Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

ECA/12/33

Luxembourg, 21. september 2012

ELi audiitorid: „Eurostat ja liikmesriigid ei ole Euroopa statistikat käsitlevaid tegevusjuhiseid veel täiel määral rakendanud”

Usaldusväärne ja usutav statistika on Euroopa Liidu toimimiseks ülimalt oluline. Peaaegu kõikides valdkondades vajatakse statistikat ELi poliitikasuundade sõnastamiseks, ELi rahaliste vahendite kogumiseks ja eraldamiseks ning tulemuslikkuse järelevalveks. Üha rohkem Euroopa poliitikasuundasid põhinevad statistikal, mida kasutatakse otsuste või karistuste kehtestamisel.

Kontrollikoja auditi käigus leiti, et komisjon ja Eurostat ei ole veel Euroopa statistika tegevusjuhiseid täiel määral rakendanud. Tegevusjuhistes kehtestatakse ranged nõuded, kuid need ei sisalda tõhusaid kontrolli- ja jõustamisvahendeid, mis tagaksid standardite järgimise kogu Euroopa statistikasüsteemi ulatuses.

Käesoleva aruande eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liikme Louis Galea sõnul „vastutavad komisjon, Eurostat ja liikmesriigid ühiselt Euroopa statistika suhtes üldsuse usalduse säilitamise eest. Komisjoni hiljutised algatused tegevusjuhiste täieliku järgimise hoogustamiseks on küll õige suund, kuid pole kõikide küsimuste käsitlemiseks piisav. Jätkuvalt on ebamäärane, millised tegevusjuhiste osad on õiguslikult siduvad ning see raskendab juhiste kontrollimist ja jõustamist.

Seoses statistikaprogrammiga 2008–2012 leiti auditi käigus, et Eurostat ei olnud seda kavandanud mõjusaks kavandamis-, järelevalve ja aruandluse töövahendiks. Statistikaalaste toimingute prioriteetide suunamine uutele teemadele oli ajakavast maas. Programmi finantsjuhtimise puhul leiti auditi käigus, et Eurostati toetuste haldamine paranes, kuid hankemenetlustes esineb jätkuvalt probleeme. 2013.–2017. aasta programmi kavand on võimalus Euroopa statistikasüsteemi ümberkorraldamiseks, et muuta seda veelgi tõhusamaks ja paindlikumaks, eeldusel, et sellele lisatakse täpsed eesmärgid ja vahe-eesmärgid.

Valdkonna parandamiseks soovitab kontrollikoda:

  • tugevdada Euroopa statistikasüsteemi, et tagataks ametialane sõltumatus, piisavad vahendid ning tõhus järelevalve koos karistustega ning sujuvad parandusmeetmed juhtudel, kui kvaliteedinõudeid ei järgita;

  • Euroopa statistika tegevusjuhiste täielikuks rakendamiseks muuta regulatiivset raamistikku ja tagada tegevusjuhiste järgimiskohustuse iseloomu osas õiguskindlus;

  • suurendada Euroopa Liidu peastatistiku ametialast sõltumatust, määrates ta pärast ESGABilt heakskiitva otsuse ning Euroopa Parlamendilt ja nõukogult heakskiidu saamist kindlaks perioodiks ametisse;

  • tagada statistikaga seotud prioriteetide süstemaatiline kontroll ja soodustada statistikaga seotud innovatsiooni;

  • lihtsustada Eurostati toetuste haldamist ja suurendada hankemenetluste konkurentsi.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruanded, milles esitatakse konkreetsete ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. Käesolevas eriaruandes nr 12/2012 („Kas komisjon ja Eurostat on parandanud usaldusväärse ja usutava Euroopa statistika koostamise protsessi?”) uuritakse:

  • kas komisjon ja Eurostat on enda ülesannete piires teinud kõik vajaliku tegevusjuhiste rakendamisel kogu Euroopa statistikasüsteemis ning

  • kas Eurostat on mitmeaastast statistikaprogrammi Euroopa statistika koostamise parandamiseks hästi juhtinud.

Alates 2005. aastast on tehtud märkimisväärseid jõupingutusi, et tõhustada Euroopa statistikasüsteemi, mille raames toimub Euroopa statistika väljatöötamine, koostamine ja levitamine. Euroopa statistikasüsteem on ELi statistikaasutuse ning riiklike statistikaametite vaheline partnerlus. Liikmesriikide statistikaasutused kontrollivad ja analüüsivad oma liikmesriigi andmeid ning saadavad need Eurostatile, kes arvandmed konsolideerib, et tagada nende võrreldavus.

2005. aastal kasutusele võetud ja 2011. aastal muudetud Euroopa statistika tegevusjuhistega kehtestatakse Euroopa statistika välja töötamise, koostamise ja levitamise standardid. Tegevusjuhiste eesmärk on tagada, et Euroopa statistika koostamise protsess oleks tõhus, toimuks usaldusväärses institutsioonilises keskkonnas (kus on tagatud ametialane sõltumatus) ning vastaks seeläbi kasutajate vajadustele.

Euroopa statistikaprogrammis kehtestatakse eesmärgid Euroopa statistika väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks. Praeguse 2008–2012. aasta programmi kulutusteks on kavandatud 274 miljonit eurot.

Auditis keskenduti Euroopa statistika koostamisprotsessile. Auditis ei hinnatud konkreetse statistika usaldusväärsust.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressiametnik

Euroopa Kontrollikoda

Telefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar