Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

ECA/12/36

Luxembourg, 28. september 2012

ELi audiitorid: „Sahara-taguse Aafrika joogiveega varustamise ja sanitaarvaldkonna projektid – ELi komisjon võiks teha ja peaks tegema paremat tööd”

Euroopa Liit annab joogiveega varustamise ja sanitaartingimuste parandamiseks arenguabi mitmel pool maailmas, k.a Sahara-taguses Aafrikas. Puhas joogivesi ja elementaarsed sanitaartingimused parandavad inimeste tervist ning aitavad seega suurendada majanduskasvu ja vähendada vaesust.

Kontrollikoda uuris 23 projekti Sahara-taguse Aafrika kuues riigis. Kontrollikoda leidis, et ELi osutatud arenguabi parandas juurdepääsu joogiveele ja elementaarsetele sanitaartingimustele ning seejuures kasutati standardset tehnoloogiat ja kohalikke materjale. Abisaajate vajadustele vastas aga vähem kui pool uuritud projektidest. Enamiku projektide tulemused ja neist saadav kasu ei ole keskmises ja pikas perspektiivis jätkusuutlikud, kui ei suudeta tagada tariifidest sõltumatut rahastamist.

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme David Bostocki sõnul on „juurdepääs joogiveele ja elementaarsetele sanitaartingimustele tähtsad arengueesmärgid. ELi arenguabi on andnud väärtusliku panuse nende saavutamiseks. Kontrollikoja auditiga leiti aga probleeme olulise osa auditeeritud projektide juures. Samuti leiti, et komisjon ei teinud kõike endast sõltuvat abi edukuse ning eelkõige projektide jätkusuutlikkuse tõenäosuse maksimeerimiseks, et need ka pikaajalises perspektiivis kasu tooksid. Komisjon peaks oma olemasolevaid juhtimismenetlusi rangemalt rakendama ning pöörama rohkem tähelepanu võimalustele, kuidas anda projektidele juurdepääs rahastamisele, mida neil on vaja selleks, et nad aitaksid asjaomastes riikides inimeste elukvaliteeti ja tervist pikaajaliselt parandada”.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse konkreetsete ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesolev eriaruanne nr 13/2012 („Euroopa Liidu arenguabi Sahara-taguse Aafrika joogiveega varustamisele ja sanitaarvaldkonnale”) on tulemusaudit, mille eesmärk oli hinnata, kas komisjon on juhtinud ELi poolt  Sahara-taguses Aafrikas joogiveega varustamisele ja sanitaarvaldkonnale osutatud arenguabi viisil, mis tagab selle mõjusad ja jätkusuutlikud tulemused.

Kontrollikoda uuris kuues riigis teostatud 23 projekti, mis moodustavad olulise osa piirkonnas osutatud arenguabist. Kontrolliti, kas projektidega saavutati kavandatud tulemused ja kas need on tõenäoliselt jätkusuutlikud.

Auditi peamised leiud olid järgmised:

  • üldiselt olid seadmed kavakohaselt paigaldatud ning töökorras;

  • abisaajate vajadustele vastasid aga vähem kui poolte vaadeldud projektide tulemused;

  • üldiselt kasutati kontrollitud projektide puhul standardset tehnoloogiat ning kohalikke materjale; tehnilises mõttes olid projektid jätkusuutlikud;

  • enamiku projektide tulemused ja neist saadav kasu ei ole keskmises ja pikas perspektiivis jätkusuutlikud, kui ei suudeta tagada tariifidest sõltumatut rahastamist. Jätkusuutmatuse põhjuseks võib olla ka puudulik haldussuutlikkus (operaatorite ebapiisav suutlikkus seadmeid käitada);

  • komisjoni projektijuhtimismenetlustes käsitletakse jätkusuutlikkust küll põhjalikult, ent komisjon ei järginud neid küllalt rangelt selleks, et suurendada projektidest saadava pikaajalise kasu tõenäosust.

Kontrollikoda soovitab komisjonil oma olemasolevaid menetlusi mitmes aspektis paremini järgida, eesmärgiga maksimeerida ELi arenguabist saadavat kasu selles piirkonnas ja valdkonnas.

Auditi käigus tehtud fotod on kättesaadavad aadressil: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR13012

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressiametnik

Euroopa Kontrollikoda

Telefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar