Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/31

Luxemburg, 25 iulie 2012

„Acţiunile de perfecţionare profesională a personalului Comisiei Europene ar trebui să fie mai puternic centrate pe îndeplinirea obiectivelor organizaţiei” - auditorii Uniunii Europene

Comisia pune la dispoziţie o paletă largă de posibilităţi prin care personalul se poate perfecţiona, printre care formarea profesională, învăţarea informală şi mobilitatea de pe un post pe altul. Cu toate că, în medie, personalul Comisiei a urmat 6,9 zile de formare în 2010, cursurile urmate nu erau suficient de puternic centrate pe îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Curtea de Conturi recomandă o serie de măsuri în vederea consolidării mediului de învăţare implementat în cadrul Comisiei, astfel încât să fie fructificate posibilităţile de învăţare oferite.

Pentru a pune în aplicare politicile Uniunii Europene, Comisia se sprijină pe un personal care numără 33 000 de angajaţi. Pentru a avea o bună performanţă, acest personal trebuie să dobândească anumite competenţe şi să le menţină la zi, lucru care se poate realiza prin intermediul formării profesionale şi al învăţării informale, precum şi ca urmare a transferurilor în alte posturi. Acest aspect prezintă o importanţă deosebită pentru Comisie, având în vedere durata îndelungată a carierelor şi rata scăzută de fluctuație a personalului său permanent. Potrivit constatărilor formulate de Curtea de Conturi Europeană (CCE) în raportul special pe care îl publică astăzi, Comisia nu dispune de informaţii suficiente privind competenţele pe care le posedă personalul său sau de care ar avea acesta nevoie. Cu toate că oferă o paletă largă de posibilităţi prin care personalul se poate perfecţiona, Comisia nu urmăreşte în suficientă măsură ratele de participare a personalului, gradul de asimilare a competenţelor sau utilitatea efectivă la locul de muncă a cursurilor de formare.

„Faptul că se pune la dispoziţie o ofertă amplă de formare şi că participarea personalului la diversele formări este determinată de nevoile exprimate de aceştia nu constituie o garanţie că acţiunile de perfecţionare a personalului sunt suficient de bine corelate cu punerea în aplicare a politicilor UE şi cu îndeplinirea obiectivelor operaţionale ale acesteia”, declară Louis Galea, membrul CCE responsabil de acest raport. „Dând curs recomandărilor formulate de Curtea de Conturi Europeană, Comisia va ameliora eficacitatea gestionării resurselor umane şi strategia de perfecţionare a personalului. Ea îşi va îmbunătăţi, de asemenea, capacitatea de a evalua efectele investiţiilor pe care le-a realizat în formare şi perfecţionare şi de a aduce pe parcurs ajustări strategiei sale.”

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curţii de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului şi prezintă rezultatele unor audituri selectate pentru a trata anumite domenii bugetare ale UE sau anumite aspecte legate de gestionarea finanţelor UE.

Acest raport special (nr. 10/2012), intitulat „Eficacitatea perfecţionării profesionale a personalului în cadrul Comisiei Europene”, reprezintă rezultatul unui audit al performanţei, în urma căruia s-a constatat că modul în care este concepută perfecţionarea profesională a personalului, atât la nivelul organizaţiei, cât şi pentru fiecare persoană în parte, nu este suficient de puternic centrat pe îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Comisia nu a creat un mediu de învăţare suficient de puternic care să fructifice oferta de formare existentă. Personalul participă doar la 35 % din cursurile prevăzute în schema lor de formare profesională; 30 % din personal participă la mai puţin de două zile de formare; cursurile de limbă sunt caracterizate de rate crescute de absență şi de abandon; personalul mai în vârstă cu grade superioare participă la un număr mai mic de cursuri de formare. Există anumite cursuri de formare care sunt predate chiar de către personalul Comisiei şi de persoanele cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei, însă nu suficiente pentru a demonstra că organizaţia acordă o importanţă deosebită perfecţionării personalului. Instituţia nu acordă decât un sprijin limitat în vederea punerii în practică la locul de muncă a competenţelor nou dobândite, iar sistemul de evaluare şi de promovare nu asigură o recunoaştere suficientă a meritelor angajaţilor care dobândesc şi aplică noi competenţe.

Comisia măsoară gradul de satisfacţie a personalului faţă de activităţile de perfecţionare şi a iniţiat anumite demersuri de evaluare a utilităţii la locul de muncă a acestor activităţi. Totuşi, rareori solicită opinia superiorilor ierarhici cu privire la eficacitatea pe care o prezintă cursurile de formare urmate de subordonaţii lor şi nu apelează decât într-o măsură redusă la indicatori obiectivi. Comisia nu evaluează impactul activităţilor de perfecţionare asupra rezultatelor organizaţiei, astfel încât îi lipsesc informaţiile necesare pentru a putea demonstra în ce măsură activităţile de perfecţionare contribuie la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Pe baza acestor observaţii, auditorii Uniunii Europene formulează următoarele recomandări principale în atenţia Comisiei:

  • să se asigure că dispune de informaţii consolidate suficiente privind competenţele pe care le posedă personalul său şi privind competenţele care sunt necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi să elaboreze o strategie care să demonstreze în mod convingător cum vor contribui învăţarea şi perfecţionarea la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei;

  • să sprijine acest proces prin aducerea unor îmbunătăţiri sistemelor utilizate pentru planificarea formării şi a transferurilor în alte posturi;

  • să dezvolte sistemele pe care le utilizează pentru a monitoriza participarea personalului la activităţi de perfecţionare;

  • să abordeze problema performanţei reduse şi să încurajeze o participare mai largă la gama extinsă de activităţi de perfecţionare disponibile, precum şi să acorde recunoaşterea necesară personalului care îşi perfecţionează competenţele şi care contribuie la perfecţionarea competenţelor altora;

  • să testeze şi să certifice, atunci când este posibil, asimilarea noilor competenţe şi să sprijine aplicarea lor la locul de muncă cu ajutorul activităţilor de urmărire a efectelor învăţării;

  • să evalueze în ce măsură activităţile de perfecţionare permit personalului să dobândească noi competenţe pe care acesta să le poată pune în practică la locul de muncă.

Persoană de contact:

Aidas Palubinskas

Ofiţer de presă

Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar