Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/36

Lucemburk 28. září 2012

„Projekty na zásobování pitnou vodou a základní hygienická zařízení v zemích subsaharské Afriky – Evropská komise by si mohla a měla vést lépe“ – auditoři EU

Evropská unie poskytuje rozvojovou pomoc na zásobování pitnou vodou a základní hygienická zařízení po celém světě, včetně subsaharské Afriky. Bezpečná pitná voda a základní hygienická zařízení zlepšují veřejné zdraví, a tak přispívají k rychlejšímu hospodářskému růstu a omezování chudoby.

Účetní dvůr prověřoval vzorek 23 projektů v šesti zemích subsaharské Afriky a zjistil, že podpora EU zlepšila přístup k pitné vodě a základním hygienickým zařízením s využitím standardní technologie a místně dostupných materiálů. Na druhou stranu potřeby příjemců uspokojivě naplnila méně než polovina prověřovaných projektů. U většiny projektů nebudou ale výsledky a přínosy trvalé, pokud nebudou zajištěny příjmy z jiných zdrojů než z poplatků.

„Přístup k pitné vodě a základním hygienickým zařízením patří k důležitým rozvojovým cílům a podpora EU významným způsobem přispěla k jejich naplnění. Účetní dvůr však v rámci svého auditu zjistil u řady prověřovaných projektů problémy. Z auditu rovněž vyplynulo, že Komise dělá pro maximalizaci úspěchu a zejména pro zvýšení pravděpodobnosti, že projekty budou udržitelné, tj. budou schopny generovat přínosy dlouhodobě, méně, než by mohla. Komise by měla přísněji uplatňovat stávající řídicí postupy a věnovat více pozornosti tomu, zda lze očekávat, že projekty získají přístup k finančním prostředkům, které potřebují, aby mohly i nadále zlepšovat kvalitu života i zdraví lidí v příslušných zemích, a jak mohou takový přístup získat,“ uvedl David Bostock, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráv č. 13/2012 („Rozvojová pomoc Evropské unie na zásobování pitnou vodou a základní hygienická zařízení v zemích subsaharské Afriky“) pojednává o auditu výkonnosti, jehož cílem bylo posoudit, zda Komise řídila rozvojovou pomoc EU zaměřenou na pitnou vodu a základní hygienická zařízení v subsaharské Africe tak, aby vedla k účelným a udržitelným výsledkům.

Účetní dvůr prověřoval vzorek 23 projektů v šesti zemích, na něž připadá významná část podpory poskytnutá tomuto regionu, a zjišťoval, zda projekty měly výsledky a zda je udržitelnost těchto výsledků pravděpodobná.

Hlavní auditní zjištění:

  • Obecně platí, že zařízení byla nainstalována podle plánu a byla provozuschopná.

  • Méně než polovina prověřovaných projektů však dosáhla výsledků, které naplňovaly potřeby příjemců.

  • Obecně platí, že prověřované projekty podporovaly využívání standardní technologie a místně dostupných materiálů. Z technického hlediska byly udržitelné.

  • Výsledky a přínosy většiny projektů nebudou ve střednědobém a dlouhodobém výhledu trvalé, pokud nebudou zajištěny příjmy z jiných zdrojů než z poplatků, nebo z důvodu institucionálních nedostatků (nedostatečná kapacita provozovatelů zajišťovat fungování instalovaných zařízení).

  • Postupy pro řízení projektů používané Komisí uceleně zohledňují udržitelnost projektů. Komise je však nedokázala dobře využít k tomu, aby zvýšila pravděpodobnost, že přínosy projektů budou trvalého charakteru.

Účetní dvůr Komisi doporučuje, aby v řadě ohledů lépe využívala stávajících postupů, a maximalizovala tak přínosy výdajů EU na rozvoj v této oblasti a sektoru.

Fotografie pořízené v průběhu auditu jsou k dispozici zde: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

Kontaktní osoba

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

mailto:press@eca.europa.eu http://www.eca.europa.euTwitter: @EUAuditorsECA


Side Bar