Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


©EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/36

Luxemburg, 28. syyskuuta 2012

”Juomavesi- ja sanitaatiohankkeet Saharan eteläpuolisessä Afrikassa – EU:n komissio voisi ja sen pitäisi parantaa toimintaansa” – EU:n tarkastajat

Euroopan unionin antaa kehitysapua turvatakseen juomaveden saannin ja sanitaation ympäri maailmaa, Saharan eteläpuolinen Afrikka mukaan lukien. Puhdas juomavesi ja sanitaatio edistävät terveyttä, vauhdittavat taloudellista kasvua ja vähentävät köyhyyttä.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 23 hanketta kuudessa Saharan eteläpuolisessa maassa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n tuella oli lisätty juomaveden ja perussanitaation saatavuutta käyttämällä vakiotekniikkaa ja paikallisesti saatavilla olevia materiaaleja. Toisaalta vain alle puolet tarkastetuista hankkeista vastasi edunsaajien tarpeita tyydyttävästi. Tulokset ja hyöty jäävät tulevaisuudessa saamatta valtaosassa hankkeita, jos muita kuin tariffeista saatavia tuloja ei voida taata.

Juomaveden ja perussanitaation saatavuus on tärkeä kehitystavoite, jonka saavuttamista EU:n tuki on edistänyt suuresti. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että huomattavan suuressa määrässä hankkeita esiintyi ongelmia. Otimme kyseiset ongelmat tutkittaviksi. Tarkastus osoitti myös, että komissio ei ole tehnyt kaikkeansa, jotta hankkeet onnistuisivat mahdollisimman hyvin ja olisivat mahdollisimman kestäviä. Hyötyä olisi saatava jatkossakin pitkällä aikavälillä. Komission olisi sovellettava nykyisiä hallinnointimenettelyjä tiukemmin ja kiinnitettävä enemmän huomiota hankkeiden oletettuihin rahoitusmahdollisuuksiin ja -tapoihin. Rahoitus on tarpeen, jotta varmistetaan, että hankkeilla edelleen parannetaan asianomaisten maiden ihmisten elämänlaatua ja terveyttä”, totesi kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen David Bostock.

Toimittajille tiedoksi

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Erityiskertomuksissa esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomus nro 13/2012 (”Saharan eteläpuolisten maiden juomavesihuoltoa ja perussanitaatiota koskeva Euroopan unionin kehitysapu”) koskee toiminnantarkastusta, jonka tarkoituksena oli arvioida, onko komissio hallinnoinut Saharan eteläpuolisen Afrikan juomavesihuoltoa ja perussanitaatiota koskevaa EU:n kehitysapua siten, että sen tulokset olisivat vaikuttavia ja kestäviä.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti otoksen, johon oli poimittu 23 hanketta kuudesta eri maasta. Nämä maat saavat merkittävän osan kyseisellä alueella annettavasta avusta. Tarkoituksena oli arvioida hankkeiden tuloksellisuutta ja todennäköistä kestävyyttä.

Tarkastuksen yhteydessä tehtiin seuraavat keskeiset havainnot:

  • Laitteistot oli yleisesti ottaen asennettu suunnitelmien mukaan ja ne olivat käyttökunnossa.

  • Tulokset vastasivat edunsaajien tarpeita kuitenkin ainoastaan alle puolessa tarkastetuista hankkeista.

  • Yleisesti ottaen hankkeista edistettiin vakiotekniikan ja paikallisesti saatavilla olevien materiaalien käyttöä eli hankkeet olivat teknisesti kestäviä.

  • Tulokset ja hyöty jäävät valtaosassa hankkeista saamatta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jos muita kuin tariffeista saatavia tuloja ei ole taattu tai jos esiintyy institutionaalisia puutteita (toiminnanharjoittajilla ei ole valmiuksia huolehtia asennettujen laitteiden toimivuudesta).

  • Hanketulosten kestävyys otetaan komission hankehallinnointimenettelyissä perusteellisesti huomioon, mutta komissio ei ole hyödyntänyt menettelyjään kunnolla lisätäkseen hankkeista saatavan pysyvän hyödyn todennäköisyyttä.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio hyödyntäisi nykymenettelyjään paremmin, jotta EU:n kehitysapuun käyttämistä varoista olisi tällä alalla ja alueella mahdollisimman paljon hyötyä.

Tarkastuksen aikana otettuja valokuvia on saatavilla sivustollamme:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri

©Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar