Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/33

Luxembourg, 21. september 2012

„Eurostat in države članice Kodeksa ravnanja evropske statistike še vedno ne izvajajo celovito” – revizorji EU

Zanesljiva in verodostojna statistika je bistvena za delovanje Evropske unije. Statistika se na skoraj vseh področjih uporablja za oblikovanje politik EU, zbiranje in dodeljevanje sredstev EU ter spremljanje uspešnosti. Vse več evropskih politik se pri sprejemanju odločitev ali sankcij zanaša na statistiko.

Pri reviziji, ki jo je izvedlo Sodišče, se je pokazalo, da Komisija in Eurostat še nista dosegla celovitega izvajanja Kodeksa ravnanja evropske statistike. V Kodeksu so določeni zahtevni standardi, manjkajo pa učinkovita sredstva za preverjanje in uveljavljanje, s katerimi bi se zagotovilo njihovo upoštevanje v celotnem evropskem statističnem sistemu.

Komisija, Eurostat in države članice si delijo odgovornost za ohranjanje zaupanja javnosti v evropsko statistiko,” je dejal Louis Galea, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo. Nedavne pobude Komisije za nov zagon doseganju popolnega upoštevanja Kodeksa so dobre, vendar ne obravnavajo dovolj vseh problematičnih zadev. Ker še vedno obstajajo nejasnosti v zvezi s tem, katere sestavine Kodeksa so pravno zavezujoče, sta preverjanje in uveljavljanje težja.”

Pri reviziji je bilo v zvezi z evropskim statističnim programom za obdobje 2008–2012 ugotovljeno, da ga Eurostat ni zasnoval kot uspešno orodje za načrtovanje, spremljanje in delitev odgovornosti. Pri ponovni določitvi prioritet za statistične dejavnosti glede na nove izzive so bile zamude. V zvezi s finančnim poslovodenjem programa je bilo pri reviziji ugotovljeno, da je Eurostat izboljšal upravljanje donacij, vendar so na področju javnega naročanja še vedno slabosti. Osnutek programa za obdobje 2013–2017 je priložnost za preoblikovanje evropskega statističnega sistema tako, da bo učinkovitejši in prilagodljivejši, pod pogojem, da ga dopolnjujejo natančni cilji in mejniki.

Sodišče je pripravilo vrsto priporočil za izboljšanje tega področja:

  • okrepiti je treba sistem evropske statistike, da se zagotovijo strokovna neodvisnost, zadostni viri in uspešen nadzor, vključno s sankcijami in hitrimi izboljševalnimi ukrepi v primeru nespoštovanja standardov kakovosti;

  • doseči je treba celovito izvajanje Kodeksa ravnanja evropske statistike, in sicer s spremembo uredbenega okvira in zagotavljanjem pravne gotovosti o vrsti obveznosti upoštevanja Kodeksa;

  • okrepiti je treba strokovno neodvisnost glavnega statistika Evropske unije, tako da se ga imenuje za določen čas po pridobitvi ugodnega mnenja Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov in podpore Evropskega parlamenta in Sveta;

  • zagotoviti je treba sistematični pregled statističnih prioritet in spodbujati statistične inovacije;

  • Eurostat bi moral poenostaviti svoje upravljanje donacij in izboljšati konkurenco v postopkih oddaje javnega naročila.

Opombe urednikom:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišče se objavljajo čez celo leto in predstavljajo rezultate izbranih revizij specifičnih proračunskih področij EU ali upravljavskih tem. Za Posebno poročilo št. 12/2012 („Ali sta Komisija in Eurostat izboljšala proces priprave zanesljive in verodostojne evropske statistike?”) je bilo preučeno:

  • ali sta Komisija in Eurostat sprejela vse potrebne ukrepe za izpolnitev njune vloge pri doseganju izvajanja Kodeksa ravnanja v celotnem evropskem statističnem sistemu in

  • ali Eurostat dobro upravlja večletni statistični program kot sredstvo za izboljšanje priprave evropske statistike.

Od leta 2005 je bilo veliko prizadevanj za okrepitev evropskega statističnega sistema, ki je okvir, v katerem se razvija, pripravlja in izkazuje evropska statistika. Evropski statistični sistem je partnerstvo med statističnim organom Unije (Eurostat) in nacionalnimi statističnimi uradi v državah članicah. Ti zbirajo in preverjajo nacionalne podatke ter jih pošiljajo Eurostatu, ki jih uskladi, da bi zagotovil njihovo primerljivost.

V Kodeksu ravnanja evropske statistike, ki je bil uveden leta 2005 in spremenjen leta 2011, so določeni standardi za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike. Namen Kodeksa je zagotoviti, da evropska statistika izpolnjuje potrebe uporabnikov z učinkovitim procesom priprave v verodostojnem institucionalnem okolju, ki jamči strokovno neodvisnost.

V evropskem statističnem programu so določeni cilji razvoja, priprave in izkazovanja evropske statistike. Za sedanji program za obdobje 2008–2012 so načrtovani odhodki v višini 274 milijonov EUR.

Revizija, ki jo je izvedlo Sodišče, je bila osredotočena na proces priprave evropske statistike. Pri reviziji ni bila ocenjena zanesljivost posameznih statističnih izložkov.

Stik:

Aidas Palubinskas

Uradnik za stike z javnostmi

Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar