Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

ECA/11/20

Luxemburg den 8 maj 2011

Europeiska revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om ändamålsenligheten i garantiinstrumentet för små och medelstora företag

Små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag och står för 75 miljoner arbetstillfällen i Europeiska unionen. Enligt Observatory of European SMEs är tillgången till finansiering ett problem för de små och medelstora företagen i Europa. Den offentliga sektorn har en viktig roll att spela när det gäller att stödja de små och medelstora företagen, särskilt för att förse dem med lämplig finansiering. Garantiinstrumentet för små och medelstora företag (SMEG) är ett finansieringsinstrument som förvaltas av Europeiska investeringsfonden för Europeiska kommissionen och som utfärdar garantier eller motgarantier till finansiella intermediärer för lån som beviljas av finansinstitut till små och medelstora företag i syfte att öka tillgången till skuldfinansiering.

Europeiska revisionsrätten har offentliggjort resultaten av sin revision av ändamålsenligheten i SMEG när det gällde ändamålsenligheten i utformningen och planeringen, i förvaltningen av verksamheten och i uppnåendet av målen.

Revisionsrätten fann att målen för den nuvarande SMEG är mer exakta än för tidigare program när det gäller förväntad output. Ramen för förvaltningen av den dagliga verksamheten bedömdes vara lämplig, men det hade inte fastställts något poängsystem eller några minimikrav för valet av finansiella intermediärer. Rapporteringskraven var tillfredsställande även om de var begränsade till att övervaka output snarare än resultat och konsekvenser av åtgärden. Revisionsrättens slutsats var att minst en tredjedel av lånen beviljades små och medelstora företag som skulle ha kunnat få nödvändig finansiering utan offentligt stöd och att endast 12 % gick till små och medelstora företag för investeringar i innovativ verksamhet. Vidare var inte instrumentets EU-mervärde tydligt påvisat.

Baserat på sina granskningsresultat lämnade revisionsrätten ett antal rekommendationer, såsom att kommissionen i framtiden bör sätta upp mer specifika kvantifierbara mål för att underlätta övervakningen av hur målen för finansieringsinstrumentet uppnås. Så länge instrumentet pågår bör övervakningen inbegripa en mätning av utvecklingen mot att nå dessa mål så att det vid behov går att vidta korrigerande åtgärder. Dessutom bör det införas ett poängsystem så att ansökningar kan jämföras. Det bör vidtas lämpliga åtgärder för att garantera att EU-medlen på ett ändamålsenligare sätt går till små och medelstora företag som har livskraftiga projekt som annars inte skulle ha fått finansiering.


Side Bar