Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/33

Luxembourg, den 21. september 2012

"Eurostat og medlemsstaterne har stadig ikke fuldt ud gennemført adfærdskodeksen for europæiske statistikker" siger EU's revisorer

Pålidelige og troværdige statistikker er afgørende for, at Den Europæiske Union kan fungere. Der anvendes statistikker på næsten alle områder i forbindelse med udformning af EU-politikker, opkrævning og tildeling af EU-midler samt overvågning af performance. Flere og flere europæiske politikker er afhængige af statistikker, der kan lægges til grund for beslutninger eller sanktioner.

Under sin revision konstaterede Retten, at Kommissionen og Eurostat endnu ikke har opnået fuldstændig gennemførelse af adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Kodeksens standarder er krævende, men der mangler stærke kontrol- og håndhævelsesredskaber, der kan sikre overholdelse af standarderne i hele det europæiske statistiske system (ESS).

"Kommissionen, Eurostat og medlemsstaterne har et fælles ansvar for at bevare offentlighedens tillid til de europæiske statistikker," siger Louis Galea, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen. "Kommissionens seneste initiativer, som skal tilføre ny dynamik med henblik på at opnå en fuldstændig overholdelse af kodeksen, går i den rigtige retning, men er ikke tilstrækkelige til at kunne løse alle problemer. Der hersker stadig usikkerhed om, hvilke elementer i kodeksen der er juridisk bindende, og det gør det vanskeligere at kontrollere og håndhæve den."

Revisionsretten konstaterede, at Eurostat ikke havde udformet det europæiske statistiske program 2008-2012 som et effektivt redskab for planlægning, kontrol og ansvarlighed. Revideringen af prioriteringerne af statistiske aktiviteter med henblik på nye udfordringer er gået langsommere end forventet. Med hensyn til den finansielle forvaltning af programmet konstaterede Revisionsretten, at Eurostats tilskudsforvaltning er blevet bedre, men at der stadig er svagheder i indkøbsprocedurerne. Udkastet til program for 2013-2017 giver mulighed for at omlægge ESS, så systemet bliver mere effektivt og fleksibelt, forudsat at det suppleres med præcise mål og milepæle.

Retten fremsætter en række anbefalinger til forbedring af dette område:

  • Styrkelse af det europæiske statistiske system for at sikre faglig uafhængighed, tilstrækkelige ressourcer og effektivt tilsyn, som også omfatter sanktioner og hurtige forbedrende foranstaltninger, når kvalitetsstandarderne ikke er overholdt

  • Fuldstændig gennemførelse af adfærdskodeksen for europæiske statistikker ved ændring af regelsættet og sikring af juridisk sikkerhed med hensyn til arten af forpligtelsen til at overholde adfærdskodeksen

  • Styrkelse af Den Europæiske Unions chefstatistikers faglige uafhængighed ved udnævnelse af ham/hende i en tidsbegrænset mandatperiode efter positiv udtalelse fra Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan og Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse

  • Sikring af en systematisk gennemgang af statistiske prioriteringer og opmuntring til innovation på dette område

  • Forenkling af Eurostats forvaltning af tilskud og fremme af konkurrencen i forbindelse med indkøb.

Note til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres i årets løb og redegør for resultaterne af udvalgte revisioner af specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. I særberetning nr. 12/2012 ("Har Kommissionen og Eurostat forbedret metoden til udarbejdelse af pålidelige og troværdige europæiske statistikker?" undersøges det,

  • om Kommissionen og Eurostat har truffet alle nødvendige foranstaltninger til, at de kan opfylde deres rolle med hensyn til at sikre, at adfærdskodeksen gennemføres i hele det europæiske statistiske system

  • om Eurostats forvaltning af det flerårige statistiske program som et redskab, der skal forbedre udarbejdelsen af europæiske statistikker, er tilfredsstillende.

Siden 2005 er der gjort en indsats for at styrke det europæiske statistiske system (ESS), som danner rammen om udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. ESS er et partnerskab mellem Unionens statistikmyndighed (Eurostat) og de nationale statistiske kontorer. De nationale statistiske kontorer indsamler og kontrollerer de nationale data og sender dem til Eurostat, der konsoliderer tallene for at sikre, at de er sammenlignelige.

Adfærdskodeksen for europæiske statistikker, som blev indført i 2005 og ændret i 2011, sætter standarderne for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. Formålet med adfærdskodeksen er at sikre, at de europæiske statistikker opfylder brugernes behov gennem en effektiv udarbejdelsesproces, der finder sted i troværdige institutionelle rammer, der garanterer faglig uafhængighed.

Det europæiske statistiske program fastsætter målene for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. I det nuværende program for 2008-2012 er der planlagt udgifter på 274 millioner euro.

Rettens revision havde fokus på udarbejdelsen af europæiske statistikker. Revisorerne vurderede ikke pålideligheden af specifikke statistiske produkter.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske Revisionsret

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar