Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/12/36

Λουξεμβούργο 28 Σεπτεμβρίου 2012

«Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στην υποσαχάρια Αφρική - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε και έπρεπε να είχε πραγματοποιήσει περισσότερα» - οι ελεγκτές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της υποσαχάριας Αφρικής. Το ασφαλές πόσιμο νερό και οι υποδομές αποχέτευσης βελτιώνουν την υγεία και, συνεπώς, οδηγούν σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας.

Το ΕΕΣ εξέτασε 23 έργα σε έξι υποσαχάριες χώρες. Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι η στήριξη της ΕΕ αύξησε την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και βασικές υποδομές αποχέτευσης, με τη χρήση της τρέχουσας τεχνολογίας και υλικών διαθέσιμων σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, λιγότερα από τα μισά έργα που εξετάστηκαν πληρούσαν ικανοποιητικά τις ανάγκες των δικαιούχων. Όσον αφορά την πλειονότητα των έργων, η ροή των αποτελεσμάτων και οφελών θα παύσει, εκτός εάν εξασφαλιστούν έσοδα πέραν των τιμολογίων.

«Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και βασικές υποδομές αποχέτευσης συνιστούν σημαντικούς αναπτυξιακούς στόχους. Η συνεισφορά που παρείχε η ΕΕ με τη στήριξή της ήταν πολύτιμη για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Εντούτοις, με τον έλεγχο του Συνεδρίου αποκαλύφθηκαν προβλήματα σε πολλά ελεγχθέντα έργα, όπως επίσης καταδείχθηκε ότι η Επιτροπή έπραξε λιγότερα από όσα μπορούσε για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας και, ιδιαιτέρως, για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων βιωσιμότητας των έργων, ήτοι την παραγωγή οφελών μακροπρόθεσμα. Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει αυστηρότερα τις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης και να δίδει περισσότερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα έργα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την αναγκαία χρηματοδότηση που θα διασφαλίζει ότι θα εξακολουθήσουν να βελτιώνουν τη ζωή και την υγεία των πολιτών στις σχετικές χώρες» δήλωσε ο κ. David Bostock, Μέλος του ΕΕΣ υπεύθυνο για την εν λόγω έκθεση.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Η εν λόγω ειδική έκθεση αριθ. 13/2012 («Αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πόσιμου ύδατος και βασικών υποδομών αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες») αφορά έλεγχο επιδόσεων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η Επιτροπή διαχειρίστηκε την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ για το πόσιμο νερό και τις βασικές υποδομές αποχέτευσης στην υποσαχάρια Αφρική κατά τρόπο ώστε να παραχθούν ουσιαστικά και βιώσιμα αποτελέσματα.

Το Συνέδριο εξέτασε δείγμα 23 έργων σε έξι χώρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν σημαντικό τμήμα της βοήθειας που χορηγήθηκε στην εν λόγω περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα αποτελέσματα των έργων είχαν επιτευχθεί και ήταν πιθανό να διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Οι κύριες διαπιστώσεις του ελέγχου ήταν οι εξής:

  • Σε γενικές γραμμές, ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε όπως είχε προγραμματιστεί και λειτουργούσε.

  • Ωστόσο, λιγότερα από τα μισά έργα που εξετάστηκαν πέτυχαν αποτελέσματα τα οποία ικανοποιούσαν τις ανάγκες των δικαιούχων.

  • Σε γενικές γραμμές, τα έργα που εξετάστηκαν προωθούσαν τη χρήση της τρέχουσας τεχνολογίας και υλικών διαθέσιμων σε τοπικό επίπεδο, ήτοι ήταν βιώσιμα από τεχνική άποψη.

  • Όσον αφορά την πλειονότητα των έργων, θα παύσει η ροή των αποτελεσμάτων και οφελών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εκτός εάν εξασφαλιστούν έσοδα πέραν των τιμολογίων, ή εξαιτίας θεσμικών αδυναμιών (περιορισμένη ικανότητα των φορέων σχετικά με τη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού).

  • Οι διαδικασίες διαχείρισης έργου της Επιτροπής καλύπτουν εκτενώς το ζήτημα της βιωσιμότητας· ωστόσο, η Επιτροπή δεν αξιοποίησε επαρκώς τις εν λόγω διαδικασίες ώστε να ενισχύσει την πιθανότητα τα έργα να έχουν διαρκή οφέλη.

Το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα, όσον αφορά ορισμένες πτυχές, τις υφιστάμενες διαδικασίες της, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη των αναπτυξιακών δαπανών της ΕΕ στη συγκεκριμένη περιοχή και τομέα.

Οι φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρίσκονται στον εξής ιστότοπο: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR122012

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλ.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar