Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

EСA12/17

Люксембург, 26 април 2012 г.

Специален доклад Европейската комисия постига частичен успех в коригирането и подобряването на системите за управление и контрол на държавите членки в областта на Структурните фондове

Одитът на Европейската сметна палата (ЕСП) беше проведен предимно на базата на преглед на 40 програми, за които са установени съществени недостатъци по отношение на управлението и контрола. Целта на одита беше да се провери дали Комисията третира по задоволителен начин установените недостатъци в системите за управление и контрол на държавите членки.

В своя специален доклад (№ 3/2012) ЕСП заключава, че при установяване на недостатъци в системите на държавите членки Комисията предприема подходящи корективни действия, но изпълнението им отнема продължително време. Комисията е постигнала известен успех при осигуряване на правилното прилагане на финансовите корекции, но има по-ограничен успех при постигането на увереност, че действията ѝ са довели до подобрение на системите за управление и контрол на държавите членки.

ЕСП отправя няколко препоръки към Комисията:

  • да съкрати времетраенето на административната процедура от установяването на нередностите до изпълнението на корективните действия;

  • да даде по-голям приоритет на одитната си дейност върху одитните органи, за да може установеният от тях процент грешки да бъде надежден, и въз основа на този процент да могат да бъдат приложени финансови корекции;

  • да разпространи контролни списъци, които органите на държавите членки да следват като добра практика при извършването на контроли от първо ниво;

  • да следи за това финансовите корекции да обхващат всички разходи, обработени от засегнатите от недостатъци системи за управление и контрол.

ЕСП препоръчва също Комисията, Парламентът и Съветът, при обсъждането на бъдещи планове относно разходите в областта на сближаването, да обмислят евентуалното въвеждане на промени в механизмите, от една страна за преразпределяне на средства от Кохезионния фонд към Структурните фондове, и от друга страна – за евентуална замяна на разходи, определени като недопустими.

Обща информация: За структурните фондове се отделя около една трета от бюджета на ЕС. През програмните периоди 2000—2006 г. и 2007—2013 г. са отпуснати 475 милиарда евро за действия по структурните фондове. Управлението на разходите по структурните фондове е споделено между Комисията и държавите членки. Държавите членки изготвят многогодишни програми, които се разглеждат и одобряват от Комисията и след това се изпълняват от държавите членки. Комисията следва да се увери, че системите за управление и контрол на държавите членки функционират правилно, а средствата от ЕС се използват ефективно и точно. Комисията носи окончателна отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС.


Side Bar