Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА Съобщение за пресата

За незабавно публикуване

ECA/12/33

Люксембург, 21 септември 2012 г.

„Евростат и държавите членки все още не прилагат изцяло Кодекса на европейската статистическа практика“ – одитори на ЕС

Надеждната и достоверна статистика е от особена важност за функционирането на Европейския съюз. Статистиката се използва в почти всички области – за определяне на политиките на ЕС, за събиране на приходи и разпределяне на разходи на ЕС и за извършване на мониторинг на изпълнението. Все повече европейски политики разчитат на статистиката за целите на взимане на решения или налагане на санкции.

Одитът на Сметната палата констатира, че Комисията и Евростат все още не прилагат изцяло Европейския кодекс на статистическа практика. Кодексът определя високи стандарти, но липсват солидни механизми за проверка на данните и принудително налагане на стандартите, за да може тези стандарти да бъдат следвани във всички страни от Европейската статистическа система.

Louis Galea, член на ЕСП и отговарящ за настоящия доклад, посочва: „Комисията, Евростат и държавите членки имат обща отговорност за запазването на общественото доверие в европейската статистика. Последните инициативи на Комисията, даващи нов тласък за постигане на пълно прилагане на Кодекса, са стъпки в правилната посока, но те не са достатъчни да решат всички проблеми. Продължава да съществува неяснота относно това кои елементи на Кодекса са законово обвързващи, и това затруднява процеса на проверяване и принудително налагане.

По отношение на Европейската статистическа програма 2008—2012 г., одитът констатира, че Евростат не е изготвил програмата така, че тя да бъде ефективен инструмент за планиране, мониторинг и отчитане. Реорганизирането на статистическите дейности по приоритет с оглед посрещане на новите предизвикателства изостава от планирания график. По отношение на финансовото управление на програмата, одитът констатира подобрение в управлението на безвъзмездната помощ от страна на Евростат, но все още не са преодолени слабостите в областта на обществените поръчки. Проектът за програма за периода 2013—2017 г. предоставя възможност за реорганизиране на Европейската статистическа система и увеличаване на нейната ефикасност и гъвкавост, при условие че системата бъде допълнена от точни целеви стойности и междинни референтни нива.

Палатата отправя редица препоръки за усъвършенстване в тази област:

  • подобряване на системата на европейската статистика, така че да се осигури професионална независимост, достатъчно ресурси, ефективен надзор, като се прилагат санкции и бързи мерки за усъвършенстване в случаите, в които стандартите за качество не са спазени;

  • осъществяване на пълно прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика, като се направят изменения в регулаторната рамка и се осигури правна сигурност относно естеството на задължението за спазване на Кодекса;

  • засилване на професионалната независимост на главния статистик на Европейския съюз, който да бъде назначаван с мандат с фиксиран срок след получаване на положително становище от ESGAB и одобрение от Европейския парламент и Съвета;

  • осигуряване на систематичен преглед на статистическите приоритети и насърчаване иновациите в статистическата дейност;

  • опростяване на управлението на безвъзмездната финансова помощ от страна на Евростат и засилване на конкуренцията в процедурите за обществени поръчки.

Бележки към редакторите:

През цялата година се публикуват специални доклади на Европейската сметна палата, в които се представят резултатите от избрани одити относно конкретни области от бюджета на ЕС или управленски въпроси. Настоящият специален доклад № 12/2012 (Подобрен ли е процесът на изготвяне на надеждна и достоверна европейска статистика в Комисията и Евростат?) разглежда:

  • дали Комисията и Евростат са предприели всички необходими действия, за да изпълнят съответните си отговорности за осигуряване на прилагането на Кодекса на практиката в цялата Европейската статистическа система; и

  • дали Евростат управлява добре многогодишната статистическа програма като инструмент за подобряване на изготвянето на европейска статистика.

От 2005 г. насам се предприемат усилия за укрепване на Европейската статистическа система (EСС), рамката, в която се разработва, изготвя и разпространява европейската статистика. ЕСС представлява партньорство между статистическия орган на Европейския съюз (Евростат) и националните статистически институти (НСИ) на държавите членки. НСИ събират и проверяват националните данни и ги изпращат на Евростат, който консолидира тези данни с цел осигуряване на тяхната съпоставимост.

Въведеният през 2005 г. и изменен през 2011 г. Кодекс на европейската статистическа практика определя стандартите за разработване, изготвяне и разпространение на европейски статистически данни. Кодексът на практиката следва да гарантира, че европейската статистика отговаря на нуждите на потребителите, като осигурява ефикасен производствен процес в достойна за доверие институционална среда, която гарантира професионална независимост.

В Европейската статистическа програма са заложени целите за разработване, изготвяне и разпространение на европейски статистически данни. Текущата програма за периода 2008—2012 г. разполага с предвидени разходи в размер на 274 милиона евро.

Одитът се съсредоточи върху процеса на изготвяне на европейска статистика. Не беше проверена надеждността на конкретните статистически продукти и услуги.

За контакт:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

офис: +352 4398 45410 мобилен: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar