Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/16

Luxembourg, den 25. april 2012

Særberetning: Revisionsretten har konstateret, at strukturfondenes og Samhørighedsfondens investeringer i transportinfrastrukturprojekter i søhavne kun var effektive i 11 ud af 27 tilfælde

I sin særberetning (nr. 4/2012) konkluderer Den Europæiske Revisionsret, at kun 11 af de 27 reviderede transportinfrastrukturprojekter i søhavne, som strukturfondene og Samhørighedsfonden havde medfinansieret i programmeringsperioden 2000-06, var effektive. Hertil kommer, at en tredjedel af de reviderede projekter ikke havde transportrelaterede mål. Ud over ineffektive projekter konstaterede Retten, at nogle af projekterne ikke var i brug, og at 4 væsentlige projekter til en værdi af 70,8 % af det samlede reviderede beløb, ikke var færdige, da revisionen fandt sted. Af de 23 fuldførte projekter var de elleve blevet færdige til tiden, men byggearbejdet i forbindelse med 12 af projekterne var i gennemsnit forsinket med 26 måneder. Fem af de fuldførte projekter, som tegner sig for næsten halvdelen af de reviderede beløb, vil endvidere få brug for betydelige yderligere investeringer, før de vil kunne udnyttes effektivt.

Revisionsretten fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen om, hvordan denne vil kunne gøre investeringer i søhavne mere effektive. Af disse kan nævnes:

  • At minde medlemsstaterne om, at de er forpligtet til at anvende EU-midlerne på en måde, som kan forenes med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning. Med henblik herpå bør Kommissionen give tilstrækkelig vejledning og videreformidle de eksempler på bedste praksis, der er konstateret i medlemsstaterne, og herunder særlig opfordre til, at forvaltningsmyndighederne systematisk anvender resultat- og virkningsindikatorer

  • At indføre et princip om, at EU-støtten skal være betinget af, at en række planlagte resultater opfyldes, og sørge for, at der også under den stedlige kontrol sættes fokus på effektivitetsspørgsmål, samt styrke proceduren for vurdering af store projekter og samhørighedsfondsprojekter, så man bedre kan opdage alvorlige svagheder og tage passende skridt til at afhjælpe dem

  • At gøre den støtte til infrastruktur i søhavne, der ydes under samhørighedspolitikken i den kommende periode, betinget af, at der foreligger en samlet langfristet helhedsstrategi for havneudvikling (baseret på en behovsvurdering) for alle havnene i den pågældende region.

Baggrund: Revisionsretten udførte en revision vedrørende strukturfonds- og samhørighedsfondsinvesteringer i søhavne for at finde ud af, om de projekter, der var medfinansieret i perioden 2000-06, var effektive, og den gennemgik i den forbindelse målene for 27 projekter, som havde fået støtte fra EFRU og Samhørighedsfonden over midlerne til transportinfrastruktur, og deres output. Den undersøgte den måde, hvorpå medlemsstaterne havde forvaltet disse udgifter, og hvordan Kommissionen havde overvåget processen.

Søtransporten er den næstvigtigste transportform i EU, men der transporteres stadig mest fragt ad landevej. Mellem 2000 og 2006 blev der bevilget 2,8 milliarder euro fra strukturfondene og Samhørighedsfonden til infrastruktur i søhavne. Fire lande fik tildelt 85,5 % af det samlede beløb, der kunne udbetales. I finansieringsperioden 2007-13 er der afsat yderligere 3,4 milliarder euro til investeringer i søhavne.


Side Bar