Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/36

Luxembourg, den 28. september 2012

Vand- og sanitetsprojekter i Afrika syd for Sahara – "EU-Kommissionen kan og bør gøre det bedre," siger EU's revisorer

Den Europæiske Union yder udviklingsbistand til vand og sanitet i hele verden, herunder Afrika syd for Sahara. Rent drikkevand og sanitet forbedrer sundheden og bidrager dermed til hurtigere økonomisk vækst og nedbringelse af fattigdom.

Revisionsretten gennemgik 23 projekter i 6 lande syd for Sahara. Retten konstaterede, at EU's støtte havde øget adgangen til drikkevand og basal sanitet gennem anvendelse af standardteknologi og lokalt tilgængelige materialer. Under halvdelen af de projekter, Retten reviderede, leverede imidlertid resultater, som opfyldte modtagernes behov på tilfredsstillende vis. Og for de fleste projekters vedkommende vil resultaterne og fordelene ikke vare ved, medmindre der sikres ikke-afgiftsbaserede indtægter.

"Adgang til drikkevand og basal sanitet er vigtige udviklingsmål. EU's støtte har ydet et værdifuldt bidrag til opfyldelsen af dem. Men Rettens revision viste, at der var problemer i et betragteligt antal af de projekter, vi undersøgte. Revisionen viste også, at Kommissionen ikke gjorde, hvad den kunne, for at maksimere projekternes succes og navnlig maksimere chancerne for, at projekterne ville blive bæredygtige – at fordelene ville vare ved på lang sigt. Kommissionen bør anvende sine eksisterende forvaltningsprocedurer mere stringent og være mere opmærksom på, om og hvordan projekterne kan forventes at få adgang til den finansiering, de behøver for at sikre, at de fortsat kan bidrage til at forbedre menneskers liv og helbred i de berørte lande," siger David Bostock, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarlig for beretningen.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke områder af EU-budgettet eller forvaltningsemner.

Denne særberetning nr. 13/2012 ("Den Europæiske Unions udviklingsbistand til drikkevandsforsyning og basal sanitet i lande syd for Sahara") er resultatet af en forvaltningsrevision, der havde til formål at vurdere, om Kommissionens forvaltning af EU's udviklingsbistand til drikkevand og basal sanitet i landene i Afrika syd for Sahara har ført til effektive og bæredygtige resultater.

Retten gennemgik en stikprøve på 23 projekter i seks lande, som tegnede sig for en væsentlig del af den støtte, der blev ydet til regionen, for at undersøge, hvilke projektresultater der var opnået, og om det var sandsynligt, at resultaterne ville være bæredygtige på længere sigt.

De vigtigste revisionsresultater var:

  • Generelt var udstyret installeret som planlagt, og det var funktionsdygtigt.

  • Under halvdelen af de projekter, Retten reviderede, leverede imidlertid resultater, som opfyldte modtagernes behov.

  • Generelt fremmede de reviderede projekter anvendelsen af standardteknologi og lokalt tilgængelige materialer, og de var således bæredygtige teknisk set.

  • For de fleste projekters vedkommende vil resultaterne og fordelene ikke vare ved på mellemlang og lang sigt, medmindre der sikres indtægter, der ikke bygger på vandafgifter, eller de vil ikke kunne vare ved som følge af institutionelle svagheder (operatørernes begrænsede kapacitet til at forvalte det udstyr, der er installeret).

  • Kommissionens projektforvaltningsprocedurer dækker fuldt ud bæredygtighed, men Kommissionen anvendte ikke disse procedurer hensigtsmæssigt til at øge sandsynligheden for, at projekterne vil give varige fordele.

Retten anbefaler, at Kommissionen på en række områder anvender sine eksisterende procedurer mere hensigtsmæssigt med henblik på at maksimere de fordele, der opnås fra EU's udviklingsudgifter på dette område og inden for denne sektor.

Fotos taget under revisionen er tilgængelige på: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske Revisionsret

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar