Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/10

Liuksemburgas, 2012 m. kovo 28 d.

Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl Europos Sąjungos paramos vystymuisi, skirtos aprūpinti maistu, veiksmingumo Užsachario Afrikoje

Aprūpinimas maistu ilgą laiką buvo ir iki šiol yra pasaulinė problema – įvertinta, kad šiuo metu pasaulyje badauja apie milijardas žmonių. Jis buvo apibrėžtas kaip sąlyga, kai „visi žmonės nuolat turi fizinę, socialinę ir ekonominę galimybę pakankamai pavalgyti saugių ir maistingų maisto produktų, atitinkančių jų mitybos poreikius, bei gali rinktis maisto produktus, kurie jų manymu užtikrina aktyvią ir sveiką gyvenseną“. Aprūpinimas maistu yra didelė problema Užsachario Afrikoje, kur badaujančių žmonių skaičius 2010 metais siekė 239 milijonus, t. y. 30 % visų gyventojų.

2002–2010 m. laikotarpiu Europos Sąjunga per Europos plėtros fondą (EPF), kuris yra tinkamiausia priemonė bendradarbiauti su atskiromis Užsachario Afrikos šalimis, taip pat per tris iš ES bendrojo biudžeto finansuojamas temines priemones (Aprūpinimo maistu biudžeto eilutę (AMBL), Aprūpinimo maistu teminę programą (AMTP) ir Maisto priemonę, kuri buvo įsteigta 2008 m. siekiant greitai reaguoti į nestabilių maisto kainų besivystančiose šalyse sukeltą krizę) iš viso finansavo virš 3,1 milijardo eurų, skirtų aprūpinimo maistu intervencijoms Užsachario Afrikoje.

Išnagrinėję, ar ES parama vystymuisi, skirta aprūpinti maistu, atitinka šalių reikmes ir prioritetus ir ar ES intervencijos yra veiksmingos, Audito Rūmai įvertino, ar Europos Sąjungos (ES) parama vystymuisi, skirta aprūpinti maistu Užsachario Afrikoje, yra veiksminga. Audito metu dėmesys buvo sutelktas į ES tiesioginę paramą vystymuisi, skirtą trims aprūpinimo maistu aspektams – maisto pakankamumui, maisto prieinamumui ir maisto vartojimui (mitybai).

Audito Rūmai daro išvadą, kad ES parama vystymuisi, skirta aprūpinti maistu Užsachario Afrikoje, iš esmės yra veiksminga ir sudaro svarų įnašą aprūpinant maistu. Tačiau kai kuriose srityse yra nemažai tobulinimo galimybių:

  • Nors savo paramą vystymuisi Komisija pirmiausia sutelkė į tas šalis, kuriose badauja daugiausia žmonių, ji nepakankamai atsižvelgė į galimybes teikti ES paramą kitose šalyse, kuriose taip pat nuolatos trūksta maisto.

  • Maisto priemonė, sukurta kaip atsakas į 2007–2008 m. maisto kainų krizės poveikį, nebuvo skirta spręsti ilgalaikio maisto kainų svyravimo problemą.

  • ES parama visiškai atitinka šalių poreikius ir prioritetus maisto pakankamumo ir maisto prieinamumo atžvilgiais. Tačiau Komisija nepakankamai dėmesio skyrė mitybai.

  • Dažnai intervencijoms nenustatomi pakankamai aiškūs tikslai, taip pat jos kartais būna perdėm ambicingos, ypač nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų atveju.

  • Tik pusę intervencijų galima pagrįstai laikyti tvariomis.

Audito Rūmai teikia šias rekomendacijas:

  • Programavimo laikotarpiui po 2013 m. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) turėtų atlikti struktūruotą aprūpinimo maistu padėties vertinimą kiekvienoje šalyje ir sistemingai apsvarstyti galimą ES paramos šioje srityje apimtį.

  • Komisija turėtų išnagrinėti galimybę sukurti nuolatinį finansavimo instrumentą, skirtą galimų būsimų maisto krizių besivystančiose šalyse pasekmėms likviduoti.

  • Nustatant bendradarbiavimo strategiją, priimant sprendimus dėl intervencijų ir jas rengiant bei vedant politinį dialogą su vyriausybėmis partnerėmis, ypač dėl biudžetinės paramos programų, Komisija ir EIVT turėtų skirti pakankamą dėmesį mitybai.

  • Komisija turėtų nustatyti pakakamai tikslius ir veiklos rezultatų rodikliais išmatuojamus intervencijos tikslus. Geriau įvertinusi riziką ir sėkmingo intervencijų įgyvendinimo prielaidas, ji turėtų užtikrinti, kad būtų nustatomi pasiekiami tikslai.

  • Komisija turėtų labiau remti žemės ūkio ir socialinių išmokų programų finansinį tvarumą.


Side Bar