Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/12/28

Λουξεμβούργο 12 Ιουνίου 2012

Ειδική έκθεση
«Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα: κατάσταση προόδου»

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως. Η παραγωγή της αντιστοιχεί στο 60 % περίπου της παγκόσμιας παραγωγής οίνου.

  • Σημειώθηκε σημαντική πτώση της κατανάλωσης οίνου στην ΕΕ κατά την τελευταία εικοσαετία, ιδίως στα κύρια κράτη μέλη παραγωγής (Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία). Επίσης, από την περίοδο 2000/2001 έως την περίοδο 2008/2009, οι εισαγωγές οίνου της ΕΕ αυξήθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις εξαγωγές οίνου. Στο πλαίσιο αυτό, το διαρθρωτικό πλεόνασμα παραγωγής αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής αμπελοοινικής αγοράς κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

  • Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των οινοπαραγωγών της ΕΕ και να εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση στον αμπελοοινικό τομέα, το 2008 το Συμβούλιο θέσπισε μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) στον αμπελοοινικό τομέα.

  • Για την ειδική έκθεσή του αριθ. 7/2012, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διενήργησε έλεγχο επιδόσεων, στο πλαίσιο του οποίου αξιολόγησε την πρόοδο που επετεύχθη έως σήμερα. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στα μέτρα «Εκρίζωση» και «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων», τα οποία καλύπτουν τους δύο μεγαλύτερους τομείς δαπανών. Ο προϋπολογισμός που διατέθηκε για το μέτρο εκρίζωσης κατά την τριετία της εφαρμογής του μέτρου, από την περίοδο 2008/2009 έως την περίοδο 2010/2011, ανήλθε σε 1,074 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την αναδιάρθρωση και μετατροπή, διατέθηκαν για το μέτρο 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη δεκαετία 2001 έως 2010.

  • Αρχικά, κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης, η Επιτροπή εκτίμησε το διαρθρωτικό πλεόνασμα οίνου σε 18,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Τελικά, εκτιμάται ότι με το καθεστώς εκρίζωσης 2008-2011 η παραγωγή της ΕΕ μειώθηκε μόλις κατά 10,2 εκατομμύρια εκατόλιτρα ετησίως, κυρίως επειδή οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε ο αρχικός στόχος δεν επαληθεύτηκαν. Επίσης, το Συνέδριο φρονεί ότι τα ποσά των ενισχύσεων καθορίστηκαν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα και ότι, συνεπώς, το καθεστώς θα μπορούσε να ήταν αποδοτικότερο, επιτυγχάνοντας σημαντικότερα αποτελέσματα με τους διαθέσιμους πόρους.

  • Το μέτρο αναδιάρθρωσης και μετατροπής, του οποίου στόχος είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των οινοπαραγωγών μέσω της καταβολής αποζημίωσης για την απώλεια εσόδων κατά τη διάρκεια προσαρμογής του αμπελώνα, καθώς και να συμβάλλει στο κόστος αυτής, είχε σημαντικό αντίκτυπο για μεγάλες εκτάσεις αμπελώνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, οι αυξήσεις των αποδόσεων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση, χωρίς κανέναν αισθητό αντίκτυπο στη συνολική κατανάλωση, ακύρωσαν εν μέρει την επίδραση της εκρίζωσης.

Το ΕΕΣ απευθύνει ορισμένες συστάσεις στην Επιτροπή, προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταρρύθμισης στον αμπελοοινικό τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Η Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον αμπελοοινικό τομέα βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιασθείσας απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης.

  • Εάν θεωρηθούν αναγκαία πρόσθετα μέτρα εκρίζωσης, πρέπει να αποφεύγεται η εκρίζωση εκσυγχρονισθέντων αμπελώνων μέσω του καθορισμού πρόσθετων κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία να συνδέονται με τον ίδιο τον αμπελώνα και όχι μόνο με τον αμπελουργό.

  • Δεδομένου του ευρέος φάσματος δράσεων που καθορίζουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του μέτρου της αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή πρέπει να καθιερώσει ακριβέστερο ορισμό των επιλέξιμων ενεργειών αναδιάρθρωσης, ιδίως εκείνων που περιλαμβάνονται στον κανονιστικό τίτλο «Βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων».

  • Ενώ, αφενός, η ΕΕ χρηματοδοτεί το μέτρο εκρίζωσης προκειμένου να μειωθεί το πλεόνασμα του παραγόμενου οίνου, αφετέρου, το μέτρο αναδιάρθρωσης και μετατροπής οδηγεί σε αυξήσεις των αποδόσεων αμπελώνα και, επομένως, των παραγόμενων όγκων, γεγονός που αντιβαίνει στον στόχο της εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης χωρίς να εξασφαλίζονται νέες εμπορικές διέξοδοι· συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος συνδυασμός πολιτικών για την αντιμετώπιση της έντασης αυτής.


Side Bar