Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/11/23

Luxemburg 29. júna 2011

Európsky dvor audítorov uverejnil svoju prvú osobitnú správu o režime jednotnej platby spoločnej poľnohospodárskej politiky

Režim jednotnej platby (SPS) je dôležitým mechanizmom poskytovania finančnej pomoci poľnohospodárom EÚ. Má za úlohu podporovať poľnohospodárov v tom, aby lepšie reagovali na dopyt na trhu, ako aj podporovať poľnohospodársku prax, ktorá chráni životné prostredie. SPS sa v súčasnosti využíva v 17 z 27 členských štátov EÚ a výdavky v rámci režimu predstavovali v roku 2009 približne 28,8 mld. EUR.

Táto správa je zameraná na príjemcov politiky, podmienky prístupu k režimu a na definíciu oprávnenej pôdy. Správa takisto skúmala, do akej miery prispieva režim k dosahovaniu cieľov zameraných na podporu príjmov poľnohospodárov a udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave.

Dvor audítorov zistil, že SPS prispel k dosiahnutiu dvoch z uvedených hlavných cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Avšak konečným záverom auditu je, že výsledkom implementácie tohto režimu bolo niekoľko sporných hlavných bodov:

  • definícia príjemcov v rámci režimu bola vypracovaná a následne použitá takým spôsobom, ktorý umožnil osobám alebo subjektom, ktoré sa vôbec, alebo len okrajovo zapájali do poľnohospodárskej činnosti, profitovať z platieb v rámci SPS. Dvor audítorov zistil prípady, kedy boli v rámci režimu podporované investície prevádzkovateľov, ktorí mali len malý záujem o poľnohospodárstvo ako činnosť, ale ktorí využili zaručenú návratnosť, ktorú poskytuje SPS;

  • v niektorých členských štátoch je vstup nových poľnohospodárov často brzdený existujúcimi podmienkami pre prístup k platobným nárokom (čo si môže vyžadovať značné investície);

  • špecifikácie pôdy, na ktorú je možné poskytnúť podporu EÚ, a oprávnenej poľnohospodárskej činnosti sú voľne definované. V dôsledku toho môžu poľnohospodári získať ročné platby bez toho, aby museli vykonávať nejakú údržbu a neexistuje priama súvislosť medzi mierou pomoci SPS a nákladmi, ktoré vznikajú pri udržiavaní pôdy v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave;

  • V súčasnosti sa v EÚ uplatňuje dvadsať rozličných variantov SPS. Podľa hlavného variantu (historického modelu) sa suma pomoci počíta na základe výšky platieb, ktoré poľnohospodári dostali v období 2000 – 2002. Časom sa platby odlúčili od súčasných poľnohospodárskych podmienok v rozličných regiónoch.

  • Z SPS má predovšetkým prospech niekoľko veľkých príjemcov.

Dvor audítorov na základe svojich zistení a záverov vyvodil niekoľko odporúčaní na zváženie Komisiou, okrem iného: zameranie pomoci na „aktívnych“ poľnohospodárov, jasnejšie definovanie oprávnenej pôdy a poľnohospodárskej činnosti s cieľom vylúčiť činnosti, ktoré neprispievajú k zvýšeniu produktivity, ako aj pozemky, ktoré nie sú poľnohospodársky obhospodarované. Ďalej odporúča brať do úvahy náklady na činnosti, ktoré pozitívne prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia. Dvor audítorov napokon taktiež odporúča, aby sa hodnoty nárokov zakladali na súčasných poľnohospodárskych podmienkach v rôznych regiónoch EÚ a aby sa dosiahlo vyváženejšie prerozdelenie pomoci SPS medzi poľnohospodárov.


Side Bar