Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/36

Люксембург, 28 септември 2012 г.

„Проекти за водоснабдяване и канализация в страните от Субсахарска Африка — Европейската комисия може и следва да постигне по-добри резултати“ — одиторите на ЕС

Европейският съюз предоставя помощ за развитие за водоснабдяване и канализация в целия свят, включително и в Субсахарска Африка. Безопасната питейна вода и канализацията допринасят за икономическия растеж и намаляването на бедността, главно чрез по-добро обществено здраве.

Палатата провери извадка от 23 проекта в шест държави. Палатата установи, че помощта от ЕС е подобрила достъпа до питейна вода и основна канализация, използвайки стандартни технологии и местни материали. От друга страна, резултатите от по-малко от половината проверени проекти задоволяват потребностите на бенефициентите. Резултатите и ползите от повечето проекти няма да продължат да съществуват в средносрочен и дългосрочен план, освен ако не се осигурят нетарифни приходи.

„Достъпът до питейна вода и основна канализация са важни цели за развитие. Помощта от ЕС представлява ценен принос за постигането им. Одитът на Палатата обаче установи редица проблеми в голяма част от проверените проекти. Това означава също така, че Комисията не полага достатъчно усилия за постигане на максимални резултати и по-специално за увеличаване на вероятността за устойчивост на проектите — тоест, те да продължат да носят ползи в дългосрочен план. Комисията следва да прилага по-строго своите действащи процедури за управление и да отдели повече внимание на въпроса дали и как се очаква от проектите да имат достъп до необходимото им финансиране, което да гарантира, че те ще продължат да оказват помощ за подобряване на живота и здравето на хората в съответните държави“ каза David Bostock, членът на Сметната палата, който отговаря за доклада.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или въпроси на управлението.

Настоящият специален доклад № 13/2012 („Помощ за развитие от Европейския съюз, предназначена за водоснабдяване с питейна вода и основна канализация в страните от Субсахарска Африка“) представлява одит на изпълнението, който има за цел да направи оценка дали Комисията е управлявала помощта за развитие от ЕС, предназначена за водоснабдяване с питейна вода и основна канализация в Субсахарска Африка, по такъв начин, че да се постигнат ефективни и устойчиви резултати.

Палатата провери извадка от 23 проекта в шест държави, в които се предоставя значителна част от помощта за региона, за да види дали проектите са реализирали резултати и дали има вероятност тези резултати да се поддържат устойчиви във времето.

Основните констатации на одита са следните:

  • Като цяло оборудването е монтирано съгласно плановете и функционира.

  • По-малко от половината проверени проекти обаче удовлетворяват потребностите на бенефициентите.

  • Като цяло проверените проекти са използвали стандартни технологии и местни материали — те са устойчиви от техническа гледна точка.

  • За по-голямата част от проектите резултатите и ползите няма да продължат да съществуват в средносрочен план, освен ако не се осигурят нетарифни приходи, или поради институционални слабости (недостатъчен капацитет на операторите за работа с монтираното оборудване).

  • Процедурите на Комисията за управление на проекти третират изчерпателно въпроса с устойчивостта, но Комисията не е използвала добре тези процедури за увеличаване на вероятността проектите да носят дълготрайни ползи.

Палатата препоръчва на Комисията в редица отношения да използва по-добре своите действащи процедури, за да увеличи максимално ползите от помощта на ЕС за развитие в този район и този сектор.

Направените по време на одита снимки са на разположение на интернет адрес: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackSR132012

За контакти:

Aidas Palubinskas

служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar