Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

ECA/12/28

Luxemburg den 12 juni 2012

Särskild rapport: Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin: Framsteg som gjorts hittills

  • Europeiska unionen är världens största vinproducent och står för cirka 60 % av världens vinproduktion.

  • Vinkonsumtionen i EU har minskat betydligt de senaste 20 åren, särskilt i de viktigaste producentländerna (Frankrike, Italien och Spanien). Mellan 2000/2001 och 2008/2009 ökade dessutom EU:s vinimport i högre takt än EU:s vinexport. Mot denna bakgrund har ett strukturellt produktionsöverskott varit en konstant del av den europeiska vinmarknaden under de senaste årtiondena.

  • För att öka konkurrenskraften hos EU:s vinproducenter och balansera utbud och efterfrågan i vinsektorn införde rådet en reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin 2008.

  • I sin särskilda rapport (nr 7/2012) bedömde Europeiska revisionsrätten genom en effektivitetsrevision de framsteg som gjorts hittills. Granskningen inriktades på åtgärderna ”röjning” och ”omstrukturering och omställning”, det vill säga på de två största utgiftsområdena. Den tillgängliga budgeten för röjning under de tre år som åtgärden tillämpades mellan 2008/2009 och 2010/2011 var 1,074 miljarder euro. När det gäller omstrukturering och omställning hade 4,2 miljarder euro anslagits för tioårsperioden mellan 2001 och 2010.

  • När kommissionen först förberedde reformen uppskattade den det strukturella överskottet av vin till 18,5 miljoner hektoliter. Till sist minskade röjningssystemet 2008–2011 EU:s produktion med uppskattningsvis endast 10,2 miljoner hektoliter per år, vilket till stor del berodde på att de antaganden som det ursprungliga målet byggde på inte förverkligades. Revisionsrätten anser också att stödsatserna var för höga och att systemet därför hade kunnat vara effektivare och uppnå mer påtagliga resultat med de tillgängliga resurserna.

  • Omstrukturerings- och omställningsåtgärden, vars syfte är att öka vinproducenternas konkurrenskraft genom en ersättning för förlorade intäkter medan en vinodling anpassas och genom ett bidrag till de kostnader som uppstår, har haft betydande effekter i stora vinodlingsområden runtom i Europa. Ökad avkastning till följd av omstrukturering utan någon märkbar effekt på den totala konsumtionen upphäver dock delvis effekterna av röjningen.

I rapporten ger revisionsrätten kommissionen en rad rekommendationer som syftar till att förbättra ändamålsenligheten i vinreformen, bland annat följande:

  • Kommissionen bör göra en uppskattning av balansen mellan utbud och efterfrågan i vinsektorn på grundval av uppdaterade uppgifter, inbegripet den planerade liberaliseringen av planteringsrätter.

  • Om ytterligare röjningsåtgärder skulle anses nödvändiga bör man undvika röjning av moderniserade vinodlingar genom att fastställa ytterligare stödkriterier som är knutna till själva vinodlingen och inte bara till jordbrukaren.

  • Med hänsyn till de många olika insatser som medlemsstaterna har angett när det gäller genomförandet av omstruktureringsåtgärden bör kommissionen fastställa en exaktare definition av stödberättigande omstruktureringsinsatser, särskilt av dem som är tillåtna under rubriken “Förbättringar av tekniken för att förvalta vinodlingarna” i lagstiftningen.

  • Å ena sida finansierar EU röjningsåtgärden för att minska det överskott av vin som produceras, å andra sidan leder omstrukturerings- och omställningsåtgärden till att vinodlingarnas avkastning ökar och därmed också de producerade volymerna, vilket strider mot målet att balansera utbud och efterfrågan utan att nya avsättningsmöjligheter säkras. Kommissionen bör därför se till att en lämplig policymix finns tillgänglig för att lösa denna konflikt.


Side Bar