Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/28

Liuksemburgas, 2012 m. birželio 12 d.

Specialioji ataskaita: Vyno rinkos bendro organizavimo reforma:
pasiekta pažanga

  • Europos Sąjunga yra didžiausia vyno gamintoja pasaulyje. Ji pagamina apie 60 % pasaulinės vyno produkcijos.

  • Pastaruosius 20 metų vyno vartojimas ES (visų pirma daugiausiai vyno gaminančiose valstybėse narėse – Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje) žymiai mažėjo. 2000/2001–2008/2009 m. vyno importo į ES dalis taip pat padidėjo labiau nei ES vyno eksportas. Todėl struktūrinis produkcijos perviršis pastaruosius dešimtmečius buvo nuolatinis Europos vyno rinkos požymis.

  • Siekiant pagerinti ES vyno gamintojų konkurencingumą ir subalansuoti pasiūlą ir paklausą vyno sektoriuje, 2008 m. Taryba nustatė vyno bendro rinkos organizavimo (BRO) reformą.

  • Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 7/2012) Europos Audito Rūmai veiklos audito metu įvertino pasiektą pažangą. Audito metu daugiausia dėmesio skirta vynuogynų išnaikinimo bei restruktūrizavimo ir konversijos priemonėms – dviem didžiausioms išlaidų sritims. Nustatytas vynuogynų išnaikinimo priemonei per 3 metus (2008/2009–2010/2011 m.) skirtas biudžetas sudarė 1,074 milijardo eurų. Restruktūrizavimo ir konversijos priemonei 10 metų laikotarpiui (2001– 2010 m.) buvo skirta 4,2 milijardo eurų.

  • Pradžioje, rengdamasi reformai, Komisija apskaičiavo, kad vyno struktūrinis perviršis sudarys 18,5 milijono hektolitrų. Tačiau 2008–2011 m. taikant vynuogynų išnaikinimo schemą ES produkcija sumažėjo tik apie 10,2 milijono hektolitrų per metus, iš esmės dėl to, kad pradiniu tikslu pagrįstos prielaidos nepasitvirtino. Audito Rūmai taip pat mano, kad buvo nustatytas per didelis pagalbos lygis, ir kad schema galėjo būti efektyvesnė, siekiant geresnių rezultatų su turimais ištekliais.

  • Vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos priemonė, kuria buvo siekiama padidinti vyno gamintojų konkurencingumą, mokant kompensacijas už prarastas pajamas, kai vykdomas vynuogynų pritaikymas, ir išmokas, skirtas padengti patirtas išlaidas, turėjo didelį poveikį didelei vynuogynų daliai Europoje. Tačiau su restruktūrizavimu susijęs našumo padidėjimas be jokios pastebimos įtakos bendram suvartojimui iš dalies atsveria vynuogynų išnaikinimo poveikį.

Europos Audito Rūmai Komisijai teikia keletą rekomendacijų, kad būtų pagerintas vyno reformos veiksmingumas. Rekomenduojama:

  • atlikti pasiūlos ir paklausos pusiausvyros įvertinimą vyno sektoriuje, pagrįstą atnaujintais duomenimis, atsižvelgiant į planuojamą sodinimo teisių liberalizavimą;

  • jei prireiktų taikyti papildomas vynuogynų išnaikinimo priemones, kad būtų išvengta modernizuotų vynuogynų išnaikinimo, reikėtų nustatyti papildomus tinkamumo kriterijus, susijusius su pačiais vynuogynais, o ne tik su ūkininkais;

  • kadangi valstybės narės nustatė įvairias operacijas restruktūrizavimo priemonei įgyvendinti, reikėtų tiksliau apibrėžti tinkamas finansuoti restruktūrizavimo operacijas, visų pirma tas, kurias galima vykdyti pagal antraštinę dalį „Vynuogynų valdymo metodikos patobulinimai“;

  • nors ES finansuoja vynuogynų išnaikinimo priemonę, siekiant sumažinti pagaminto vyno perviršį, dėl restruktūrizavimo ir konversijos priemonės didėja vynuogynų našumas ir pagaminamo vyno kiekis, o tai prieštarauja pasiūlos ir paklausos pusiausvyros subalansavimo principui ir nėra apsaugojamos naujos pardavimo rinkos, todėl Komisija turėtų nustatyti tinkamą politikos junginį, kad būtų išvengta šios įtampos.


Side Bar