Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/31

Luksemburg, dnia 25 lipca 2012 r.

Według kontrolerów ETO: „podejmowane przez Komisję UE działania w zakresie rozwoju pracowników wymagają jednoznacznego ukierunkowania na cele organizacyjne”

Komisja zapewnia pracownikom szeroki wachlarz możliwości rozwoju poprzez szkolenia zawodowe, kształcenie nieformalne i zmianę stanowiska pracy. Chociaż pracownicy Komisji odbyli średnio 6,9 dni szkoleń w 2010 r., szkolenia nie były jednoznacznie ukierunkowane na cele organizacyjne. Trybunał Obrachunkowy zaleca działania mające wzmocnić środowisko edukacyjne w Komisji w celu lepszego wykorzystania możliwości kształcenia.

Wdrażając polityki UE, Komisja polega na 33 000 swoich pracowników. Aby realizować zadania w sposób skuteczny, pracownicy muszą nabywać i aktualizować swoje umiejętności poprzez szkolenia, kształcenie nieformalne i zmianę stanowisk pracy. Jest to szczególnie ważne w Komisji z uwagi na długą karierę zawodową i niską rotację stałych pracowników. W opublikowanym dziś sprawozdaniu specjalnym Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) stwierdza, że Komisja nie posiada wystarczających informacji ani o obecnych umiejętnościach swoich pracowników, ani o umiejętnościach im potrzebnych. Chociaż Komisja zapewnia pracownikom szeroki wachlarz możliwości rozwoju, to w niewystarczającym stopniu monitoruje wskaźnik uczestnictwa, nabyte umiejętności czy też przydatność szkoleń w miejscu pracy.

„Zapewnienie bogatej oferty i poleganie na uczestnictwie motywowanym popytem nie gwarantuje wystarczającego powiązania działań w zakresie rozwoju pracowników z realizacją polityk UE i celów operacyjnych”, powiedział Louis Galea, członek ETO kierujący pracami nad sprawozdaniem. Wdrażając zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Komisja poprawi skuteczność zarządzania swoimi zasobami ludzkimi oraz strategię rozwoju pracowników. Będzie także w stanie lepiej ocenić zwrot nakładów poniesionych na kształcenie i rozwój oraz z czasem ulepszyć swoją strategię.”

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Sprawozdanie specjalne nr 10/2012 (“Skuteczność rozwoju pracowników w Komisji Europejskiej”) przedstawia wyniki kontroli wykonania zadań, w ramach której ustalono, że plany rozwoju pracowników - zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i indywidualnym - nie są jednoznacznie ukierunkowane na cele organizacyjne.

Komisja nie stworzyła środowiska edukacyjnego, które w wystarczającym stopniu sprzyjałoby wykorzystaniu oferty kształcenia. Pracownicy uczestniczą zaledwie w 35% szkoleń przewidzianych w ich indywidualnych wykazach szkoleń, 30% pracowników bierze udział w mniej niż dwóch dniach szkolenia, w przypadku kursów językowych występują wysokie wskaźniki absencji i rezygnacji, a starsi pracownicy mający wyższe grupy zaszeregowania uczestniczą w mniejszej liczbie szkoleń. Pracownicy i kadra kierownicza Komisji prowadzą niektóre szkolenia, ale nie jest to wystarczające, aby stwierdzić, że organizacja przywiązuje dużą wagę do rozwoju pracowników. Instytucja jedynie w ograniczony sposób wspiera stosowanie nowych umiejętności w miejscu pracy, a system oceny i awansów niewystarczająco promuje pracowników nabywających i stosujących nowe umiejętności.

Komisja mierzy poziom zadowolenia pracowników z działań rozwojowych. Podejmuje także próby oceny przydatności działań szkoleniowych w miejscu pracy. Rzadko jednak zwraca się o opinię kadry kierowniczej na temat skuteczności szkoleń, a obiektywne wskaźniki wykorzystuje w niewielkim stopniu. Komisja nie ocenia wpływu działań rozwojowych na rezultaty organizacyjne, dlatego też nie ma informacji koniecznych do wykazania wkładu działań szkoleniowych w osiąganie celów organizacyjnych.

Na podstawie tych uwag kontrolerzy ETO zalecają, aby Komisja:

  • zapewniła wystarczająco skonsolidowane informacje na temat istniejących umiejętności pracowników oraz umiejętności niezbędnych, aby sprostać przyszłym wyzwaniom, oraz przygotowała strategię, która przekonująco wykaże, w jaki sposób kształcenie i rozwój przyczynią się do osiągania celów organizacyjnych;

  • wspierała ten proces poprzez poprawę systemów planowania szkoleń i zmian stanowisk;

  • rozwijała systemy monitorowania udziału w działaniach rozwojowych;

  • uwzględniała kwestię wyników poniżej normy i zachęcała do większego udziału w szeregu różnych dostępnych możliwości rozwoju oraz doceniała pracowników, którzy rozwijają umiejętności swoje i innych;

  • w miarę możliwości sprawdzała i poświadczała nabycie nowych umiejętności oraz wspierała ich stosowanie w miejscu pracy za pomocą działań monitorujących;

  • oceniała, na ile skuteczne są działania szkoleniowe w zapewnianiu pracownikom nowych umiejętności, które będą oni mogli stosować w miejscu pracy.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Rzecznik prasowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Tel.: +352 4398 45410 GSM: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar