Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/28

Luxemburg 12. júna 2012

Osobitná správa: Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom: Doterajší pokrok

  • Európska únia je najväčším výrobcom vína vo svete. Na celosvetovej výrobe vína sa podieľa asi 60 %.

  • Celková spotreba vína v EÚ za posledných 20 rokov výrazne klesla najmä v členských štátoch, ktoré sú hlavnými výrobcami (Francúzsko, Taliansko a Španielsko). V rokoch 2000/2001 až 2008/2009 dovoz vína do EÚ taktiež rástol rýchlejšie než vývoz vína z EÚ. V tomto kontexte je štrukturálny prebytok výroby stálou črtou európskeho trhu s vínom v priebehu posledných desaťročí.

  • V roku 2008 Rada zaviedla reformu spoločnej organizácie trhu (SOT) s vínom, ktorej cieľom bolo zlepšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína EÚ a vyrovnať ponuku a dopyt vo vinárskom sektore.

  • V osobitnej správe (č. 7/2012) Európsky dvor audítorov posúdil počas auditu výkonnosti pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol. Audit sa zameral na „program klčovania“ a „reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov“, dve najväčšie výdavkové oblasti. Rozpočet vyčlenený na program klčovania v priebehu 3 rokov jeho uplatňovania v rokoch 2008/2009 až 2010/2011 bol 1,074 mld. EUR. Na reštrukturalizáciu a konverziu bolo vyčlenených 4,2 mld. EUR. Toto opatrenie trvalo 10 rokov od roku 2001 do roku 2010.

  • Pôvodne pri príprave reformy Komisia odhadovala štrukturálny prebytok vína na 18,5 milióna hl. Napokon sa programom klčovania v rokoch 2008 – 2011 znížila výroba EÚ len o približne 10,2 milióna hl ročne, najmä z toho dôvodu, že sa nezrealizovali predpoklady, na ktorých bol tento cieľ založený. Dvor audítorov taktiež zastáva názor, že miery pomoci boli stanovené príliš vysoko a že tento program mohol byť účinnejší a dosiahnuť lepšie výsledky s disponibilnými zdrojmi.

  • Opatrenie reštrukturalizácie a konverzie vinohradov, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína vyplatením náhrad za straty na príjmoch, ku ktorým došlo pri adaptácii vinohradov, a príspevok na vzniknuté náklady, malo výrazný dosah na veľkých plochách vinohradov v celej Európe. Avšak nárasty výnosov, ktoré sú výsledkom reštrukturalizácie bez zreteľnejšieho vplyvu na celkovú spotrebu, čiastočne vyvažujú účinky klčovania.

Dvor audítorov vyjadril Komisii niekoľko odporúčaní na zlepšenie účinnosti reformy trhu s vínom:

  • založiť odhad rovnováhy medzi ponukou a dopytom v sektore vína na aktualizovaných údajoch vrátane plánovanej liberalizácie výsadbových práv;

  • ak sa budú ďalšie programy klčovania považovať za potrebné, vyklčovaniu modernizovaných vinohradov by sa malo predísť stanovením dodatočných kritérií oprávnenosti spojených so samotným vinohradom a nielen s poľnohospodárom;

  • vzhľadom na široký rozsah činností definovaných členskými štátmi pri implementácii opatrenia reštrukturalizácie vinohradov by Komisia mala zaviesť presnejšiu definíciu oprávnených reštrukturalizačných činností, najmä tých, ktoré sú povolené v rámci položky „Zlepšenie techník obhospodarovania vinohradov“;

  • zatiaľ čo EÚ na jednej strane financuje program klčovania s cieľom znížiť prebytok vyrobeného vína, na druhej strane opatrenie reštrukturalizácie a konverzie vedie k nárastu výnosov vinohradov a teda vyrobených objemov, čo je v rozpore s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi ponukou a dopytom bez zabezpečenia nových trhových odbytísk; Komisia by preto mala zabezpečiť primeranú kombináciu politík na riešenie tohto napätia.


Side Bar