Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/30

Luxembourg, 26. junij 2012

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča: Nadzorni sistem za ekološko pridelavo

Ta revizija smotrnosti poslovanja, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče, je osredotočena na uspešnost nadzornega sistema za ekološko pridelavo in na to, kako so razne sodelujoče institucije (Komisija EU, pristojni organi držav članic, akreditacijski organi in izvajalci nadzora) izpolnjevale svoje odgovornosti za nadzorni sistem v EU in pri upravljanju uvoznih režimov, ki so zdaj v uporabi.

Po navedbah Komisije se lahko potrošniki ob vsakem nakupu ekološko pridelanega jabolka ali kosa ekološke govedine v lokalni trgovini zanesejo na to, da sta proizvedena v skladu s strogimi pravili. Cilj nadzornega sistema za ekološke proizvode, kot je določen v uredbah EU, je jamčenje, da so procesi pridelave skladni z načeli ekološke pridelave. Države članice morajo vzpostaviti sistem pregledov za ekološke proizvode s poreklom iz EU. Osrednji element tega sistema so izvajalci nadzora, ki izvajajo te preglede na ravni posameznih izvajalcev (pridelovalcev, predelovalcev in uvoznikov). Ekološki proizvodi s poreklom iz držav zunaj EU so lahko priznani kot ekološki, če šteje, da so pridelani v skladu s pravili pridelave, ki so enakovredna pravilom EU in da se zanje uporablja enakovreden nadzorni sistem.

Sodišče meni, da je treba odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je pokazala ta revizija, da se pridobi zadostno zagotovilo o uspešnem delovanju sistema in da se zaupanje potrošnikov ne bo zmanjšalo.

Zaključek posebnega poročila Evropskega računskega sodišča (št. 9/2012) je, da več pristojnih organov v državah članicah ne izpolnjuje zadostno svoje vloge nadziranja izvajalcev nadzora. Zato nekateri izvajalci nadzora ne izpolnjujejo številnih zahtev EU in ne izkoristijo priložnosti za izvajanje določenih dobrih praks. Komisija od leta 2011 do revizije Sodišča ni revidirala nadzornih sistemov držav članic. Poleg tega se pristojni organi v državah članicah srečujejo s težavami pri zagotavljanju sledljivosti ekoloških proizvodov na ozemljih, ki jih nadzirajo, še težje pa je zagotoviti sledljivost proizvodov, ki so prečkali meje. Tudi pri uvoženih ekoloških proizvodih so bile v sistemu, ki ureja različne uvozne sheme, odkrite napake. Ti in drugi zaključki so podrobno navedeni v posebnem poročilu.

Evropsko računsko sodišče je izreklo več priporočil za odpravo slabosti, ki jih je odkrilo pri reviziji:

  • pristojni organi držav članic bi morali okrepiti svojo vlogo nadzora izvajalcev nadzora;

  • izboljšati bi bilo treba izmenjavo informacij znotraj držav članic, s Komisijo in z drugimi državami članicami;

  • okrepiti bi bilo treba nadzor, da se zagotovi, da izvajalci (kot so pridelovalci, predelovalci in uvozniki) izpolnjujejo uredbene zahteve o sledljivosti;

  • Komisija bi morala okrepiti svoje nadziranje nadzornih sistemov držav članic z izvajanjem revizijskih obiskov ter zbiranjem in uporabo potrebnih podatkov in informacij;

  • Komisija bi morala pri uvoženih proizvodih zagotoviti ustrezen nadzor držav, ki so vključene na seznam držav, katerih sistemi so pri ekološki pridelavi enakovredni.

Odgovori Komisije kažejo, da se na splošno strinja s priporočili Sodišča in jih namerava upoštevati, vključno s posebnimi revizijami nadzornih sistemov za ekološko pridelavo, ki jih bo od leta 2012 opravljal Urad za prehrano in veterinarstvo.

Ozadje: Ekološka pridelava je splošni sistem vodenja kmetijskega gospodarstva in pridelave hrane, katerega cilj so trajnostno kmetijstvo, pridelava visokokakovostnih proizvodov in uporaba procesov, ki ne škodujejo okolju, zdravju ljudi, rastlin ali živali ter dobremu počutju živali. Zato je proizvod uvrščen med ekološke, če je bil pridelan v skladu s tem sistemom, ne pa zaradi svojih značilnosti. Trg z ekološkimi proizvodi se je hitro razvijal in njegove letne stopnje rasti so bile v zadnjih dveh desetletjih nad 10 %. Vrednost evropskega trga z ekološko hrano je približno 20 milijard EUR letno, kar je po ocenah 1,5-odstotni delež celotnega trga s hrano.


Side Bar