Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPE ISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

ECA/12/16

Luxemburg den 25 april 2012

Särskild rapport: Revisionsrätten konstaterar att struktur- och sammanhållningsfondsinvesteringar i transportinfrastruktur i kusthamnar bara var ändamålsenliga i 11 av 27 projekt

Europeiska revisionsrättens slutsats i den särskilda rapporten (nr 4/2012) är att bara 11 av de 27 granskade projekten för transportinfrastruktur i kusthamnar som medfinansierades genom struktur- och sammanhållningsfonderna under programperioden 2000–2006 var ändamålsenliga. Dessutom hade en tredjedel av de granskade projekten mål som inte gällde transport. Förutom att vissa projekt inte var ändamålsenliga fann revisionsrätten att några projekt inte var i bruk och att fyra stora projekt, till ett värde av 70,8 % av det totala granskade beloppet, inte hade avslutats vid tidpunkten för revisionen. Av de 23 avslutade projekten hade 11 avslutats i tid, men 12 hade försenats under uppbyggnadsfasen med i genomsnitt 26 månader. Dessutom kommer fem av de avslutade projekten, vilka står för nästan hälften av de granskade beloppen, att kräva ytterligare stora investeringar innan de kan drivas ändamålsenligt.

Revisionsrätten ger ett antal rekommendationer om hur ändamålsenligheten avseende investeringar i kusthamnar kan förbättras. Kommissionen bör bland annat

  • påminna medlemsstaterna om att de ska använda EU-medlen på ett sätt som överensstämmer med principen om sund ekonomisk förvaltning; för att göra detta bör kommissionen tillhandahålla lämplig vägledning och sprida den bästa praxis som förekommer i medlemsstaterna och särskilt uppmana förvaltningsmyndigheterna att systematiskt använda resultat- och effektindikatorer,

  • införa principen om att EU-finansiering bör beviljas på villkor att de planerade resultaten uppnås och se till att de besök på plats som görs också riktas in på ändamålsenlighet; förbättra bedömningsförfarandena för större projekt och projekt inom Sammanhållningsfonden så att allvarliga brister kan upptäckas och åtgärdas genom lämpliga insatser,

  • sätta upp som villkor för sammanhållningsfondsstöd för den kommande perioden att det finns en heltäckande långsiktig hamnutvecklingsstrategi (som bygger på en behovsbedömning) för alla hamnar i den berörda regionen.

Bakgrund: Revisionsrätten granskade struktur- och sammanhållningsfondsinvesteringar i transportinfrastruktur i kusthamnar för att undersöka om de projekt som medfinansierades under perioden 2000–2006 och de mål och den output för 27 projekt som fick stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden under rubriken ”Transportinfrastruktur" var ändamålsenliga. Revisionsrätten undersökte hur medlemsstaterna hade förvaltat utgifterna och hur kommissionen hade övervakat processen.

Sjöfart är det näst viktigaste transportsättet inom EU – den största delen av allt gods fraktas fortfarande på vägarna. Mellan 2000 och 2006 anslogs 2,8 miljarder euro från struktur- och sammanhållningsfonderna till infrastruktur i kusthamnar. Fyra länder tilldelades 85,5 % av det totala belopp som skulle fördelas. Ytterligare 3,4 miljarder euro har anslagits till investeringar i kusthamnar under finansieringsperioden 2007–2013.


Side Bar