją ir vietines medžiagas. Kita vertus, mažiau nei pusės tikrintų projektų rezultatai pakankamai patenkino naudos gavėjų poreikius. Daugelio projektų rezultatai ir nauda gali nebūti ilgalaikiai, nebent būtų užtikrintos su apmokestinimu nesusijusios pajamos.

Galimybė naudoti geriamąjį vandenį ir pagrindines sanitarijos priemones yra svarbūs vystymosi tikslai. ES pagalba buvo ženkliai prisidėta jų siekiant. Tačiau Audito Rūmai nustatė trūkumų daugelio tikrintų projektų atveju. Jie taip pat nurodė, kad Komisija darė mažiau nei galėtų, kad padidėtų projektų sėkmė ir, visų pirma, jų tvarumo galimybės, t. y. ilgalaikė nauda. Už šią ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys David Bostock mano, kad Komisija turėtų griežčiau taikyti dabartines valdymo procedūras ir labiau atkreipti dėmesį į tai, ar projektams galėtų būti skirtos būtinos lėšos, kad juos įgyvendinus pagerėtų atitinkamų šalių gyventojų gyvenimas ir sveikata, ir į tai, kaip to pasiekti.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Specialioji ataskaita Nr. 13/2012 („Europos Sąjungos pagalba vystymuisi, teikiant geriamąjį vandenį ir pagrindines sanitarijos priemones Užsachario šalyse“) yra susijusi su veiklos auditu, kurio metu buvo siekiama įvertinti, ar Komisija ES pagalbą vystymuisi, suteikiant geriamąjį vandenį ir pagrindines sanitarijos priemones Užsachario Afrikoje valdė taip, kad būtų pasiekti veiksmingi ir tvarūs rezultatai.

Audito Rūmai patikrino 23 projektų šešiose šalyse imtį (tai sudaro svarbią skirtos pagalbos šiame regione dalį), kad nustatytų, ar buvo pasiekti projektų rezultatai ir ar jie gali būti ilgalaikiai.

Pagrindiniai audito metu nustatyti faktai yra šie:

  • iš esmės įranga buvo sumontuota, kaip planuota, ir veikė;

  • tačiau mažiau nei pusės projektų rezultatai pakankamai patenkino naudos gavėjų poreikius;

  • iš esmės įgyvendinant audito metu tikrintus projektus buvo skatinamas standartinės technologijos ir vietinių medžiagų naudojimas: jie buvo tvarūs techniniu požiūriu;

  • daugelio projektų atveju rezultatai ir nauda gali nebūti ilgalaikiai vertinant iš vidutinės trukmės ir ilgalaikės perspektyvos, nebent būtų užtikrintos su apmokestinimu nesusijusios pajamos; taip gali atsitikti ir dėl institucinių trūkumų (menki operatorių gebėjimai valdyti įdiegtus įrenginius);

  • nors į Komisijos projektų valdymo procedūras yra išsamiai įtraukti tvarumo klausimai, ji šiomis procedūromis tinkamai nepasinaudojo, kad padidintų tikimybę, jog projektų nauda bus ilgalaikė.

Audito Rūmai rekomenduoja Komisijai daugeliu atvejų geriau panaudoti savo procedūras, kad būtų gauta kuo daugiau naudos iš vystymuisi skirtų ES išlaidų šioje srityje ir sektoriuje.

Audito metu padarytas nuotraukas galima rasti:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Kontaktinis asmuo:

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Aidas Palubinskas

Tel. (+352) 4398 45410 - Mob. tel. (+352)  621 55 22 24

press@eca.europa.eu, www.eca.europa.eu, Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar