Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/10

Luxemburg 28. marca 2012

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov o účinnosti rozvojovej pomoci Európskej únie v oblasti potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike

Potravinová bezpečnosť bola dlhú dobu a stále je globálnym problémom a odhaduje sa, že jedna miliarda ľudí na svete trpí hladom. Definuje sa ako stav, keď „všetci ľudia majú v ktoromkoľvek čase fyzický, sociálny a ekonomický prístup k dostatočným, bezpečným a výživným potravinám, ktoré uspokojujú ich stravovacie potreby a potravinové preferencie pre aktívny a zdravý život“. V subsaharskej Afrike, kde v roku 2010 počet ľudí trpiacich hladom dosahoval 239 miliónov, teda 30 % celkového obyvateľstva, je potravinová bezpečnosť veľkým problémom.

EÚ v období 2002 – 2010 financovala intervenčné opatrenia v oblasti potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike v celkovej výške presahujúcej 3,1 mld. EUR, a to prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF), ktorý je prvoradým rámcom spolupráce s jednotlivými subsaharskými krajinami, ako aj pomocou troch tematických nástrojov financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (rozpočtový riadok vzťahujúci sa na potravinovú bezpečnosť (RRPB), tematický program potravinovej bezpečnosti (TPPB) a potravinový nástroj, ktorý bol zriadený v roku 2008 na zabezpečenie rýchlej reakcie na krízu spôsobenú kolísavými cenami potravín v rozvojových krajinách).

Európsky dvor audítorov hodnotil, či je rozvojová pomoc EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike účinná, pričom analyzoval, či je rozvojová pomoc EÚ na potravinovú bezpečnosť relevantná pre potreby a priority krajín a či sú intervenčné opatrenia účinné. Audit bol zameraný na priamu rozvojovú podporu EÚ pre tri aspekty potravinovej bezpečnosti, t. j. dostupnosť potravín, prístup k potravinám a využitie potravín, teda výživu.

Dvor audítorov dospel k záveru, že rozvojová pomoc EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike je zväčša účinná a významne prispieva k dosahovaniu potravinovej bezpečnosti. V niekoľkých oblastiach však existuje priestor na výrazné zlepšenie:

  • Hoci Komisia zamerala svoju rozvojovú pomoc na krajiny s najvyšším počtom ľudí trpiacich podvýživou, dostatočne nezvážila potenciálny rozsah podpory EÚ v iných krajinách, ktoré sú tiež postihnuté chronicky nedostatočnou potravinovou bezpečnosťou.

  • Potravinový nástroj, zriadený s cieľom reagovať na dôsledky krízy cien potravín v rokoch 2007 – 2008, nebol navrhnutý na riešenie dlhodobej kolísavosti cien potravín.

  • Prostredníctvom pomoci EÚ sa vhodne riešia potreby a priority krajín súvisiace s dostupnosťou potravín a prístupom k nim. Komisia však nekládla dostatočný dôraz na výživu.

  • V rámci intervenčných opatrení sa často nestanovujú dostatočne jasné ciele a opatrenia sú niekedy príliš ambiciózne, najmä v prípade projektov mimovládnych organizácií (MVO).

  • Len pri polovici intervenčných opatrení sú vyhliadky na udržateľnosť oprávnené.

Dvor audítorov odporúča:

  • V súvislosti s programovým obdobím po roku 2013 by Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) mali vykonať štruktúrované hodnotenie situácie v oblasti potravinovej bezpečnosti v každej krajine a systematicky prehodnotiť potenciálny rozsah podpory EÚ v tejto oblasti.

  • Komisia by mala preskúmať realizovateľnosť trvalého nástroja na riešenie dôsledkov možných budúcich potravinových kríz v rozvojových krajinách.

  • Komisia a EEAS by mali pri definovaní stratégie spolupráce, identifikovaní a navrhovaní intervenčných opatrení a vedení politického dialógu s partnerskými vládami venovať primeraný prioritný záujem výžive, najmä v rámci programov rozpočtovej podpory.

  • Komisia by mala stanoviť ciele v rámci intervenčných opatrení, ktoré sú dostatočne konkrétne a merateľné prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti. Lepším zhodnotením rizík a predpokladov o úspešnej implementácii intervenčných opatrení by sa mala uistiť, že ciele sú dosiahnuteľné.

  • Komisia by mala viac podporovať finančnú udržateľnosť programov v oblasti poľnohospodárstva a sociálneho transferu.


Side Bar